Afspraken over de sociale huurwoningen in de regio Haaglanden

Een evenwichtige woonvoorraad is belangrijk voor het verdienmodel, dat wil zeggen het betaalbaar houden van Delft. Daarom wil de VVD het aandeel middeldure huur en koopwoningen in Delft uitbreiden, want ook de leraar, de elektricien en de verpleegkundige moeten in Delft een woning kunnen vinden.

Voor de VVD zijn de uitgangspunten zoals geformuleerd in de woonvisie en woonagenda belangrijk. Als VVD willen wij dat:

  • De Delftse sociale huurwoningvoorraad relatief afneemt tot 33%. Dat betekent wat de VVD betreft niet dat er niet sociaal gebouwd mag worden, maar wel dat dit in verhouding moet staan tot de middeldure en dure woningen die erbij gebouwd gaan worden, om tot de afgesproken relatieve afname van 33% te komen. In de woonvisie is hierover afgesproken dat er in Delft in 2030 33% sociaal, 13% middelduur en 53% koop gerealiseerd wordt.
  • Er meer middeldure huur en koopwoningen gebouwd worden om doorstroming te bevorderen en meer evenwicht te brengen in de woonvoorraad van Delft.
  • De regio, conform de afspraken uit het bestuursprogramma en woonagenda, de opgave om meer sociale huurwoningen te bouwen op zich neemt.

De afgelopen twee decennia is de bevolkingsopbouw van Delft drastisch veranderd. De groei van de Delftse bevolking is voor een belangrijk deel te danken aan de groei van het aantal jongeren van 20-29 jaar (veelal studenten). Het aantal personen van middelbare leeftijd (30-55/60 jaar) neemt af, terwijl het aantal ouderen toeneemt. Als deze trend doorzet, wordt Delft een stad van alleen jongeren en ouderen. Met de huidige woonvisie en woonagenda wordt gewerkt aan het terugbrengen van de balans op de Delftse woningmarkt. Deze disbalans wordt in stand gehouden doordat vooral het aandeel woningen in het middensegment sterk is ondervertegenwoordigd in de stad. Er is onvoldoende keuze op de woningmarkt, doorstroming is moeilijk en vraag- en aanbod zijn niet in balans, waardoor - ook - een stuwing van de prijzen ontstaat. In de woonagenda is vanwege de enorme bouwopgave van 15.000 woningen de absolute afname van het aantal sociale huurwoningen uit de woonvisie afgezwakt, maar de relatieve afname van tot 33% in 2030 voor het aandeel sociale huurwoningen in vergelijking met de andere woningen staat wat de VVD betreft nog als een huis overeind. Dat betekent voor de VVD dat er alleen sociaal gebouwd mag worden als dit in verhouding staat tot het aantal middeldure en dure woningen dat erbij komt, om tot die relatieve afname van 33% sociale huur te komen.

In de commissie SDW van 26 juni is gesproken over de afspraken die het college wil gaan maken ten aanzien van het aandeel te bouwen sociale huurwoningen in Delft in relatie tot de opgave van de regio. In de regio Haagladen moet het totaal aantal sociale huurwoningen verdeeld worden, zodat er een gemiddeld percentage van 30% en een goede spreiding aan sociale huurwoningen in de regio gehaald wordt. Voor sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld Wassenaar betekent het dat zij relatief meer moet bijbouwen. Omdat Delft in vergelijking met de omliggende gemeenten al een relatief hoog aantal sociale huurwoningen in haar woonvoorraad heeft, mag in Delft het percentage sociale huurwoningen dalen 55% naar 48%. Het college legt voor Delft in de regio een bod neer van 48%. Dat betekent dat in Delft wordt toegewerkt naar een stedelijk percentage van 33% als totaal aandeel aan sociale huurwoningen, dat is conform de afspraken uit de woonvisie. Daar is de VVD erg blij mee.

Daarnaast is de VVD ook blij met de toezegging van de wethouder, om jaarlijks in de woonmonitor de stand van zaken van de Delftse woningmarkt per wooncategorie in absolute aantallen te rapporteren aan de raad. De absolute aantallen, sociale woningen, middeldure woningen en dure woning (zowel huur als koop) zijn voor de raad belangrijk om de relatieve ontwikkelingen te kunnen monitoren.

Uit de bespreking in de commissie bleek voorts dat dit college al grote stappen zet richting het realiseren van gemaakte afspraken in de woonvisie. Ook wordt conform de afspraken uit het bestuursprogramma en woonagenda, de opgave om meer sociale huurwoningen te bouwen in de regio gelegd. De VVD is tevreden met deze ontwikkelingen en in september spreken wij in de commissie over andere onderwerpen op het gebied van wonen. Mocht u input willen leveren over dit onderwerp, dan kunt u mij mailen: miranda.voogt@vvddelft.nl

Miranda Voogt,
Raadslid VVD Delft


Ter info wooncategorieën:
  • Goedkoop (huur tot €720 en koop tot €194.000),
  • Middelduur (huur van €720 tot en met €950 en koop vanaf €194.000 tot €262.000 bij app en €287.500 bij EGW),
  • Duur (huur van €950 tot en met €1250 en koop vanaf €262.000 (APP) en vanaf €287.500 (EGW) tot €523.500)
  • Extra duur (huur €1250+ en koop €523.500+).