Nieuws

 • Doe mee!

  Werk met ons mee aan een nog beter Delft. Lees verder

 • Liever de Delftse waterspeeltuinen open (houden) dan een megalomaan fietsecoduct? Natuurlijk!

  05 april − Donderdag 4 april a.s. is het weer zover: de maandelijkse raadsvergadering in Delft. Op de agenda staat op verzoek van de Delftse VVD de zogenoemde Metropolitane fietsroute Delft – Rotterdam Alexander. Deze fietsroute van in totaal 20 kilometer gaat de gemeente Delft een heleboel geld kosten, onder andere door een megalomaan fietsecoduct over de A13. De kosten van dat ecoduct zijn alleen al voor de gemeente Delft € 2,1 miljoen. Diezelfde avond spreken we ook over de financiering van de twee Delftse waterspeeltuinen. Er is bijna € 500.000 euro nodig om de speeltuinen te vernieuwen zodat ze aan nieuwe wet- en regelgeving kunnen voldoen. Een heleboel geld, maar hartstikke belangrijk wat de Delftse VVD betreft. Elke euro kun je echter maar één keer uitgeven, dus we zullen keuzes moeten maken. Ons voorstel: wél de speeltuinen, niet het fietsecoduct. Lees verder

 • De Delftse VVD gaat de wijk in

  04 maart − De Delftse VVD fractie is in de afgelopen weken de wijk in getrokken. Dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente om in samenwerking met DUWO het huidige aantal van 700 studentenwoningen aan de Van Hasseltlaan uit te breiden naar 1200 wooneenheden. Naar aanleiding daarvan zijn er veel brieven van bezorgde omwonenden naar de gemeenteraad gestuurd. Dat hebben wij gezien en daarom hebben wij het college gevraagd om schriftelijk op de briefschrijvers te reageren. Deze brief van het college zullen wij dan ter bespreking op de bespreekagenda laten zetten. Want wij maken ons zorgen, want lijkt het erop dat het de gemeente weer niet lukt om een goed participatieproces met bewoners en omwonenden te doorlopen. Lees verder

 • Beter luisteren naar inwoners en ondernemers in de binnenstad

  01 februari − Er is veel te doen over de projecten onder de noemer “Ruimte in de binnenstad”. Het gaat dan om de uitbreiding van het autoluw-plusgebied in het zuidwestelijke deel, de invoering van een 0-emissie logistieke zone en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de zogenoemde Rode Loper (Oude Langendijk). Zoveel onderwerpen vragen om een lange tekst, dus zit er alvast maar goed voor en neem de tijd. Over alle drie de projecten zijn zorgen. Terechte zorgen. Zowel inwoners als ondernemers zijn uiterst kritisch op de uitwerking van de mobiliteitsplannen van dit college. De Delftse VVD begrijpt hun zorgen. Daarom hebben we via huis-aan-huis flyers actief aan ondernemers en bewoners gevraagd naar hun ideeën. Uit de reacties komen een aantal heldere punten naar voren: zorg voor een integrale visie op de inrichting van de binnenstad, luister écht naar bewoners en ondernemers en zorg voor een realistisch plan met aandacht voor de kwetsbaardere doelgroepen zoals mantelzorgers, ondernemers, mensen met een zorgberoep, bewoners die slecht ter been zijn of gezinnen met kleine kinderen. Lees verder

 • Cameratoezicht werkt

  11 december − Sinds oktober is er cameratoezicht ingesteld op en rondom de Papsouwselaan vanwege overlast door hangjongeren en (vuurwerk)explosies. Als gevolg hiervan is er direct gevaar voor de bewoners en ondernemers. Uit een brief van de burgemeester blijkt dat ondanks het dalen van de meldingsbereidheid, het aantal meldingen toch is blijven stijgen. Dat zegt iets over de intensiteit van de overlast! In de commissievergadering van 17 november hebben wij hierover onze zorgen uitgesproken. Lees verder

 • Onze inbreng tijdens de Algemene Beschouwingen

  30 november − Tijdens de recente begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft Miranda de Delftenaren onze liberale visie op de begroting gepresenteerd. In de onderstaande spreektekst staan de 4 belangrijke speerpunten: 1. Een betaalbaar Delft met veerkrachtige inwoners; 2. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en banen op ieder niveau; 3. Een woning voor iedereen; 4. Een realistische energietransitie en een bereikbaar Delft. Lees verder

 • Wil het college nu ook de auto’s uit Tanthof, Voorhof en Buitenhof wegjagen?

