Werken boven wonen op Schieoevers

De beste sociale voorziening is een baan en dat is precies waar de VVD werk van maakt. Delft kent zo’n 3600 werkzoekenden met een uitkering. Deze mensen hebben een verschillende opleidingsachtergrond en zijn op zoek naar een baan in Delft. Door de ligging en aanwezige milieuruimte biedt Schieoevers plaats aan maakbedrijven met banen op ieder niveau, van academisch geschoolden tot praktisch opgeleiden. De VVD wil daarom dat bij de gebiedsontwikkeling Schieoevers Noord gevestigde maakbedrijven niet worden weggejaagd en dat er extra bedrijfsruimte wordt gecreëerd voor bedrijven die hoogwaardige producten maken.

Het bedrijventerrein Schieoevers, het grootste bedrijventerrein van Delft, is vanwege haar ligging en mogelijkheden voor diverse typen maakindustrie van grote economische betekenis voor Delft. Het bedrijventerrein biedt in totaal 5775 arbeidsplaatsen, 11% van de banen in Delft, en 18% van het bruto lokaal product van Delft wordt op Schieoevers gerealiseerd. De komende jaren zal Schieoevers Noord worden getransformeerd naar een gemengd stedelijk werk- woongebied. Naast het toevoegen van 3000 extra arbeidsplaatsen wil de gemeente een groot aantal woningen realiseren in dit gebied. Deze woningenambitie kan op gespannen voet staan met het behouden en creëren van bedrijvigheid op Schieoevers.

In het bestuursprogramma 2018-2022 Voorbereid op de toekomst heeft het college aangegeven het op 16 april 2018 tussen gemeente en Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) afgesloten convenant als uitgangspunt te zien voor de ontwikkeling van het gebied Schieoevers. Tijdens de behandeling van het zogenaamde Concept Ontwikkelplan (COP) Schieoevers Noord op 22 januari jl. bleek echter dat er spanning zit tussen het COP enerzijds en de in het convenant geformuleerde uitgangspunten anderzijds. Ook heerst er een grote onzekerheid bij gevestigde bedrijven over hun toekomst.

In de raadsvergadering van 31 januari jl. heeft de VVD met een groot aantal andere partijen daarom met de motie Koesteren van maakindustrie in het Definitief Ontwikkelplan Schieoevers het college duidelijke kaders meegegeven voor de verdere inrichting van Schieoevers en de uitwerking van het Definitief Ontwikkelplan (DOP). De door de VVD aangevoerde 'coalitie van de arbeid’ heeft het college opgedragen om het afgesloten convenant tussen gemeente en BKS als hard uitgangspunt te hanteren voor de inrichting van dit gebied en zekerheid te verschaffen aan gevestigde bedrijven door ze actief te ondersteunen in het realiseren van hun ambities. De VVD wil dat het college de economische groei in dit gebied niet hindert, maar juist stimuleert. Koester de bedrijvigheid aan Schieoevers en geef ruim baan aan de maakindustrie.

Dimitri van Rijn
Raadslid VVD