VVD maakt snelle inzet van camera's mogelijk: naar een veilige en leefbare Buitenhof

De VVD-fractie vindt de aanhoudende overlast door jongeren in de Buitenhof onacceptabel. De overlast is te hevig, duurt al te lang en de maatregelen die reeds zijn ingezet blijken nog te weinig effectief. Wat de VVD betreft is de plaatsing van mobiele camera's, onder meer tijdens de jaarwisseling, een belangrijke stap in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de Buitenhof. Door toedoen van de VVD is de snelle inzet van camera’s nu ook daadwerkelijk mogelijk geworden.

Op 1 december jl. heeft een meerderheid van de raad namelijk voor aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Delft gestemd, waardoor de burgermeester de bevoegdheid krijgt te besluiten tot de tijdelijke inzet van (mobiele) camera’s.

Volgens het Nederlands jeugdinstituut vallen maatregelen die kunnen worden ingezet tegen overlast en criminaliteit veroorzakende groepen uiteen in:

  1. domeingerichte maatregelen, waaronder gerichte politie inzet, cameratoezicht, goede verlichting en een schone wijk;
  2. groepsgerichte maatregelen, zoals inzet van welzijnswerkers, recreatieve activiteiten en educatieve onderwijsprogramma’s; en
  3. persoonsgerichte maatregelen, bijvoorbeeld HALT, straf, cognitieve gedragstherapie, loopbaanbegeleiding.

Een combinatie van maatregelen of een brede aanpak blijkt volgens het Nederlands jeugdinstituut het meest effectief. Het accent in de Buitenhof heeft de laatste jaren te veel gelegen op groeps- en persoonsgerichte maatregelen.

De VVD pleit dan ook al jaren voor een echt brede aanpak in de Buitenhof, waarbij de gerichte inzet van blauw en de inzet van (flexibele) camera's belangrijke instrumenten in de toolbox zijn. Cameratoezicht, zoals herhaaldelijk aangegeven door politie & OM en zoals blijkt uit diverse evaluaties, helpt raddraaiers op te sporen & te vervolgen en kan bijdragen aan een verbetering van de veiligheidssituatie.

Ook vinden wij dat in deze snel veranderende wereld het bevoegd gezag de mogelijkheid moet hebben om snel te kunnen schakelen als de veiligheidssituatie daarom vraagt. De gemeenteraad moet dit faciliteren en niet op de stoel van burgermeester, politie en justitie willen gaan zitten.  Voor de VVD is de geactualiseerde APV dus het startpunt van een echt brede aanpak en samen met bewoners zal de VVD zich de komende tijd verder inzetten voor een echt veilige en leefbare Buitenhof.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft