De VVD wenst Ons Delft fijne feestdagen toe

De VVD Delft bruist! Het aantal leden neemt toe en de fractie draait op volle toeren. Team VVD werkt hard om het verkiezingsprogramma "Ons Delft: de Delftenaar centraal" te realiseren. Op 19 december jl., tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, zijn er weer belangrijke successen geboekt. Voordat wij gaan genieten van het welverdiende kerstreces willen wij deze graag met u delen.

De VVD zet in op een openbare ruimte die schoon en héél moet zijn. Een opgeruimde omgeving is immers belangrijk om je prettig en veilig te voelen.

De openbare ruimte gaat iedere inwoner van Delft aan. Het zijn de straten, parken en pleinen in je wijk, en denk ook aan de speelplaatsen waar kinderen spelen. De VVD vindt het belangrijk dat die goed onderhouden wordt. Maar goed onderhoud brengt ook veel kosten met zich mee, kosten die de gemeente Delft op dit moment niet zomaar kan betalen. Ondanks dat we er financieel al weer beter voorstaan dan enkele jaren geleden, moeten we nog steeds goed op onze uitgaven letten.

Meer geld voor de openbare ruimte betekent dan je minder uit kunt geven aan iets anders. Daar moeten we natuurlijk goed en vooral integraal over nadenken. Dat betekent: we moeten naar álle onderwerpen van de begroting kijken en dan een weloverwogen besluit nemen over waar we minder of juist meer aan willen uitgeven. Dat doet de gemeenteraad weer begin volgend jaar, bij de Kadernota 2020.

Kan er dan nu op korte termijn helemaal niets gedaan worden aan de soms behoorlijke hoeveelheid afval en onkruid in de wijken? Gelukkig wel. Het bestuur van Delft maakt daarvoor gebruik van zogenaamd ‘gedifferentieerd beheer’. Dat is een werkwijze om binnen het budget van de gemeente toch die openbare ruimte te verbeteren. Gedifferentieerd beheer houdt in dat er samen met de bewoners van een wijk kritisch wordt gekeken naar wat sowieso gedaan moet worden, en wat in die wijk eigenlijk ook wel uitgesteld of zelfs helemaal niet gedaan hoeft te worden. In de ene wijk is het bijvoorbeeld heel belangrijk om de vuilnisbakken dagelijks te legen, in de andere moet vooral het gras vaak gemaaid worden.

De eerste ervaringen met deze wijkaanpak in Tanthof lijken positief. Daarom heeft de VVD fractie de verantwoordelijk wethouder in de laatste gemeenteraadsvergadering gevraagd om een vervolgplan te maken. Een plan waarin wordt beschreven hoe we gedifferentieerd beheer ook in de rest van de wijken slim kunnen inzetten. De wethouder heeft hier positief op gereageerd en heeft beloofd om in het tweede kwartaal van 2020 met haar plan naar de raad te komen. Samen bouwen we aan een schoon en veilig Delft!

De VVD zet in op een transparant en eerlijk huurprijsbeleid voor gemeentelijk vastgoed. Het huurprijsbeleid mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie of verkapte subsidies.

De VVD Delft staat voor een degelijk en transparant huurprijsbeleid voor gemeentelijk vastgoed. Hoewel het nieuwe huurprijsbeleid van de gemeente een stap vooruit is, hebben wij tijdens de raadsvergadering twee zorgen geuit. Ten eerste mag het vastgoedbedrijf van de gemeente niet marktverstorend werken. Wij vinden het bijvoorbeeld niet eerlijk dat er nu atelierhouders zijn die voor een kostendekkende huur een ruimte via de gemeente krijgen aangeboden, terwijl andere atelierhouders hun ruimte particulier huren tegen een hogere prijs. Ten tweede willen wij een duidelijk onderscheid maken tussen het huurbeleid versus het subsidiebeleid van de gemeente. Subsidies worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Het huurbeleid mag wat ons betreft niet worden ingezet als verkapt subsidie-instrument. 

De verantwoordelijk wethouder herkent onze punten van zorg en heeft naar aanleiding daarvan beloofd te onderzoeken of hij een eerlijker huurprijsbeleid voor atelierhouders kan introduceren. Oftewel een marktconforme huur voor alle atelierhouders, dus ook voor degenen die gebruik maken van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast heeft hij toegezegd om voor huurders die op basis van de nieuwe huurprijsberekening lagere huurkosten gaan betalen, een evenredige verlaging van hun subsidie door te voeren. Wel zo eerlijk.

De VVD zet in op goede sportvoorzieningen in Delft. Sport vervult een belangrijke verbindende en educatieve functie in onze samenleving.

Vanwege de slechte financiële situatie is er de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in de sportfaciliteiten van onze stad en dat raakt veel Delftenaren. De VVD zet zich in voor goede sportvoorzieningen en is blij dat er tijdens de laatste raadsvergadering is besloten om weer voorzichtig te investeren in de Delftse sportverenigingen. De VVD ziet de toegekende 6 miljoen Euro slechts als een eerste stap om de basis weer op orde te krijgen. Wel is het zo dat er niet meer geld kan worden uitgegeven dan er is, en meer schulden maken of de lasten van Delftenaren nog meer verhogen vinden wij geen optie. Daarom zal de VVD bij de komende kadernota bezien op welke wijze, ondanks de financiële krapte, er toch extra middelen voor de Delftse sportverenigingen kunnen worden vrijgemaakt.


De VVD fractie wenst u hele fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe! Tot in 2020! 

Dimitri, Miranda, Tessa, Ivan, Avinash en Casper