Nieuws

 • Ondernemersperspectief in de “Maakstad” Schieoevers Noord

  30 maart − Schieovers Noord wordt dé plek in Delft waar werken, wonen en recreëren moeten gaan samenkomen. De Delftse VVD toont zich al jaren nauw betrokken bij de planvorming voor dit gebied. Ons uitgangspunt daarbij is: werken boven wonen. De zittende bedrijven in het gebied moeten hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Afgelopen week werd er weer een nieuwe stap voor het gebied gezet: de raad kreeg het Beeldkwaliteitsplan voor Kabeldistrict ter vaststelling aangeboden. Lees verder

 • Delft moet meer betaalbare woningen voor gezinnen bouwen

  03 maart − Een paar weken geleden werd ik benaderd door een columnist van de Delft op Zondag met de vraag of ik wil deelnemen aan een stadsgesprek over de staat van de Delftse woningmarkt in DOK. Er zijn vier stadsgesprekken gepland, die steeds de laatste vrijdag van de maand gehouden worden in DOK. Uiteraard zei ik direct ja, want over wonen in Delft valt veel te vertellen. De aanloop naar de middag verliep wat rommelig. Het doel en de opzet van de bijeenkomst bleven lang onduidelijk en we werden ook nog eens verkeerd gequote in de DoZ (dd 19-02-2023). Gelukkig is de online versie snel rechtgezet en leverde het mij tijdens het stadsgesprek de openingsquote op. Lees verder

 • Maak jij het verschil in Delft? Denk mee met de fractie!

  11 februari − Wil jij meedenken over actuele Delftse thema’s? Wil jij leden van de fractie inspireren met jouw liberale visie op Delft? Doe dan mee met de “Onderzoekende Dialoog”! Jouw input kan door de fractie gebruikt worden om in Delft het verschil te maken. Op basis van actuelen Delftse vraagstukken gaan we met elkaar een open dialoog aan. De eerste Onderzoekende Dialoog doen we samen met ons raadslid Miranda Voogt, met als thema “de nieuwe woonvisie”. Lees verder

 • Nationale voorleesdagen in de Buitenhof

  05 februari − Woensdagochtend begon mijn dag fantastisch! Ik mocht namelijk in het kader van de Nationale voorleesdagen, voorlezen aan een groep kinderen van de Titus Brandsmaschool. Dat deed ik omdat ik leesvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen erg belangrijk vind. Taal is de sleutel tot succes op school, de arbeidsmarkt en voor een fijne deelname aan de maatschappij. Daarnaast is voorlezen niet alleen leuk, het heeft ook positief effect op de ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Lees verder

 • Goedkoper en effectiever afvalbeleid voor iedere Delftenaar

  05 februari − De Delftse VVD vindt dat de afvalverwerking in Delft slimmer en beter moet. Maatwerk per wijk is hiervoor belangrijk. Dat betekent stoppen met het generiek – in heel Delft – door inwoners laten voorscheiden van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en restafval. In sommige wijken is het nascheiden van PMD en restafval namelijk echt veel makkelijker, goedkoper en effectiever. Lees verder

 • Delftse politiek is nooit saai

  29 december − Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar haalde geen van de door de Delftse VVD ingediende moties een meerderheid, maar de Delftse VVD fractie laat zich niet uit het veld slaan. Wij blijven zorgen voor de nodige checks & balances en zetten ons in voor een beter, veilig en financieel gezond Delft. Dat is met dit college ook heel erg nodig. Dit college komt met het ene financiële versnellingsverzoek na het ander, vaak met plannen die veel verder gaan dan alleen de wettelijke taken. Geld dat ook had kunnen worden ingezet voor Delftenaren: het verlagen van de gemeentelijke lasten, het schoonhouden, heel en veilig houden van de stad, het opknappen van Delftse speeltuinen of het op orde brengen van de Delftse sportvoorzieningen. In dit college mist een financieel degelijke partij die overzicht houdt, ervoor zorgt dat Delft niet meer doet en uitgeeft dan (financieel) verstandig is en de lasten voor Delftenaren niet laat stijgen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen: Programmabegroting Delft 2023-2026

  25 november − De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van mobiliteit, energie, economie, wonen en zorg, zodat het in Delft nog fijner, duurzamer, veiliger en prettiger leven en wonen is. Mooi dat het nieuwe college zich vooral wil gaan focussen op de uitvoering van het uitstekende beleid dat het vorige college heeft opgesteld. De zogenaamde progressieve coalitie geeft aan dat het coalitieakkoord een akkoord op hoofdlijnen is dat verder uitgewerkt moet worden met zowel de gemeenteraad als de stad. We kunnen allemaal blijven hangen in ons grote gelijk, maar deze uitzonderlijke tijd van chaos en onzekerheid vraagt zowel om een andere wijze van opereren als om stabiliteit & eenheid van bestuur. Als oppositie zijn wij daarom ingegaan op de uitnodiging van de coalitie. Wij hebben de handschoen voortvarend opgepakt, ons als oppositiepartijen over onze schaduwen heen gezet, de handen ineen geslagen en gekeken naar wat ons onderling bindt. Wij willen en moeten een constructieve bijdrage leveren aan een mooier, beter en sterker Delft en daarom hebben wij als oppositie onze visie op en ideeën voor Delft vertaald in het befaamde en concrete vijf-punten-plan. Een plan van en voor alle Delftenaren. Lees verder

