• Wilt u zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

  01 maart − Wij zoeken liberale belangenbehartigers voor de Delftse gemeenteraad. Wilt u zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Lees verder

 • De gemeente moet geen huurschulden overnemen

  13 april − In de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen op 7 februari jl. is gesproken over de onderwerpen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De VVD is van mening dat de lijn uitgezet door het college een prima lijn is. Die lijn is: opvangen bieden waar nodig en uithuisplaatsing en schuldenproblematiek is altijd maatwerk. Lees verder

 • VVD stelt vragen over 'scheurbrommers'

  05 april − Eind 2014 heeft de VVD aandacht gevraagd voor de overlast en verkeersonveiligheid door scheurbrommers in de binnenstad. Het is nu 2017 en de overlast is niet afgenomen. Reden om nogmaals schriftelijke vragen te stellen aan het college. De VVD wil onder andere weten hoeveel ontheffingen er zijn verleend, hoeveel bekeuringen zijn uitgedeeld en hoe het precies geregeld is met de handhaving. Lees verder

 • Armoede tegengaan door gemeentelijke lastenverlichting

  21 maart − Het college stelt voor om extra geld uit te trekken voor overblijfkosten en schoolontbijt. De VVD is voor investeringen in armoede, maar wel in die instrumenten die leiden tot een vermindering van armoede of die de effecten van armoede opheffen. Wij willen juist de doorsnee huishoudens ontlasten. En dat kan door te beginnen met lastenverlichting. Omlaag met die gemeentebelastingen! Lees verder

 • Museum Prinsenhof wordt een museum van wereldklasse

  13 februari − Door het binnenhalen van ’t straatje van Vermeer werd eind 2015 de slechte staat van de beveiliging van het museum Prinsenhof aan het licht gebracht en bleek met spoed een investering van € 2,2 miljoen noodzakelijk. De VVD concludeert dat, hoewel het proces niet de schoonheidsprijs verdient en er duidelijke leerpunten zijn voor het college, de gedane investeringen noodzakelijk en reëel waren. Lees verder

 • Resultaat onderzoek grote projecten

  03 februari − Na het lezen van het eindrapport van onderzoek naar grote projecten in Delft houdt de VVD een dubbel gevoel. Het is duidelijk geworden dat Delft bij deze projecten steeds een te grote broek aan heeft getrokken en veel te optimistisch is geweest over het eigen kunnen, over de risicobeheersing en over de financiële gevolgen van gemaakte keuzes. We krijgen een hele mooie Spoorzone, maar zijn wel bijna failliet gegaan. Heel dubbel. Lees verder

 • Delft verwijst Avalex-begroting 2017 naar prullenbak

  01 februari − In de commissie Ruimte en Verkeer van 24 januari spraken we over de begroting van Avalex voor 2017. De VVD is kritisch op de begroting van Avalex voor 2017. Met name zijn we kritisch over de toenemende kosten voor Delft. Lees verder

 • VVD maakt keuzes bij toerisme

  © R.T.H.J. Hospers

  30 januari − De VVD vindt dat we in Delft moeten inzetten op thema’s waarmee we kunnen scoren bij toeristen. Volgens ons zijn dat thema's als Vermeer, Oranje en Delfts Blauw. Lees verder

 • Huisvesting voor Delftenaren gaat voor

  31 december − De gemeente Delft en het links georiënteerde deel van de gemeenteraad is zeer betrokken bij het huisvesten van statushouders in Delft en lijkt er alles aan te doen om zo veel als mogelijk statushouders naar Delft te halen. Lees verder

 • Cultureel ondernemerschap in de Kromstraat

  24 december − De VVD is heel blij met het feit dat het klimaat in de Kromstraat sterk verbeterd is ten opzichte van een jaar of 10 geleden. En de ondernemers aan de Kromstraat hebben daar een belangrijk aandeel in gehad. Echter, er is geen enkel verband tussen eigenaarschap van de panden en deze ontwikkelingen, behalve dan natuurlijk de oorspronkelijke reden om de VOM (Vastgoed Ontwikkelings Maatschappij) op te richten: dubieuze eigenaren. Lees verder