  14 november − Op 9 november jl. sprak Miranda namens de Delftse VVD de algemene beschouwingen uit, waarin wij onze mening gaven over de (financiële) plannen van het college voor de komende jaren. We bespraken meer dan 40 wijzigingsvoorstellen voor de begroting, die vooral vanuit de oppositie kwamen. Zelf dienden we 3 moties (collegeopdrachten) en 3 amendementen (wijzigingen in de tekst of de beslispunten) in. Een van onze voorstellen, die ook is aangenomen (!), licht ik er graag kort uit. Namelijk het amendement “Geen parkeertransitie in Delft-West”. Lees verder

 • Delfts college koerst af op financieel ravijn: Programmabegroting 2024 – 2027

  29 oktober − Donderdag 26 oktober waren Tessa en ik namens de fractie aanwezig bij de commissie Algemeen om te spreken over de programmabegroting 2024-2027. Daar vertegenwoordigden wij de belangen van de Delftse VVD en Delftenaren die op ons gestemd hebben. De coalitie was opvallend positief over de begroting. Het college (gesteund door de coalitie) heeft meerdere keren aangegeven (nog) niet te willen anticiperen op de financieel magere jaren die er aan komen. Hoe anders was het geluid van de oppositie, die zich wel grote zorgen maakt over het financieel ‘ravijn’ vanaf 2026. Lees verder

 • Bezoek Tweede Kamerlid Peter de Groot – Wonen

  26 september − Op maandag 11 september kwam Peter de Groot, Tweede kamerlid met het thema Wonen in zijn portefeuille, op uitnodiging van de leden van de Onderzoekende Dialoog op bezoek in Delft. Wij spraken over de plannen van het Delftse college ten aanzien van wonen. Deze plannen voor Delft zijn terug te lezen in de concept woonvisie. Lees verder

 • Geen einde maar een nieuw begin

  14 juli − Ik heb besloten mij niet meer kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Vol energie en gedrevenheid zal ik tot de verkiezingen in november doorgaan met mijn Kamerwerk. Maar toch alvast een terugblik: De afgelopen jaren waren een ongelofelijk avontuur, veeleisend, maar zeker ook heel eervol. Lees verder

 • Kadernota 2023

  30 juni − Donderdag 22 juni waren Avinash en ik namens de VVD fractie aanwezig bij de commissie bespreking van de Kadernota 2023. Met het uitkomen van de Kadernota 2023 werd direct duidelijk dat met het wegvallen van de Delftse VVD, het college een goede financiële controle en evenwicht mist. Dit college verhoogt namelijk het financieel risicoprofiel, laat de netto rentelasten stijgen om in deze periode meer geld te kunnen uitgeven, zet incidentele middelen structureel in en dient een niet sluitende begroting in waarbij het gat wordt gedicht met incidenteel geld. Wetende dat het Rijk in 2026 gaat bezuinigen en vanaf dan structureel minder in het gemeentefonds wordt gestort. Investeren klinkt mooi, maar hierdoor wordt ingeteerd op de algemene reserve. Dit college leeft op de pof en heeft het huishoudboekje niet op orde. In goede jaren dien je geld te sparen voor magere jaren. Degene die hier uiteindelijk de rekening voor betaalt is de gewone Delftenaar. Lees verder

 • Delftse VVD leden geven input voor de Woonvisie

  01 juni − Woensdag 3 mei was de start van de Onderzoekende Dialoog. Een aantal Delftse liberalen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Miranda om tijdens de Onderzoekende Dialoog mee te denken. Dit keer is gekozen voor het thema wonen. Er wordt namelijk door het college van B&W gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Deze visie wordt de leidraad voor de plannen rondom wonen in de jaren 2023 – 2030. We hebben het gehad over de uitvoerbaarheid – of het gebrek daaraan – van de huidige plannen, over het grote aandeel sociale huur en over hoe volgens ons Delft eruit moet gaan zien. Voor ons was het belangrijk om een gezonde mix van allerlei soorten woningen voor verschillende groepen in Delft te hebben: gezinnen/studenten, starters/ouderen en sociale/duurdere huur/koop. Miranda vertelt hieronder hoe ze dit gesprek heeft kunnen gebruiken. Lees verder

 • Tramlijn 19: the story continues…

  01 juni − Een nieuw hoofdstuk in het boek dat heet “De ellende van tramlijn 19”. Want ja, hij gaat binnenkort écht over de Sebastiaansbrug naar de campus van de TU rijden. Maar nee, dat doet hij niet ná 19.00 uur, ook niet in het weekend, en ook niet verder dan de Kruithuisweg. Dat betekent een achteruitgang van de OV-dienstverlening dan nu nog het geval is, namelijk met een buslijn die zowel vaker, langer als verder rijdt. Wat er mis ging? Een een-tweetje tussen de TU en een regionaal samenwerkingsverband, de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Vorige week vertrok ik voor een lang Pinksterweekend met het vliegtuig vanaf Rotterdam The Hague Airport. Dat betekende eerst een stuk lopen naar het station met onze koffers, dan met de trein naar Rotterdam Centraal en daarna met een bus weer een heel stuk ‘terug’ naar het vliegveld. Reistijd van deur tot deur: een uur. Manlief informeerde maar weer eens bij me: “Jij hebt dat tramdossier 19 toch in je portefeuille? Wanneer gaat hij nou eens doorrijden naar het vliegveld? Dat scheelt de helft aan reistijd!”. Ik moest hem teleurstellen: tram 19 die doorrijdt naar het vliegveld, dat zie ik eigenlijk niet meer gebeuren. Sterker nog: hij gaat voorlopig niet eens door tot het zuidelijkste puntje van de campus. En als kers op de taart: in de avonden en weekenden mag hij ook niet rijden. Lees verder

 • Delftse Vrijheid, Verdraagzaamheid en Diversiteit

  17 mei − Met mijn vrienden drink ik wel eens een drankje in onze mooie Delftse binnenstad, iets gebruikelijks wat veel Delftenaren doen. Zo was ik gezellig met een groep vrienden op een willekeurige avond in de stad. We hebben veel gelachen en het werd al laat. Samen met gewoon een vriend waren wij de laatste twee die overbleven. Aan het einde van de avond liepen we al kletsend richting het station. Tijdens onze wandeling begaven we ons langs een groep jongeren. Je voelde dat ze het over ons hadden en dat vind ik persoonlijk geen probleem. Tot we voorbij de groep jongeren waren en werden nageroepen: “HOMOO’S”. Het bleef niet bij één keer. Er werden nog een aantal scheldwoorden aan toegevoegd. Wat een humor hadden de groep jongeren met elkaar. Die vriend en ik liepen rustig door, zo onverschillig mogelijk. Toch raakte het mij, al probeerde ik dat niet te laten zien. Waar was het voor nodig om zoiets te roepen? Het is niet de eerste keer in Delft dat ik word nageroepen en uitgescholden. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Mijn moeder en ik lopen vaker arm in arm over straat, door de binnenstad of als we samen er op uit zijn. Dat is gezellig, dat kan en dat mag. Daar hoor ik niemand over. Hand-in-hand over straat lopen met mijn partner durven wij niet. Uit angst om belaagd te worden. Ik vraag mij dan wel eens af of het tussen m’n oren zit. Ik ga dan toch aan mezelf twijfelen. Ligt het dan aan mij? Hoe vrij ben je dan? Lees verder

