Van botsende vrijheden naar iedereen Delftenaar

Onlangs presenteerde VVD wethouder Hatte van der Woude haar inspirerende visie op integratie, met de veelzeggende titel Iedereen Delftenaar. De VVD is positief over de Delftse aanpak van bruggen bouwen en verbinden die de wethouder voorstelt. Ook maakt deze visie duidelijk dat wij onze ogen niet mogen sluiten voor organisaties en individuen die niet zitten te wachten op verbinding en die saamhorigheid en integratie in de weg staan. Naar aanleiding hiervan hebben wij de wethouder in de commissievergadering van 14 mei gevraagd of zij hierop wil doorpakken en een onderzoek kan doen naar de aanwezigheid van casussen die in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet, zoals opgesloten/ verborgen vrouwen, besnijdenis, eerwraak en uithuwelijking. Daarnaast hebben wij in Delft een uitvoeringsprogramma gewelddadig Jihadisme, waarmee polarisatie en radicalisering in onze wijken wordt tegen gegaan. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2019 hebben wij de burgemeester opgeroepen tot het uitvoeren van een ‘quick scan’ om te bezien of er in Delft aanwijzingen zijn voor zogenaamde parallelle werelden. De uitkomsten van het onderzoek van wethouder Van der Woude en de quick scan moeten leiden tot een scherper beeld van of er gedragingen zijn in Delft die op gespannen voet staan met onze democratische rechtsorde.

Er is in de samenleving een groeiende invloed van individuen en organisaties waarneembaar die, vanuit bepaalde religieuze levensovertuigingen en politieke ideologieën, een anti-integratieve instelling hebben. Zij zetten aan tot onverdraagzaamheid en ondermijnen het gezag van de overheid en andere instituties die onderdeel zijn van de democratische rechtsorde [1]. Ook is er een groeiende invloed van links en rechts extremistisch gedachtegoed dat geïnspireerd is door ideologische, racistische en fascistische denkbeelden. Dit alles leidt tot een toenemende polarisatie en gedragingen die op gespannen voet kunnen staan met onze democratische rechtsorde. Er zijn tal van voorbeelden van religieuze en maatschappelijke organisaties die integratie tegenwerken en aanzetten tot geweld, haat en discriminatie terwijl ze juist gemeentelijke gelden hebben ontvangen in het kader van integratie [2].

Als liberalen vinden wij het belangrijk dat er in de Nederlandse samenleving ruimte is voor een grote diversiteit aan beschouwingen, opvattingen, waardepatronen en leefstijlen. De overheid moet zich dan ook teweer stellen tegen uitwassen die op basis van ideologische, politieke of religieuze overtuigingen leiden tot actieve onverdraagzaamheid of het ontstaan van parallelle samenlevingen. De VVD-fractie wil dat er alles aan wordt gedaan om respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen te stimuleren en radicalisering en polarisatie in de Delftse wijken tegen te gaan. Wij wachten de resultaten van de door ons gevraagde onderzoeken af en afhankelijk van de uitkomsten bepalen wij of sancties, zoals het intrekken van vergunningen en/of subsidies die worden verstrekt aan religieuze en maatschappelijke organisaties die integratie tegenwerken, nodig zijn.

Dimitri van Rijn en Miranda Voogt,
Raadsleden VVD Delft


[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/11/kamerbrief-integrale-aanpak-problematisch-gedrag-en-ongewenste-buitenlandse-financiering-van-maatschappelijke-en-religieuze-instellingen
[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29614-87.pdf