Waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

De VVD is voor minder en lagere belastingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is door hardwerkende Delftenaren opgebracht. Belastinggeld moet dus zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

  • Wij willen maximaal kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen, deze moeten gelijk aan of onder het landelijk gemiddelde zijn. Het is niet acceptabel dat andere kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
  • De totale woonlasten worden verlaagd. Onder andere willen wij de OZB verlagen tot onder het landelijk gemiddelde.
  • Leges en belastingtarieven worden niet automatisch jaarlijks geïndexeerd.
  • De VVD vindt dat alle Delftenaren moeten meebetalen aan lokale belastingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing. Het volledig kwijtschelden hiervan wordt dan ook afgeschaft.
  • De toeristenbelasting wordt niet verhoogd. Deze belasting mag alleen gebruikt worden voor de marketing van Delft en het in stand houden en verbeteren van de faciliteiten waar ook toeristen gebruik van maken.
  • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven moeten gedekt worden met structurele middelen, inkomstenmeevallers mogen dus niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
  • De gemeentebegroting en de daadwerkelijk gemaakte uitgaven en inkomsten zijn transparant. Alle inwoners van Delft moeten kunnen begrijpen hoe hun belastingeuro’s worden besteed en wat het bereikte effect is.
  • Tegenvallers op de begroting worden opgevangen binnen het budget van de verantwoordelijk wethouder.
  • De gemeenteschuld die bestaat uit leningen moet teruggedrongen worden. Jaarlijks doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Richtlijn is dat de schuldquote beneden de 100% blijft en de solvabiliteitsratio boven de 20%.
  • Wij zijn voor minder regels. Overbodige regels ontstaan doordat, als regels eenmaal zijn ingevoerd, deze het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.