Armoede tegengaan door gemeentelijke lastenverlichting

Dinsdag 7 maart bespraken wij in de Commissie Sociaal Domein en Wonen (SDW) de voorstellen voor de inzet van extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand. Het college stelt voor om extra geld uit te trekken voor overblijfkosten en schoolontbijt. De VVD is voor investeringen in armoede, maar wel in die instrumenten die leiden tot een vermindering van armoede of die de effecten van armoede opheffen.

Wij willen dat geïnvesteerd wordt in effectieve instrumenten voor arme kinderen en hun ouders. Wij denken namelijk dat het beter is om ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en dat aan ouders geleerd wordt waarom een ontbijt belangrijk is en hoe zij hun kinderen daarin kunnen voorzien, in plaats van het overnemen van deze ouderlijke taak door scholen.

Liever investeren wij in instrumenten die er voor zorgen dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen. De VVD wil weten wat het College naast het verlichten van armoede doet om armoede te voorkomen. VVD Delft wil alleen die instrumenten inzetten die bewezen effectief zijn bij het tegengaan van armoede. Wij hebben de wethouder gevraagd om aan de gemeenteraad te rapporteren wat de effecten zijn van de instrumenten die in Delft al ingezet worden en de instrumenten die in de toekomst ingezet gaan worden. Hierbij hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het meten van de outcome! Dit zal door het college meegenomen worden in het onderzoeksrapport van de Delftse Rekenkamer.

Verder zijn wij van mening dat het rapport van de rekenkamer eerst afgerond moet zijn voordat gestart wordt met het uitvoeren van de voorgestelde oplossingen om armoede te verlichten. Hierin loopt de wethouder nu op de zaken vooruit! De VVD wil eerst de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer afwachten voordat er geld wordt uitgegeven en voordat we ├╝berhaupt weten welke instrumenten effectief zijn. Al deze punten zullen, wat de VVD betreft, besproken moeten worden in de kadernota. De VVD lijkt het beter om de middelen (5 ton) in te zetten voor het opvangen van de door de gemeente kwijtgescholden waterschapslasten. Hierin zijn wij van mening dat de enige instantie die aan armoedebeleid doet de gemeente is.

En het laatste punt dat de VVD naar voren bracht is de individuele inkomenstoeslag voor ouderen. De wethouder wil dit budget al op voorhand verhogen. Waarom de wethouder dat wil begrijpen wij niet. Er zijn geen signalen waaruit blijkt dat er in Delft mensen zijn die onterecht geen gebruik maken van deze toeslag. Wij vragen ons af waarom de wethouder een budget wil ophogen als het niet uitgeput wordt. Daar begrijpen wij niks van! Het is namelijk zo dat de arme oudere aan het uitsterven is, de meeste ouderen hebben het beter dan ooit (zie bijvoorbeeld http://www.ad.nl/economie/arme-oudere-sterft-uit-meeste-65-plussers-hebben-het-financieel-goed~a0a97c0c/). Het eigen vermogen van de oudere is de afgelopen jaren gestegen en is daarmee vijf keer hoger dan dat van een doorsnee huishouden! Daarom is de VVD van mening dat de gemeente ermee moeten stoppen om de rekening bij de jongere generaties neer te leggen. Wij willen juist de doorsnee huishoudens ontlasten. En dat kan door te beginnen met lastenverlichting. Omlaag met die gemeentebelastingen!