 • Onbelemmerd meedoen

  28 april − De Delftse VVD wil een Delft zonder figuurlijke, letterlijke, digitale of fysieke drempels, zodat iedereen op basis van gelijkwaardigheid en in vrijheid kan participeren in sport, cultuur, werk en zoveel als mogelijk zelfstandig invulling kan geven aan het eigen leven. Het kunnen meedoen is voor mensen met een beperking of handicap niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is dit wel een grondrecht, vastgelegd in het VN-verdrag Handicap [1]. Elke gemeente in Nederland is verplicht om een lokale inclusieagenda op te stellen. De afgelopen periode heb ik mij namens onze VVD-fractie ingezet hiervoor. Inmiddels is een unaniem aangenomen motie [2], waarmee in co-creatie met een Delfts burgerinitiatief uitvoering wordt gegeven aan de Delftse inclusieagenda. Lees verder

 • Gelatinebrug: een cruciale verbinding, maar hoeveel mag het kosten?

  17 april − De Delftse VVD wil dat Delft goed bereikbaar is met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet. Over de Gelatinebrug als ‘extra’ brug over de Schie wordt al jaren gesproken. De brug is hard nodig voor het verbeteren van de verbinding tussen oost en west Delft, voor het ontlasten van de Abtswoudsebrug en voor de bereikbaarheid van en naar Station Delft Campus, Schieoevers en de TU Delft. Maar waar de brug in 2019 nog bijna € 9,5 miljoen zou gaan kosten, werd de raad vorige maand geïnformeerd dat de geraamde kosten inmiddels op € 27,7 miljoen liggen. Lees verder

 • Ondernemersperspectief in de “Maakstad” Schieoevers Noord

  30 maart − Schieovers Noord wordt dé plek in Delft waar werken, wonen en recreëren moeten gaan samenkomen. De Delftse VVD toont zich al jaren nauw betrokken bij de planvorming voor dit gebied. Ons uitgangspunt daarbij is: werken boven wonen. De zittende bedrijven in het gebied moeten hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Afgelopen week werd er weer een nieuwe stap voor het gebied gezet: de raad kreeg het Beeldkwaliteitsplan voor Kabeldistrict ter vaststelling aangeboden. Lees verder

 • Delft moet meer betaalbare woningen voor gezinnen bouwen

  03 maart − Een paar weken geleden werd ik benaderd door een columnist van de Delft op Zondag met de vraag of ik wil deelnemen aan een stadsgesprek over de staat van de Delftse woningmarkt in DOK. Er zijn vier stadsgesprekken gepland, die steeds de laatste vrijdag van de maand gehouden worden in DOK. Uiteraard zei ik direct ja, want over wonen in Delft valt veel te vertellen. De aanloop naar de middag verliep wat rommelig. Het doel en de opzet van de bijeenkomst bleven lang onduidelijk en we werden ook nog eens verkeerd gequote in de DoZ (dd 19-02-2023). Gelukkig is de online versie snel rechtgezet en leverde het mij tijdens het stadsgesprek de openingsquote op. Lees verder

 • Maak jij het verschil in Delft? Denk mee met de fractie!

  11 februari − Wil jij meedenken over actuele Delftse thema’s? Wil jij leden van de fractie inspireren met jouw liberale visie op Delft? Doe dan mee met de “Onderzoekende Dialoog”! Jouw input kan door de fractie gebruikt worden om in Delft het verschil te maken. Op basis van actuelen Delftse vraagstukken gaan we met elkaar een open dialoog aan. De eerste Onderzoekende Dialoog doen we samen met ons raadslid Miranda Voogt, met als thema “de nieuwe woonvisie”. Lees verder

 • Nationale voorleesdagen in de Buitenhof

  05 februari − Woensdagochtend begon mijn dag fantastisch! Ik mocht namelijk in het kader van de Nationale voorleesdagen, voorlezen aan een groep kinderen van de Titus Brandsmaschool. Dat deed ik omdat ik leesvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen erg belangrijk vind. Taal is de sleutel tot succes op school, de arbeidsmarkt en voor een fijne deelname aan de maatschappij. Daarnaast is voorlezen niet alleen leuk, het heeft ook positief effect op de ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Lees verder