De geschiedenis leert ons dat wij iedere keer opnieuw dezelfde lessen moeten leren

Toen de VVD in 2014 toetrad tot het college was Delft nagenoeg failliet. De gemeente gaf veel meer geld uit dan er binnenkwam en de schuldpositie was onacceptabel hoog. Een financieel strak en sober beleid was onvermijdelijk. De VVD stond daar de afgelopen jaren pal voor. Eerst komt het zuur, dan het zoet.

Dat het na een periode van financiële tegenwind weer beter gaat met de stad blijkt uit de onlangs gepresenteerde begroting. In deze begroting is er na de forse bezuinigingen van afgelopen jaren weer aandacht voor zowel een verlaging van de lasten, maar ook voor investeringen in een schone, hele en veilige stad. Toch is er ook nog reden tot bezorgdheid.

De VVD is blij met de verlaging van de OZB, wat ons betreft is dit een kleine stap in het verlagen van lokale lasten. Helaas scoort Delft nog steeds onveranderd hoog in de landelijke lijstjes!

We maken ons zorgen over hoe snel de stemming over de financiële positie van Delft is omgeslagen. Partijen buitelen over elkaar met ideeën voor extra uitgaven. Natuurlijk is geld uitgeven leuk, en zeker in verkiezingstijd, maar wie gaat het betalen?

Tot onze schrik zagen wij in de begroting dat de uitvoering van de zogenaamde investeringsagenda 2040 wordt betaald door de stadsschuld te verhogen. De VVD is niet tegen deze belangrijke investeringsagenda, een vitale stad heeft investeringen nodig. Maar we moeten geen geld uitgeven dat wij niet hebben.

Om het leven-op-de pof gedrag af te remmen heeft de VVD, samen met D66, CDA en Van Koppen, een motie beheersing stadsschuld ingediend. Het doel van de motie is om de uitgaven en investeringen in samenhang te zien met de lokale belastingen en de maximale nog gezonde omvang van de stadsschuld.

De motie is dankzij de financieel degelijke SP, die blijkbaar samen met ons lessen heeft getrokken uit het verleden, aangenomen. Het heeft ons verbaasd dat bij andere partijen die lessen blijkbaar minder goed zijn blijven hangen.

Om een Delft te behouden dat blijvend financieel gezond is, lage lokale lasten heeft en een prettige omgeving is om in te wonen, ondernemen en recreëren moeten we behoedzaam blijven. De VVD zal zich daarvoor blijven inzetten.

 

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD Delft