Algemene beschouwingen 2016

De laatste jaren waren niet makkelijk. Het ene na het andere lijk viel uit de kast en een artikel 12-status was heel dichtbij. We kunnen constateren dat er jarenlang op te grote voet is geleefd. Toen ook nog eens de grote risico’s die in Spoorzone en Harnaschpolder genomen waren ook daadwerkelijk optraden waren de rapen gaar. U kent het verhaal, artikel 12 was het schrikbeeld. De OZB werd tijdelijk fors verhoogd, eindigend in 2019. U kunt zich voorstellen hoe moeilijk het was, juist voor de VVD-fractie, om die OZB-verhoging te verteren, ook al was het tijdelijk. We zagen het als een noodzakelijk stap om Delft weer enigszins financieel gezond te krijgen. En nu is Delft een van de duurste steden om te wonen.

In de raadsvergadering van 27 oktober stonden de algemene politieke beschouwingen centraal. De bijdrage die fractievoorzitter Bart Smals in deze vergadering heeft uitgesproken treft u hieronder aan. De uitgesproken tekst geldt, u kunt deze hier terugzien (vanaf 1:22:10).

Voorzitter,
Mijn woorden richt ik speciaal tot u. U bent vandaag 55 dagen burgemeester. Normaal maakt men de balans op na 100 dagen, maar ik kan veilig alvast een voorschotje nemen. Uw energie en betrokkenheid zijn bewonderenswaardig en worden alom opgemerkt. De VVD zou willen zeggen: ga vooral zo door, maar ik vermoed dat u dat zelf ook van plan was. U kwam naar Delft op een perfect moment. Ik zal uitleggen waarom.

De laatste jaren, de jaren voor uw komst, waren niet makkelijk. Het ene na het andere lijk viel uit de kast en een artikel 12-status was heel dichtbij. We kunnen constateren dat er jarenlang op te grote voet is geleefd. Toen ook nog eens de grote risico’s die in Spoorzone en Harnaschpolder genomen waren ook daadwerkelijk optraden waren de rapen gaar. U kent het verhaal, artikel 12 was het schrikbeeld. De OZB werd tijdelijk fors verhoogd, eindigend in 2019. U kunt zich voorstellen hoe moeilijk het was, juist voor de VVD-fractie, om die OZB-verhoging te verteren, ook al was het tijdelijk. We zagen het als een noodzakelijk stap om Delft weer enigszins financieel gezond te krijgen. En nu is Delft een van de duurste steden om te wonen.

Daarnaast werd flink bezuinigd, bovenop de bezuinigingen van eerdere colleges. Die bezuinigingen werden steeds meer zichtbaar: bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte. En dan vooral in de wijken. Met alle gevolgen van dien. Het is niet rechtstreeks te verbinden met de problemen in de Buitenhof, maar het helpt niet dat de wijk er verwaarloosd uitziet.

Waar staat Delft nu, vandaag? Het college presenteert een begroting met een bescheiden plus. Een voorzichtig herstel. Het feit dat de VVD destijds met de coalitie haar verantwoordelijkheid heeft genomen is beter uitgepakt dan verwacht: Voor het eerst sinds jaren hoeft Delft niet verder te bezuinigen. En heel voorzichtig is er in het Parelfonds wat geld vrijgemaakt voor investeringen. En last but not least: hondenbelasting gaat niet door en de tijdelijke verhogingen van de OZB worden vervroegd afgebouwd. Voor 2017 wordt afgezien van de verdere verhoging en in 2018 een verlaging.

Met stijgende waardering heb ik de meedenkbegroting van CU, CDA en SB gelezen. Veel van hun plannen kunnen op onze waardering rekenen. Ook in onze achterban zijn er mensen die zich afvragen waarom we niet nu al de OZB verlagen. Maar tegelijkertijd begrijpen zij dat dat nog net te vroeg is. Dat is alsof je aan het gras gaat trekken om het harder te laten groeien. Dat werkt averechts. En er zijn nog problemen op te lossen. En natuurlijk zouden er in een andere coalitie andere keuzes gemaakt zijn. Keuzes die wellicht dichter bij het verkiezingsprogramma van de VVD liggen. Zeker. Daarom reken ik dan ook op uw steun als we volgende jaar de OZB serieus gaan verlagen.

