Algemene beschouwingen coalitieakkoord 2018-2022

In de gemeenteraadsvergadering van 13 juni werd gedebatteerd over het coalitieakkoord en werd onze wethouder Hatte van der Woude geïnstalleerd. Hieronder vindt u de bijdrage van Bart Smals.

Voorzitter,
Ondanks het feit dat we er geen zetel bij hebben gekregen heeft de VVD Delft de uitslag van de verkiezingen ervaren als een overwinning. Immers, de VVD is in stemmenaantal flink gegroeid. We zitten zelfs heel dicht tegen een vierde zetel aan. Het komt uiteindelijk op een paar stemmen aan. Dit feit, en het feit dat de coalitie in totaliteit ook flink aan stemmen heeft gewonnen, geeft ons het vertrouwen dat we met deze coalitie op de juiste weg zitten.

En om alvast het gras voor de voeten van ongetwijfeld enkele kritische partijen weg te maaien: het klopt, het coalitieakkoord is niet gelijk aan het VVD-verkiezingsprogramma. Toch vinden we voldoende mooie en goede aanknopingspunten in het akkoord om er heel tevreden mee te zijn.

Delft staat er op dit moment financieel veel beter voor dan enkele jaren terug. Op financieel gebied doen we het goed, de economische voorspoed is in Delft te merken, maar ook de decentralisatie van het sociaal domein, waar iedereen enkele jaren geleden zo bang voor was, lijken we zonder kleerscheuren te zijn doorgekomen. Maar we zijn er nog niet. Juist daarom zijn in de financiële paragraaf van het akkoord spelregels opgenomen, zodat we ook over vier jaar weer dezelfde conclusie kunnen trekken, namelijk: we staan er wéér beter voor dan vier jaar geleden, met een gezonde stadsschuld. En één van de belangrijkste eisen van de VVD staat er duidelijk in: de woonlasten stijgen niet.

Maar er zijn meer dingen in het akkoord die ons tot tevredenheid stemmen:

1. We gaan investeren in de werkgelegenheid, het is onze ambitie om 10.000 banen te creëren. Op alle niveaus, van praktisch tot theoretisch. En om misverstanden te voorkomen: wij gaan die als overheid niet scheppen, nee: dat doen bedrijven die in Delft gevestigd zijn of zich hier gaan vestigen. We willen een zo goed mogelijk vestigingsklimaat en ondernemers de ruimte bieden om te groeien. Wij willen daarbij vooral aandacht voor het aantrekken van innovatieve maakindustrie. Daarmee kunnen we de werkloosheid verder terugdringen en bijdragen aan het armoedebeleid. Immers, de beste weg uit armoede is via werk.

2. We geven extra aandacht aan veiligheid. Hoewel Delft op basis van cijfers de afgelopen jaren veiliger lijkt te zijn geworden voelt 30%-40% van de mensen in sommige wijken zich nog steeds onveilig. Wij gaan daarom de komende jaren focussen op het bestrijden van radicalisering, fietsendiefstal en high-impactcrimes. We gaan voor meer blauw op straat, een betere verbinding maken tussen zorg en veiligheid, meer burgerparticipatie en betere handhaving. We zien ook in het sociaal domein mogelijkheden zowel iets te doen voor het welzijn als het veiligheidsgevoel van mensen.

3. De woonvisie uit 2016 blijft overeind. Iedereen is het er over eens dat de woonvoorraad van Delft niet in balans is. Om voor een gezonde balans te zorgen gaan we vooral in het hogere segment bijbouwen. Maar, we gaan ook zorgen voor een kwaliteitsimpuls in het sociale huursegment. Dat kan inderdaad betekenen dat mensen die nu in een slecht geïsoleerde huurwoning zitten, gedwongen worden te verhuizen naar een woning die veel beter voldoet aan de eisen van deze tijd. Wij gaan dus scheefwonen tegen door in te zetten op goede en beschikbare alternatieven.

4. Er wordt meer geïnvesteerd in de fiets en fietsvoorzieningen. Gezien de opgave waar Delft voor staat met nieuwe woningen krijgen we onvermijdelijk ook een opgave in de bereikbaarheid. Een oplossing daarvoor, zeker in een studentenstad, is de fiets. Het is dan ook logisch om daar extra op in te zetten. Maar er zijn ook mensen gewoon afhankelijk van hun auto voor hun inkomen. Deze groep moeten we niet de stad uit jagen, maar juist de mensen verleiden om gebruik te maken van meer duurzame alternatieven.

5. In het sociaal domein maken we ons zorgen over de soms lastig te beteugelen groei van de kosten. Samen met andere partijen heeft de VVD altijd hard geroepen om outcomesturing. Wat ons betreft is dat de manier om de kosten te beteugelen en vooraf meer inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de zorgvraag. Daarnaast willen we zo snel mogelijk inzicht in de oorzaken van de toegenomen vraag. Ook in het sociaal domein telt alleen het resultaat. Als voorbeeld: in de Spoorzone is het wellicht interessant hoeveel beton er is gebruikt, maar het gaat er natuurlijk om dat de treinen ook daadwerkelijk door de tunnel rijden. Met onze wethouder Hatte van der Woude denken we in het hart van het sociaal domein van Delft iemand te hebben die dat inzicht over kan brengen op de hele regio. We zijn vol vertrouwen.

6. Duurzaamheid. De VVD is blij dat het akkoord aan alle kanten duurzaamheid ademt. Regelmatig hebben wij ons kritisch uitgelaten over duurzaamheidsambities van het college of andere partijen. Dat is niet omdat wij tegen die ambities zouden zijn, maar omdat wij het graag concreet houden: de vraag is niet of we de gaskraan op termijn dicht gaat, maar de vraag is hoe die mevrouw in de Poptahof straks moet gaan koken en wie haar inductiekookplaat gaat betalen. Tevens waken wij ervoor dat de kosten van die duurzaamheidsambities niet afgewenteld wordt op dezelfde, beperkte groep inwoners die nu al jaren hoge lasten betaalt. Iedereen doet mee.

Voorzitter, deze coalitie heeft veel ambities, en de ervaring leert dat de grootste uitdagingen voor de coalitie pas de komende jaren op ons pad zullen komen. En juist vanwege die risico’s zien wij onze toegevoegde waarde. De VVD heeft bewezen een realistische, betrouwbare, maar ook een partij van politiek vakmanschap te zijn. We zijn dus trots op dit coalitieakkoord en wat de VVD betreft zetten wij hiermee een grote stap in het realiseren van Ons Delft: de Delftenaar centraal, de titel van ons verkiezingsprogramma. En voorzitter, wanneer het nodig is, zullen we onze coalitievrienden uiteraard wijzen op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord.

Last but not least: we hebben met elkaar in de coalitie expliciet uitgesproken dat we de stad met 39 raadsleden besturen. Wij vinden dat ook. Natuurlijk zijn wij gebonden aan onze afspraken met de coalitiepartners, maar de VVD staat ook de komende jaren open voor suggesties voor beleid van alle partijen, nadrukkelijk dus ook van SD, CDA, CU, OD en SP.

Bart Smals
Fractievoorzitter VVD Delft