Nieuws

 • Nieuwe leden: een warm welkom!

  28 februari − In januari en februari hebben zich weer een aantal nieuwe leden gemeld bij de VVD Delft. Ik vind dat persoonlijk best bijzonder, want de trend lijkt nog steeds dat we ons niet meer zo snel verbinden aan een politieke vereniging. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ook pas in 2017 lid werd van de VVD. Ja, ik was maatschappelijk betrokken, ja, ik stemde VVD, ja, politiek boeide me onwijs, ja, ik wilde mee denken over hoe we ons land en onze stad nog een beetje mooier kunnen maken. Maar moest ik daarvoor lid worden van een politieke partij? Tot 2017 vond ik eigenlijk van niet. Lees verder

 • Delftse VVD’ers denken mee over een succesvolle energietransitie en klimaatadaptatie!

  14 januari − De afgelopen maanden hebben zeven enthousiaste VVD-leden de handen ineengeslagen om de VVD-fractie te adviseren over de energietransitie en klimaatadaptatie. In twee verschillende denktanks is nagedacht over de vraag welke liberale aandachtspunten centraal moeten staan in de Delftse aanpak op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. De twee Denktanks hebben een groot aantal artikelen, onderzoeken en stukken gelezen, uitvoerig met elkaar gediscussieerd en uiteindelijk deze week hun resultaten aan de VVD-fractie en het VVD-bestuur gepresenteerd. De Denktank Energietransitie heeft een checklist opgeleverd, de ETER. De Denktank Klimaatadaptie heeft een initiatief bedacht om de urgentie van ons klimaat op een toegankelijke manier onder de aandacht van Delftenaren te brengen. We zijn trots op hun inzet en het resultaat! Lees verder

 • Een terugblik op 2020

  29 december − Nooit hadden we kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen. De impact van het coronavirus is enorm geweest. Terugkijkend kan ik stellen dat de eerste prioriteit in onze begroting - maakindustrie en maakonderwijs - nog relevanter is geworden door de coronacrisis. Ik ben er heel erg trots op dat de raad hier bij de laatste begroting mee heeft ingestemd. Herwaardering van vakmanschap! We komen hiermee een stap dichter bij de techniekschool voor VMBO en MBO op de campus. Een goede zaak, want jongeren hebben betere kansen op een baan nodig, en de samenleving heeft innovatieve makers en doeners voor de toekomst nodig. Lees verder

 • Gevechtswacht op post: De VVD-fractie zeilt scherp aan de wind en houdt koers

  22 december − Het is bijna een jaar geleden dat wij VVD’ers bij elkaar kwamen in Café de V om het jaar 2020 in te luiden. Op dat moment was er geen wolkje aan de lucht en konden wij niet vermoeden dat de wereld er een jaar later totaal anders uit zou zien. De kalme blauwe zee veranderde dit voorjaar in een kolkende donkergrijze oceaan. Wij bevinden ons momenteel in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde gezondheids- en economische crisis en treft ook Nederland hard. Onze vrijheid staat onder druk en het zal lastig zijn om de welvaart te behouden die wij de afgelopen jaren hebben gekend. Lees verder

 • BOA's bedankt!

  04 december − Vrijdagmiddag 4 december is er namens VVD Delft een taart overhandigd aan onze BOA's in de stad. De leefbaarheid en veiligheid van onze stad gedurende de COVID-19 periode valt en staat met deze inzet Dit vinden wij als VVD Delft reden genoeg om een blijk van waardering te geven. Dimitri van Rijn heeft in zijn korte toespraak benadrukt dat de Delftse Politiek voor, naast en achter onze BOA's staan. Lees verder

 • Hoe ziet Delft eruit in 2040?

  02 november − Het jaar 2040 is nog ver weg, en tóch denken we nu al na over hoe onze stad er dan uit zou moeten zien. Dat doen we in het kader van de Omgevingsvisie 2040. De Omgevingsvisie maken we naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet gaat – zo is al enige tijd de ambitie – alle huidige wetten en regels voor wonen, openbare ruimte, infrastructuur, milieu en water vervangen. Namens de VVD Delft zit Avinash in de raadwerkgroep Omgevingsvisie. Deze week organiseerde hij samen met enkele werkgroepleden een raadsbrede discussiebijeenkomst over de Omgevingsvisie. Allerlei thema’s kwamen aan bod: van een inclusieve en toegankelijke buitenruimte voor iedereen tot stapeling van functies en ruimtegebruik. Als VVD Delft waren we goed vertegenwoordigd, want ook raadsleden Miranda en Tessa en wethouder Hatte van der Woude waren aanwezig. Lees verder

 • Inbreng VVD Begroting 2021-2024

  21 oktober − Voorzitter, wij bevinden ons momenteel in een crisis van ongekende omvang. Onze vrijheid staat onder druk en het zal lastig zijn om de welvaart die wij de afgelopen jaren hebben gekend te behouden. Nu meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is en iedereen zal moeten leveren en inleveren. Deze tijden vragen om verantwoordelijkheid en solidariteit. Vrijheid zonder verantwoordelijkheid en solidariteit leidt tot vrijblijvendheid en voor vrijblijvendheid is geen plaats. Lees verder

 • Samen koersvast, juist in Coronatijden

  05 oktober − Zaterdag 26 september kwamen de fractie van de VVD Delft en VVD wethouder Hatte van der Woude bij elkaar om de politieke prioriteiten voor de resterende coalitieperiode te bepalen. Uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar in het Vakwerkhuis te Delft. Met plezier was ik namens het bestuur bij deze strategiedag aanwezig en kan ik u vertellen dat de VVD-fractie – ook in coronatijden – koersvast is en bruist! Lees verder

 • Nieuw Delft met een nieuwe fietsenstalling, maar is het nu voldoende?

  05 oktober − De derde fietsenstalling rond het station van Delft is recent geopend. Deze stalling levert 2.400 extra fietsparkeerplaatsen op. Dat is mooi, want het tekort was fors. Maar is het genoeg, ook gezien de ambities die het college heeft op het gebied van mobiliteit in Delft? Het aantal fietsen neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Waar moeten die staan, en hoe voorkomen we overlast in de openbare ruimte? En dat niet alleen: hoe zorgen we ook voor voldoende doorstroming en veiligheid van al die fietsers? Wat ons betreft is dit één van de centrale gesprekspunten in het Mobiliteitsplan Delft 2040. En ook uw inbreng is daarbij gewenst! Lees verder

 • Perspectief op een woning voor iedereen in Delft

  05 oktober − Het thema wonen staat al enkele maanden hoog op de agenda van de raad. Afgelopen donderdag (1 okt 2020) sprak de raad zich uit over een initiatiefvoorstel passende woningen voor ouderen, rekenkamer onderzoek en woonmonitor. Er heerst schaarste op de Delftse woningenmarkt. Daarom vraagt de VVD blijvend aandacht voor het bijbouwen van goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Lees verder

 • Ondernemers nemen verantwoordelijkheid in mobiliteitsvraagstuk Delft

  30 september − Delft heeft voor de komende jaren volop ambities op het gebied van wonen en werken. We streven onder andere naar meer banen in de maakindustrie en meer middeldure en dure woningen. Maar daarmee groeit en verdicht de stad ook. En in die beperkte ruimte wordt de vraag steeds relevanter hoe we ons snel en veilig kunnen verplaatsen, en toch een leefbare en bereikbare stad blijven. Lees verder

 • Hoor wie klopt daar kinderen..? Ooh kijk het is de lange tirannieke arm van de staat..!

  28 september − Als VVD vinden wij dat alle gedragingen die strijdig zijn met artikel 1 van de grondwet moeten worden aangepakt. Daarom vragen wij als VVD ook voortdurend aandacht voor de eventuele aanwezigheid van parallelle werelden en casussen die zich niet verhouden met onze democratische rechtsorde. Aan de andere kant vraagt vrijheid om bescheidenheid en terughoudendheid van de staat, maar helaas leven wij steeds meer in een tirannie van urgentie en onmiddellijkheid. Dit wordt pijnlijk duidelijk in de discussie rondom Zwarte Piet. Lees verder

 • Eerste commissievergadering nieuwe politieke jaar staat in teken van afvalinzameling

  07 september − Afgelopen week startte het nieuwe politieke jaar met een commissievergadering Ruimte en Verkeer. Een van de belangrijkste onderwerpen was HNI, ofwel: Het Nieuwe Inzamelen. U weet wel, die methode van afvalinzameling waarbij inwoners wordt gevraagd vóóraf zelf al zoveel mogelijk afvalsoorten te scheiden, óók plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Dat wordt ook wel bronscheiding genoemd. Daartegenover staat nascheiding van PMD, waarin PMD achteraf machinaal van het restafval worden gescheiden. Afvalscheiding is belangrijk om de hoeveelheid restafval zo klein mogelijk te maken, dat is namelijk het afval dat we niet kunnen hergebruiken. Lees verder