Nu Delft in wat rustiger financieel vaarwater lijkt te zijn gekomen, is er ruimte om vooruit te kijken. Ik zal u vertellen waar de VVD met Delft heen wil. Om te beginnen: De VVD is heel helder, alle plannen van de VVD passen in een eenvoudig mantra: schoon, heel, veilig en betaalbaar. Ik neem een paar onderwerpen met u door:

  1. Buitenhof. De problemen in de Buitenhof kunnen alleen duurzaam en toekomstbestendig opgelost worden door inzet van een heel palet aan maatregelen. Investeringen in openbare ruimte, stevig handhaven en op termijn herontwikkelen van de buurt. De VVD is er vanzelfsprekend voor dat de burgemeester dan ook de mogelijkheden krijgt om de openbare orde te handhaven. Zeker nu de buurtbewoners hier uitdrukkelijk zelf om vragen. Inderdaad, ook cameratoezicht. De VVD is blij dat het college deze aanpak ondersteunt.
  2. Woonvisie. De onlangs gepresenteerde woonvisie maakt keuzes: Delft heeft een onevenwichtig woningbestand. Er staat dat Delft bovengemiddeld veel gesubsidieerde woningen heeft en te weinig in het marktsegment waar veel vraag naar is. De nieuwbouw in de Spoorzone is een mooie kans om die balans terug te brengen. Ook mensen met een wat ruimere beurs moeten in Delft kunnen wonen. Jaag ze niet weg maar houd ze hier!
  3. Balans. Zeer tot onze vreugde is de TU internationaal zeer succesvol. Een magneet voor de hele wereld. Het is ook logisch dat het succes gepaard gaat met groeistuipen. Immers, de historische binnenstad groeit niet. De intensieve bewoning van sommige delen van de stad knelt zichtbaar op verschillende plekken. Het is in ieders belang daar oplossingen voor te vinden. De VVD noemt dat terugbrengen van de balans. Oplossing is niet alleen het aanpakken van overlast en handhaving, maar ook zorgen dat er voor die studenten voldoende woonruimte is buiten de binnenstad.
  4. Sociaal domein. Ondanks alle paniekverhalen in het verleden kunnen we constateren dat de transitie goed is gegaan. En sterker nog, we houden grote sommen geld over. Geld dat we voor andere zaken heel goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: de OZB verlagen. De VVD heeft geen enkele begrip voor het krampachtig vasthouden van dat geld voor één enkel doel. De pilot met zero based begroten is een succes te noemen, en moet zo snel als mogelijk uitgebreid worden naar het sociaal domein. Delft heeft zich moedig getoond door in de Haagse regio een voortrekkersrol te spelen als het gaat om echt resultaatgericht inkopen van zorg, een wens van de VVD en iets dat volgend jaar in de hele regio concreet vorm krijgt.
  5. Kwijtschelding: Vorig jaar besloot het waterschap hun kwijtscheldingsbeleid drastisch te herzien. De VVD Delft begreep dat want immers, Delft is een solidaire stad, maar de WC doortrekken op kosten van de buurman gaat ons te ver. Wij stonden alleen in ons begrip voor die keus van het schap. En? Er is geen enkel nadelig effect te zien van dit beleid! Geen toename bij de schuldhulpverlening of bijzondere bijstand. Dat brengt ons ertoe om het college te vragen ook ons eigen kwijtscheldingsbeleid eens grondig onder de loep te nemen.
  6. Duurzaamheid. Vanzelfsprekend denkt de VVD ook na over de verdere toekomst, bijvoorbeeld over de gevolgen van de klimaatverandering. Het is duidelijk dat ook het college daar actief mee bezig is. Toch krijgen we de indruk dat het nog te veel versnipperd is. De VVD pleit voor meer samenhang tussen alle deelprojecten zoals bijvoorbeeld de energiestrategie en het warmteplan, actualisatie van het bodembeheer en de effectstudie naar bodemenergie. Zo maar een paar grepen uit de plannen.
  7. Bereikbaarheid. Voorzichtig kunnen we nadenken over oude wensen. Het verbeteren van de bereikbaarheid voor auto’s, fietsers en voetgangers. De oost-west verbinding voor fietsers is zo’n voorbeeld van een verstandige investering. Inderdaad, de Gelatinebrug. En bij bereikbaarheid hoort ook dat we nadenken waar al die fietsen geparkeerd moeten worden.

Voorzitter,
Ik begon met uw eerste 55 dagen. En ik zei dat u op een perfect moment gekomen bent. Snel rekenen leert dat dat nog zo’n 2135 dagen zijn heeft tot het einde van uw eerste termijn. Inclusief reces... En in die 2135 dagen lacht de toekomst van Delft u tegemoet. Het bewijs zie ik elke dag als ik door spoorzone loop. Elke dag is het anders. Volgend jaar rond deze tijd parkeren we in de Spoorsingelgarage. Wonen de eerste mensen in de Coendersbuurt. Allemaal een geweldige impuls voor de stad. En de gemeente Delft zelf is er ook klaar voor. Met inmiddels klein te noemen efficiënt apparaat, zich bewust van hun rol, het openbare leven faciliterend. Met u aan het roer!

Voorzitter,
Liberalen zijn blije optimistische mensen die genieten van het leven. Bij andere partijen kan u voor 2 euro meestemmen op de lijsttrekker. Bij ons kunt u voor dat geld een biertje kopen.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft