Waar we Delft betaalbaar houden

De VVD blijft inzetten op een betrouwbaar financieel beleid. Dat betekent niet alleen dat inkomsten en uitgaven (structureel) in evenwicht moeten zijn, maar ook dat waar mogelijk de lasten worden verlaagd: belastingen zijn niet het sluitstuk van de begroting!

Voor de komende raadsperiode wil de VVD de OZB verlagen. Dit betekent dat het tarief onder het landelijk gemiddelde wordt gebracht. Ook moeten de parkeertarieven fors omlaag. Dit gaat om een bedrag van 6 miljoen euro. Daarnaast gaan wij investeren in onze stad. De kwaliteit van de openbare ruimte gaat omhoog zodat het gras weer gemaaid wordt in alle wijken van Delft. Deze totale investeringen tellen op tot 2 miljoen euro.

Om dit te kunnen betalen willen we ook uitgaven besparen. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro. Net als het huidige college van B&W is ook de VVD van mening dat in de domeinen sociaal, werk en economische zelfstandigheid kosten kunnen worden bespaard. Wij zijn voorstander van realistische bezuinigingsdoelstellingen en besparen op deze domeinen ongeveer 4%.

Op het gebied van subsidiëring willen we 3 miljoen besparen. Omdat de voorgaande maatregelen op de bovenstaande drie domeinen worden gedaan, stellen wij voor om deze besparing in beginsel te laten vallen op de drie andere domeinen te weten: sterke samenleving, sterke economie en aantrekkelijke stad.

Tot slot willen we het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid versoberen. De minder bedeelden in de samenleving blijven we ondersteunen en tegelijkertijd blijft iedereen die dat kan gewoon meebetalen.

De bezuinigingen zullen in de loop van de tijd gerealiseerd worden. De belastingverlagingen zullen ook geleidelijk worden verlaagd gedurende de periode 2018-2022. Om te zorgen dat inwoners van Delft vanaf het begin profiteren van de belastingverlagingen wordt dit in 2019 -2021 deels betaalt uit het begrotingsoverschot. In 2022 is het begrotingsoverschot verbeterd ten op zichten van de 2021.

 

2019
2020
2021
2022
structureel
Saldo programmabegroting (PB) 2018-2021 € 5.773 € 4.854 € 3.304 € 3.304
PM
Totaal Investeringen € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000
Verbeteren openbare ruimte € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000
Beschikbaar voor extra kwaliteitsimpulsen € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000
Totaal Besparingen € 2.350 € 3.600 € 5.350 € 8.100 € 10.100
Doelmatiger werken sociaal domein € 250 € 500 € 1.000 € 2.000 € 3.000
Stimuleringssubsidies verlagen € 100 € 100 € 100 € 100 € 100
Prestatiesubsidies verlagen € 750 € 1.500 € 2.250 € 3.000 € 3.000
Kwijtscheldingsbeleid rationaliseren € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Werk en economische zelfstandigheid bevorderen € 250 € 500 € 1.000 € 2.000 € 3.000
Totaal Lastenverlagingen € -2.000 € -3.000 € -4.500 € -6.000 € -6.000
OZB onder landelijk gemiddelde € -1.000 € -2.000 € -3.500 € -5.000 € -5.000
Parkeren fors goedkoper € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000
Saldo € 4.123 € 3.454 € 2.154 € 3.404
PM

Bedragen x 1.000 euro; -/- is extra uitgave, of minder inkomsten

De basis van dit overzicht is de programmabegroting (PB) 2018-2021, door het college van B&W voorgesteld aan de gemeenteraad op 7 september 2017. Het programmabegrotingssaldo is uit de begroting overgenomen voor de jaren 2019 t/m 2021. Voor 2022 gaan we uit van een zelfde overschot als in 2021. Voor jaren na 2022 is het overschot op de begroting niet bekend en doen we geen aannames.