Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

De VVD vindt het belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau actief mee kan doen aan de samenleving in onze mooie stad. Dit geldt zowel voor Delftenaren zonder beperkingen, als voor Delftenaren met een beperking. Iedereen moet in staat zijn om mee te doen en wat te betekenen voor een ander. In Delft laten we niemand aan de zijlijn staan en houden we rekening met elkaar.

Wij vinden het van belang dat iedereen zo zelfstandig mogelijk is en zijn of haar eigen keuzes kan maken. Voor diegenen die minder zelfredzaam zijn, zorgen we goed en we geven hen de ruimte om zelf te beslissen over hun leven. In Delft krijgt iedereen de ondersteuning die nodig is. We willen dat mensen naar zo min mogelijk loketten hoeven om hun zorg te regelen. Het uitgangspunt van de VVD is dat de toegang tot onderwijs, zorg, sport en cultuur laagdrempelig is en zo bijdraagt aan lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat de Nederlandse normen en waarden zijn en hoe we in Delft met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

De VVD vindt dat onderwijs de basis is voor vooruitgang en een goed functionerende democratie. Goed onderwijs zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en leren voor een beroep dat bij hen past. Het biedt kansen op een succesvol leven en is de basis voor een sterke economie. De VVD hecht aan goede opleidingen – of je nu voor loodgieter of ingenieur leert – en vindt dat ieder kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. We willen dat scholen van topkwaliteit zijn en dat elk kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo te leren.

  • We willen dat de school een veilige plek is waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij het vroegtijdig signaleren van bijvoorbeeld radicalisering, loverboys en huiselijk geweld en moeten hierbij actie ondernemen.
  • De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
  • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
  • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. Scholen moeten zich daarom aan de wet houden: ouders moeten hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en de aanmelding op de basisschool kan pas vanaf drie jaar plaatsvinden.
  • De VVD wil dat scholen duidelijk vertellen als zij selectiecriteria hebben. De gemeente zorgt ervoor dat deze eerlijk en transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.
  • We willen dat voortijdige schooluitval voorkomen wordt. Het percentage in Delft moet onder het landelijk gemiddelde komen.
  • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Delft werkt samen met andere gemeenten op gebied van onderwijs zodat kinderen naar de school naar keuze kunnen, ook als dit in de buurgemeente is.
  • Het kinderrechtenverdrag is uitgangspunt voor gemeentelijk jongerenbeleid.