 • Aftrap nieuw politiek jaar in Coronatijd

  07 september − De meeste van ons zijn nu weer terug van een zomer ´staycation´ hier in Nederland, of een vakantie daarbuiten. Hopelijk kunnen we er weer met z´n allen met frisse energie tegenaan in deze nog steeds woelige Covid-19 tijden. Lees verder

 • Op afstand, maar eindelijk weer een VVD-bijeenkomst

  03 augustus − De maand juli kenmerkt zich door de start van een welverdiend zomerreces. Het betekent echter niet dat het bestuur stilzit. In tegendeel. Met onder andere de ledenvergadering, nieuwe-leden-koffie, zomerbarbecue en bestuursdag was er weer genoeg te doen. Een maand die wat mij betreft in het teken stond van elkaar – eindelijk – fysiek weer zien en spreken op een VVD Delft-bijeenkomst. Iets wat in mijn optiek van groot belang is, maar we helaas sinds de maandelijkse borrel van 6 maart 2020 niet meer hebben kunnen doen. Lees verder

 • Voorbereid op de toekomst: De tussenbalans

  08 juli − Dit college bereidt Delft voor op de toekomst en de kaderbrief 2020 maakt de tussenbalans op. De VVD is tevreden over dit college en de wijze waarop we in de raad met elkaar schouder aan schouder optrekken voor ons Delft. Grote transities zijn in gang gezet en de eerste resultaten worden zichtbaar, maar uiteraard zijn er ook wensen. In dit artikel maak ik de balans op. Wij willen eerst stilstaan bij de transities die door dit college in gang zijn gezet en waar wij als VVD tevreden over zijn. Vervolgens zullen wij ingaan op transities die nog aandacht behoeven op weg naar een betaalbaar, bedrijvig, bereikbaar, leefbaar, veilig en duurzaam Delft. Lees verder

 • VVD Delft zet zich in voor goede banden tussen MBO Techniek en nieuwe bedrijvigheid.

  08 juli − Er wordt de afgelopen tijd hard geïnvesteerd in de Delftse economie. Zowel bij YES!Delft als op de DSM biocampus wordt er hard gewerkt aan initiatieven voor Scale-ups om nieuwe technische bedrijven naar Delft te halen. Dit is belangrijk, want er is veel behoefte aan ruimte voor groeiende bedrijven en het levert een mooie kans om meer bedrijven aan Delft te binden. En dat is belangrijk, want hoe meer bedrijven, bijvoorbeeld in de maakindustrie, zich in Delft vestigen, hoe meer kansen er zijn voor het ontstaan van banen. Deze banen kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld door technisch geschoolde vakmensen. Helaas is daar juist een tekort aan, ook in Delft. Lees verder

 • Voorzitterswissel tijdens een unieke fysiek-digitale ledenvergadering

  06 juli − Woensdag 1 juli 2020 vond de voorjaarsledenvergadering van de VVD Delft plaats in het WestCord Hotel te Delft. Een unieke fysiek-digitale vergadering die maar weer eens laat zien hoe veelzijdig en innovatief de VVD Delft is. Wat mij betreft een ledenvergadering om niet snel te vergeten! Lees verder

 • Lancering liberale denktank

  05 juli − Op 1 juli is de liberale denktank gelanceerd. De fractie krijgt steeds vaker te maken met erg complexe vraagstukken. De denktank zal de fractie hierin gaan ondersteunen. Als deelnemer van de denktank krijg je de mogelijkheid om de fractie hierin te helpen door ze te voorzien van inzichten en advies. Geïnterreseerd? Lees verder

 • Delft groeit en verdicht: wat betekent dit voor het verkeer en vervoer?

  02 juli − Op 16 juni bespraken we in de commissie R&V het concept Mobiliteitsplan 2040. In dit plan beschrijft het gemeentebestuur zijn visie op de uitdagingen op het gebied mobiliteit in Delft. Delft groeit en verdicht, zeker met alle ambities die we nog hebben op het gebied van wonen en werken. In die beperkte ruimte moeten we alle vervoersvoorzieningen daarom zo optimaal mogelijk inzetten én faciliteren. Alleen dan kunnen we een goede balans vinden tussen leefbaarheid bereikbaarheid. Maar laten we dat wel met respect voor al die verschillende vervoersmogelijkheden doen, omdat ze elk hun kansen, nut én voordelen hebben. Lees verder