 • "Achteruit inparkeren"

  14 december − De VVD vindt het belangrijk dat Delft goed bereikbaar is met de auto. Dit maakt Delft niet alleen prettig om te wonen maar is ook belangrijk voor werk en Delftse ondernemers. Een auto is al lang geen luxe meer. Je hebt je auto nodig om naar je werk te gaan, de kinderen naar school te brengen, boodschappen te doen en om familie te bezoeken. Parkeren moet daarom betaalbaar zijn. Lees verder

 • VVD heeft schoon genoeg van financiële situatie afvalverwerker Avalex

  06 december − In de raadsvergadering van 1 december 2016 stond het onderwerp afval op de agenda. De VVD is kritisch op de financiën van afvalverwerker Avalex: we maken ons zorgen. Wethouder Hekker moet aan de bak om te zorgen dat de financiën op orde komen. Lees verder

 • Een woning voor iedereen, niet alleen voor de arme Delftenaar

  04 december − Iedereen zou in Delft een geschikte woning moeten kunnen vinden. Dat geldt voor de onderkant van de markt, de gesubsidieerde huurwoningen, maar ook voor de mensen met een wat bredere portemonnee. Maar op dit moment zijn die duurdere woningen er niet, maar er zijn wel veel te veel gesubsidieerde woningen. Lees verder

 • VVD maakt snelle inzet van camera's mogelijk: naar een veilige en leefbare Buitenhof

  02 december − De VVD-fractie vindt de aanhoudende overlast door jongeren in de Buitenhof onacceptabel. De overlast is te hevig, duurt al te lang en de maatregelen die reeds zijn ingezet blijken nog te weinig effectief. Wat de VVD betreft is de plaatsing van mobiele camera's, onder meer tijdens de jaarwisseling, een belangrijke stap in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de Buitenhof. Door toedoen van de VVD is de snelle inzet van camera’s nu ook daadwerkelijk mogelijk geworden. Lees verder

 • Politiek café met Mark Harbers

  26 november − Afgelopen maandag was Tweede Kamerlid Mark Harbers te gast in het Politiek Café. Het was leuk weer veel mensen te mogen begroeten. Lees verder

 • VVD wil oneigenlijk gebruik van kwijtschelding aanpakken

  14 november − Delft is een stad met hoge lasten en daardoor één van de duurste steden van Nederland. Als VVD vinden wij solidariteit belangrijk. Wij vinden dat degenen die het moeilijk hebben en hun hoofd niet boven water kunnen houden moeten worden geholpen. Solidariteit werkt echter twee kanten op. Wij constateren namelijk dat een kleine groep burgers financieel steeds zwaarder wordt belast. Lees verder

 • Delftse raadsleden op VVD-kandidatenlijst Tweede Kamer

  11 november − De Delftse VVD-raadsleden Bart Smals en Linda Böcker staan op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017. Smals staat op plaats 48, Böcker op positie 68. Lees verder

 • Nieuw elan in de Delftse VVD-fractie

  10 november − Hatte van der Woude is nog niet vertrokken - haar stoel in de raad is nog warm - en de VVD Delft gaat al weer over tot de orde van de dag want er valt een hoop te doen. Met het vertrek van Hatte greep de nieuwe fractie de kans om de huidige portefeuilleverdeling eens goed op te schudden. Het werd een ware stoelendans. Lees verder

 • Nieuw uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

  08 november − Het nieuwe Uitvoeringsbeleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht 2016-2020 is besproken in de commissie Ruimte en Verkeer (RV) van 11 oktober. In dit Uitvoeringsbeleid staat het in kaart brengen en beheersen van risico’s en het stimuleren van goed gedrag centraal. Lees verder

 • Kentekentoegang in de binnenstad

  06 november − In de commissie RV van oktober stond de update van de kentekentoegang op verzoek van een aantal fracties op de agenda. Sommige fracties vonden dat gedurende de overgangsperiode (te) veel waarschuwingen zijn afgegeven. Waarschuwingen worden afgegeven om het moment dat iemand zonder ontheffing de binnenstad in rijdt op plaatsen waar tot voor kort de pollers stonden. Lees verder