Waar het milieu zo min mogelijk wordt belast

We vinden het belangrijk om in Delft zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Daarom is het van belang om de luchtkwaliteit in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat de kwaliteit hiervan optimaal blijft. Dit is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

De VVD wil dat gemeentelijke plannen voor duurzaamheid tot concrete, meetbare milieuverbeteringen leiden en zich over een afzienbare periode afspelen. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de expertise uit de stad. De VVD wil zich dus vooral richten op het wegnemen van vervuiling in de stad, de lucht, het water en het groen. Dit doen we niet door te subsidiëren, maar door in te zetten op innovaties. Dat kan bijvoorbeeld door het voor inwoners inzichtelijk maken waar en hoe energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente. Een schone stad bevordert eveneens de leefbaarheid.

Duurzaamheid biedt een kans voor ondernemers. De VVD wil ondernemers stimuleren om via innovatie tot milieuvriendelijke alternatieven te komen. Op deze manier gaan mensen aan het werk om Delft groener te maken.

 • Nieuwe kennis en technologie op het gebied van duurzaamheid wordt op de voet gevolgd en toegepast in Delft waarbij cofinanciering voor het toepassen in Delft bespreekbaar is.
 • De VVD wil dat alle nieuwbouw in Delft duurzaam ontwikkeld wordt. Bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld uit slooppanden.
 • We willen dat er voldoende laadpunten zijn voor elektrische voertuigen van inwoners, toeristen en bezoekers van de stad. De gemeente gaat in overleg met inwoners om te bespreken waar extra laadpunten nodig zijn.
 • Bij duurzaamheidsmaatregelen van het gemeentebestuur moet onderzocht worden wat het concrete resultaat zal zijn. Verschillende alternatieven moeten kunnen worden vergeleken op milieueffecten en financiële implicaties.
 • Wij willen dat het gemeentelijk wagenpark op milieuvriendelijke energie rijdt, zoals de toezichtauto’s en het vervoer van het college van burgemeester en wethouders.
 • Openbaar vervoer rijdt milieuvriendelijk, door schonere en waar mogelijk kleinere bussen te gebruiken.
 • Zwaar vrachtvervoer en grote bussen moeten zoveel mogelijk worden geweerd uit de historische binnenstad. Het is niet alleen vervuilend, maar ook slecht voor het wegdek en de historische gebouwen. In overleg met de ondernemers in de binnenstad moet gezocht worden naar een haalbare en betaalbare vorm van distributie van goederen.
 • We willen dat er gekeken wordt om meer te transporteren over water. Delft ligt aan een doorgaande waterweg, het gebruik van dat water kan voor transport beter worden benut. Een binnenvaarder kan veel meer lading aan dan een vrachtwagen. Hierdoor kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden verminderd.
 • Om optimaal gebruik te maken van de vaarwegen in de regio, zowel zakelijk als recreatief, kan worden samengewerkt met buurgemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
 • De VVD zet in op onderzoek naar en gebruik van een duurzame innovatieve energiehuishouding en CO2-arme bronnen van energie. Hierbij kan gedacht worden aan geothermie, biotechnologie, thoriumcentrales, het gebruik van restwarmte en zonne-energie.
 • De luchtkwaliteit in Delft moet voldoen aan de normen die de Rijksoverheid stelt. De lucht wordt actief gemonitord en wordt daar waar mogelijk verbeterd.
 • De gemeente gaat inwoners beter informeren over energiebesparende maatregelen voor woningen.