 • De Delftse VVD dendert samen met oppositiepartijen door

  25 november − De Delftenaar moet weer centraal komen te staan in de plannen voor de komende jaren. Daarom hebben de oppositiepartijen VVD, Hart voor Delft, SP, CDA, Onafhankelijk Delft en Volt de begroting van 2023 met concrete ideeën voor een mooier, sterker en beter Delft voor iedereen kunnen verrijken. De coalitiepartijen presenteerden vrij snel na de formatie het akkoord voor de komende vier jaar. Om de stem van alle Delftenaren, dus ook die van de minderheid, door te laten klinken in het akkoord sloegen de oppositiepartijen de handen ineen. Het resultaat? Een gezamenlijk alternatief oppositieakkoord waarin verschillen onderling de motor vormden voor een prachtig rijk plan vol praktische oplossingen en mooie ideeën voor alle Delftenaren. We zijn nu een aantal maanden verder en dus dringt zich de belangrijke vraag op: hoe verging het de oppositie? Wat heeft de oppositie voor elkaar gekregen? Lees verder

 • VVD Delft rekent af met beleid dat niet werkt.

  03 oktober − Het door de Delftenaar afgedragen belastinggeld moet door de gemeente goed worden besteed. Daarom moeten de doelen en prestaties die bij verstrekking van een (meer)jaarlijkse subsidie worden gerealiseerd inzichtelijk en kenbaar zijn voor stad en raad. Het op de gemeentelijke website gepresenteerde subsidieregister biedt nu niet dat inzicht. Daarom heeft de VVD het college de opdracht gegeven om een subsidie-overzicht op de website van de gemeente te zetten met daarop alle meerjarige subsidies die zijn verstrekt en inzichtelijk te maken wat de door de subsidieontvanger uit te voeren activiteiten opleveren voor de stad en op welke wijze de subsidie bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Lees verder

 • €6 miljoen uitgeven? Niet zonder goede spelregels!

  03 oktober − Gevel-tot-gevel aanpakken van de openbare ruimte: klinkt fantastisch toch? Dat is het op papier zeker ook. Deze aanpak draag er aan bij dat wanneer de straat open komt te liggen door rioleringsprojecten, er daarna beter wordt nagedacht over hoe we die straten weer groener en klimaatadaptiever kunnen inrichten. In de begroting voor 2022 en verder hebben we er als raad €6,- miljoen voor vrijgemaakt. De focus ligt op een aantal grote rioleringsprojecten in Tanthof, Buitenhof en Voorhof. Toch waren we in zowel de commissie- als raadsvergadering kritisch op het voorstel. Lees verder

 • Bart Smals: “Het zijn roerige tijden in Den Haag”.

  05 september − Toen ik bovenstaande zin opschreef realiseerde ik me dat ik dat al heel vaak gezegd heb, en dat deze woorden wellicht hun betekenis aan het verliezen zijn. En eigenlijk is dat het meest kenmerkend aan de Haagse politiek: Elke dag is er wel iets anders wat de aandacht vraagt of waar je je zorgen om maakt. Zo zijn er nu natuurlijk de vele crises waar je je als Kamerlid toch ook een mening over moet vormen. Crises die in mijn opinie meer of juist minder aandacht behoeven. Lees verder

 • Francine Heijnen: het Delftse Statenlid.

  09 juli − De VVD in Zuid-Holland verwelkomt Francine Heijnen uit Delft als nieuw Statenlid. De 28-jarige geboren Katwijkse is de opvolger van Karima Bouchtaoui, die wethouder is geworden in Zaltbommel. Francine is eerder in Delft bestuurslid Opleiding & Talentmanagement geweest. Verder heeft ze meegeschreven aan het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Delftse VVD en is ze actief geweest bij diverse VVD-campagnes. Lees verder

 • Geld voor uitvoer oppositieakkoord De Delftenaar centraal

  04 juli − Het nieuwe coalitieakkoord is een feit. Een coalitieakkoord dat sterk op hoofdlijnen is en verder uitgewerkt moet worden. De coalitiepartijen hebben zowel de oppositiepartijen als de stad gevraagd om tot die gezamenlijke uitwerking te komen. Als kersverse oppositiepartij hebben wij, samen met de andere oppositiepartijen, de uitnodiging van de coalitie met beide handen aangegrepen. Wij hebben daarom onze visie op en concrete ideeën voor Delft vertaald in een vijf-punten-plan. Met dit vijf-punten-plan laten wij als verenigde oppositie zien dat wij bereid zijn om mee te denken over hoe Delft de komende jaren een stad voor alle Delftenaren kan zijn. Afgelopen donderdag hebben we tijdens de raadsvergadering daarom een motie ingediend om kort na het einde van het zomerreces een (openbare) raadsconferentie houden. Lees verder

 • Onverklaarbaar en achter gesloten deuren: de Verenigde Oppositie blikt terug op de formatie

  16 juni − Gisteren werd tijdens de raadsvergadering het coalitieakoord gepresenteerd. Dimitri heeft samen met andere fractievoorzitters de oppositie verenigd, wat heeft geleid tot een vijf puntenplan. Dimitri heeft dit plan gepresenteerd, samen met onze blik op het (in)formatieproces en het coalitieakkoord. Lees verder

 • Van constructieve coalitiepartij naar oppositieleider

  06 juni − De afgelopen jaren heeft de Delftse VVD als coalitiepartij het verschil gemaakt. Op basis van eerlijke, loyale, transparante en liberale politiek heeft de fractie keihard gewerkt aan een mooier en beter Delft. Tijdens de verkiezingen zijn wij beloond voor een politiek waarin de Delftenaar centraal staat. Helaas zal de VVD, ondanks de realistische politiek, de flitsende campagne en de goede verkiezingsuitslag, niet terugkeren in een nieuw college. Op 25 mei jl. is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en op 15 juni zal dit akkoord worden besproken tijdens een ingelaste Raadsvergadering. Lees verder

 • Terugblik Algemene Ledenvergadering

  02 mei − Op woensdag 20 april vond ledenvergadering van de Delftse VVD plaats. Een belangrijke avond waarin onder andere het secretarieel jaarverslag 2021 en de financiële jaarstukken 2021 zijn vastgesteld en goedgekeurd. Tijdens deze avond is ook afscheid genomen van Jurriaan de Lange als penningmeester. Via deze weg wil het bestuur hem nogmaals danken voor zijn jarenlange inzet. Peter van Oevelen is geïnstalleerd als de nieuwe penningmeester van de afdeling. Lees verder

 • Over rijdende treinen en ontspoorde colleges

  01 mei − Zoals iedereen weet vliegt de tijd. Dinsdag 23 maart 2021 – de dag waarop de gemeenteraad van Delft mij wederom benoemde tot wethouder – lijkt wel gisteren. Inmiddels zijn we ruim een jaar, vele ervaringen en een gemeenteraadsverkiezing verder. Ik heb met plezier het stokje van wethouder Hatte van der Woude overgenomen. Haar vertrek naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal vroeg om een snelle invulling van de functie. Het college van B&W was inmiddels drie jaar op weg en ik sprong dus op een rijdende trein. Als voormalig wethouder in de periode 2014-2018 weet ik wat de functie inhoudt en hoe het spel gespeeld wordt. Maar veel ervaring met de portefeuille Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie had ik niet. Spannend dus om op geheel nieuwe beleidsterreinen aan de slag te gaan. Hatte heeft gezorgd voor een goede overdracht van lopende dossiers en de beleidsambtenaren hebben mij verder vertrouwd gemaakt met o.a. het sociaal domein en de wereld van het onderwijs. Het werk was gelukkig meer dan op de winkel passen en de periode rustig uitdienen. Veel was al in gang gezet, maar er lag nog genoeg wat vroeg om aanscherping en afronding. En dat alles in een periode waarin de Coronapandemie nog stevig huishield. Lees verder

 • Tussenbericht Informateur

  04 april − De informateur, Pieter Guldemond, heeft met alle partijen gesproken en geeft in een video boodschap meer informatie hierover. Er worden nog geen concrete samenstelleingen genoemd, maar hij geeft aan dat alle partijen constructief in de wedstrijd zitten. Lees verder

 • Terugblik op de Verkiezingen

  19 maart − Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag hebben we mee mogen doen aan het feest van de democratie. Na lange periode hard werken was het dan eindelijk zover: we mochten stemmen. Nu alle stemmen geteld zijn is de uitslag bekend: 3 zetels voor de Delftse VVD! Lees verder

 • Democratie, een kijkje achter de schermen

  13 maart − Inmiddels ben ik al een tijdje kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Delft. Deze bijdrage is niet bedoeld als stemwijzer. Nee, ik wil delen wat mij opvalt als kandidaat. Het kijkje achter de schermen van de lokale democratie. Kijk je mee? Allereerst denk ik echt dat het heel goed zou zijn als iedere Nederlander een keer ervaart wat het is om kandidaat te zijn. In het echt of in een simulatie. Maakt niet uit voor welke partij. Het leert je zoveel meer over onze democratie in de praktijk. En ook over de misvattingen. Er zijn zoveel misvattingen. Waardoor mensen slecht geïnformeerd naar de stembus gaan. Ook daarom dit stukje. Lees verder