De gemeente moet geen huurschulden overnemen

In de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen op 7 februari jl. is gesproken over de onderwerpen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De VVD is van mening dat de lijn uitgezet door het college een prima lijn is. Die lijn is: opvangen bieden waar nodig en uithuisplaatsing en schuldenproblematiek is altijd maatwerk.

Het uitvoeringsplan maatschappelijke opvang komt in de zomer beschikbaar en daarvan wil de VVD graag weten hoe het zit met de financiƫn. Er wordt door de wethouder namelijk gezegd dat de financiƫle uitvoering binnen de kaders van het sociaal domein moet gebeuren. Wij hebben de wethouder daarom gevraagd om te garanderen dat er ook daadwerkelijk binnen de begroting gebleven wordt. Hierop heeft de wethouder positief geantwoord. Ook op de vraag of de wethouder de raad kan informeren middels een businesscase van de investeringen voordat overgegaan wordt tot het doen van die extra investeringen vooraf, heeft de wethouder positief gereageerd.

Wij zijn erg geschrokken van de toon en inzet van de andere fracties over de uithuisplaatsingen bij problematische schulden. Deze houden vast aan de lijn dat schulden van gezinnen in alle gevallen overgenomen dienen te worden door de gemeente en dat er in de gevallen waarbij kinderen zijn betrokken nooit een huisuitzetting mag plaatsvinden. Met deze opstelling is de VVD het niet eens. Wij zijn van mening dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie en voor hun gezin en daarnaar dienen te handelen. Het hebben van schulden in combinatie met een gezin betekent niet dat mensen nooit uit huis gezet mogen worden. Het betreft hier maatwerk en er dient zorgvuldig te werk gegaan te worden, maar het is geen wetmatigheid.

Uithuisplaatsing en schuldenproblematiek is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Partijen zoals woningbouwcorporaties zouden er juist voor moeten zorgen dat mensen niet in de problemen komen en het is aan de gemeente om mensen te leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en niet in de problemen komen. We moeten ervoor waken de verantwoordelijkheid voor de schulden naar de gemeente toe te trekken. De gemeente moet geen huurschulden overnemen, daarmee verschuift het probleem en de verantwoordelijkheid. Beter vinden wij het als er ingezet wordt op preventie en het voorkomen van schulden.

Miranda Voogt
Commissielid VVD Delft