Nieuw uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het nieuwe Uitvoeringsbeleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht 2016-2020 is besproken in de commissie Ruimte en Verkeer (RV) van 11 oktober. In dit Uitvoeringsbeleid staat het in kaart brengen en beheersen van risico’s en het stimuleren van goed gedrag centraal.

Het nieuwe Uitvoeringsbeleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) omgevingsrecht 2016-2020 is besproken in de commissie Ruimte en Verkeer (RV) van 11 oktober. In dit Uitvoeringsbeleid staat het in kaart brengen en beheersen van risico’s en het stimuleren van goed gedrag centraal. De VVD vindt het goed dat wordt gestuurd om goed gedrag, maar vindt dat beboeting bij overtredingen daar ook bij horen. Dit zijn belangrijke gemeentelijke taken. Dit zorgt voor een leefbare en veilige stad.

In het nieuwe VTH wordt goed gedrag gestimuleerd. Daarbij wordt voldoende informatie digitaal beschikbaar gesteld over wat mag en wat niet mag. De gemeente gaat er hierbij van uit dat inwoners en gevestigde bedrijven zich gedragen en geen overtredingen maken. Bij kleinere onschadelijke overtredingen vraagt de gemeente voortaan om dit vrijwillig ongedaan te maken. Dit in plaats van direct te beboeten. Pas bij herhaaldelijke overtredingen wordt strenger gecontroleerd en beboet. VVD is positief over dit voorstel.

Verder wordt er in kaart gebracht wat risico’s zijn. Zodat deze beter in de gaten kunnen worden gehouden. Momenteel zijn risico’s bij bestaande en verouderde bebouwing niet inzichtelijk. Jaarlijks worden plannen opgesteld en daarin worden streefniveau’s benoemd. Bij het niet behalen van deze niveau’s, kan eventuele extra inspanning noodzakelijk zijn.

In december komt het jaarplan naar de raad. Daarin wordt het bovenstaande verder uitgewerkt en streefniveaus benoemd.

Hélène Bartelds
Commissielid VVD Delft