Naar een toekomstbestendige wijk Tanthof waarin het aantrekkelijk is om te leven en te leren

In de discussies rondom de scholenschuif in de wijk Tanthof zijn er grofweg twee punten van zorg te onderscheiden: • Het al dan niet geclusterd bouwen van drie scholen; • De geschiktheid van de twee locaties als vestigingsplaats.

De VVD kan instemmen met de behoefte van de schoolbesturen en de lijn van het college om geclusterd te bouwen op één locatie. Het scheelt veel ruimte en geld als de scholen functies kunnen delen, zoals kinderopvang en een sporthal. Daarnaast is er inhoudelijke synergie te bereiken door op één locatie een cluster van drie scholen, dus geen megaschool, te bouwen in plaats van op twee plaatsen. Ook biedt nieuwbouw wat de VVD betreft de kans om de nieuwe scholen duurzaam en groen in te richten met ruimte voor nieuwe en innovatieve vormen van onderwijs. Goed voor de wijk en goed voor onze kinderen.
 
Ten aanzien van het vinden van een geschikte locatie wordt een uiterst zorgvuldig proces doorlopen door de wethouders Schrederhof en Van der Woude, waarbij buurtbewoners, scholen en ouders intensief worden betrokken. Wij ondersteunen het tijdens de commissiesociaal domein & wonen geschetste vervolgtraject om twee locaties te onderzoeken op haalbaarheid. Alle belangrijke aspecten, zoals bereikbaarheid, groen en draagvlak in de wijk worden meegenomen.
 
Wij als VVD zijn kortom tevreden over het verloop en de aanpak. Wij wachten de uitkomst van de haalbaarheidsonderzoeken naar de gezamenlijke locatie Abtswoudepark en locatie Kinderboerderij af. Daarna is het aan de raad om een integrale, afgewogen, breed gedragen en toekomsbestendige keuze voor Tanthof te maken.

Miranda Voogt & Dimitri van Rijn