Delft groeit en verdicht: wat betekent dit voor het verkeer en vervoer?

Op 16 juni bespraken we in de commissie R&V het concept Mobiliteitsplan 2040. In dit plan beschrijft het gemeentebestuur zijn visie op de uitdagingen op het gebied mobiliteit in Delft. Delft groeit en verdicht, zeker met alle ambities die we nog hebben op het gebied van wonen en werken. In die beperkte ruimte moeten we alle vervoersvoorzieningen daarom zo optimaal mogelijk inzetten én faciliteren. Alleen dan kunnen we een goede balans vinden tussen leefbaarheid bereikbaarheid. Maar laten we dat wel met respect voor al die verschillende vervoersmogelijkheden doen, omdat ze elk hun kansen, nut én voordelen hebben.

In een eerdere bijdrage op deze website noemde ik het al eens: voor de VVD is een aantal uitgangspunten op het gebied van mobiliteit cruciaal:

 • Nieuwe maatregelen moeten altijd een probleem oplossen of een duidelijk doel hebben;
 • Geen maatregelen invoeren (zoals het weghalen van parkeerplaatsen) zonder goede alternatieven;
 • Voer nieuwe maatregelen gefaseerd in;
 • Maatwerk en prioritering per wijk;
 • Toon respect voor alle Delftenaren, of ze nu voetganger, fietser of autobezitter zijn, in een vrachtauto rijden of liever van het vervoer over water of per OV-verbinding gebruik maken.

Wanneer wij deze uitgangspunten over het concept Mobiliteitsplan 2040 leggen, zijn we over een aantal punten tevreden:

 • We kunnen Delftenaren stimuleren alternatieve keuzes te maken over hun vervoersmiddel, maar we moeten het niet gaan afdwingen of zelfs ‘verbieden’.
 • Welke voorziening welke prioriteit krijgt, wordt per wijk anders ingevuld. In de binnenstad is dat wellicht de voetganger, in één van de buitenwijken de (vracht)auto.
 • De voorwaardelijkheid van de uitbreiding van het autoluw plusgebied. De voorgestelde aanpak is dat pas wordt uitgebreid als er goede redenen zijn én er voldoende goede alternatieve parkeervoorzieningen voor de bewoners zijn.
 • Het belang dat wordt gehecht aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Schieoevers en de TU Delft Campus. Dit zuidelijk deel van Delft is immers cruciaal voor ons ondernemingsklimaat.
 • De wat ons betreft verstandige keuze om met onze Delftse duurzaamheidsambities – denk aan milieuzones – aan te sluiten op de regionale ambities. Goed dat we als Delft niet de ‘grote broek’ aantrekken.
 • Het belang van het vervoer over water. De Schie is cruciaal voor het verduurzamen van transport.

We hebben echter ook nog wensen voor aanscherping en aanvulling. De volgende tien-puntenlijst hebben we voorgelegd aan de wethouder om te verwerken in de definitieve versie van het Mobiliteitsplan:

 1. Er wordt sterk benadrukt dat deze mobiliteitstransitie nodig is vanwege de “benodigde keuzes over de hoeveelheid ruimte die de auto krijgt.” Maar blik is blik: ook fietsen hebben een plek nodig. Hoe voorkomen we dat stoepen en straten helemaal vol staan met fietsen?
 2. Het gemeentebestuur stelt voor om in 2025 de hele gemeente een milieuzone te laten zijn en in de binnenstad alleen nog vracht- en bestelverkeer zonder uitstoot te laten rijden. Wij zouden liever duurzame mobiliteit bij de bron aanpakken, dus bij de vrachtauto’s en auto’s zelf. Maar als we toch met milieuzones gaan werken, zorg dan in ieder geval voor duidelijke definities (de ene milieuzone is namelijk de ander niet) en een realistische fasering.
 3. Het verlagen van de maximale toegestane snelheden moet geen doel op zich zijn. Kijk per soort wijk, weg en verkeer wat hierin wenselijk of realistisch is en houd oog voor voldoende doorstroming.
 4. Waar het autonetwerk niet functioneert zoals beoogd, moeten we belemmeringen wegnemen. Wij zien dat als een mooie opening om de Knip opnieuw ter discussie te stellen.
 5. Er wordt in het concept Mobiliteitsplan hoog van de toren geblazen over deelvervoer en mobiliteitshubs. Liever leren wij eerst van de ervaringen met hubs in bijvoorbeeld Nieuw Delft, voordat we besluiten ook andere op te zetten.
 6. Zet actief in op het gebruik en de voorzieningen bij Station Delft Campus. Zeker met het oog op de ontwikkeling van Schieoevers en met de steeds vollere stallingen bij Centraal, krijgt Station Delft Campus een cruciale functie.
 7. We zouden graag al op kortere termijn verbeterstappen willen zetten in de Kruithuisweg en de ontsluitingen ten zuiden van de Schieoevers en TU Delft Campus. Gezien de forse ambities voor het Schieoevers gebied, kunnen we dit niet voor ons uit blijven schuiven. Ook de aansluiting van de Martinus Nijhofflaan op de Prinses Beatrixlaan ter compensatie van de versmalling Voorhofdreef moet wat ons betreft al eerder dan 2025 op de agenda staan.
 8. Het belang van het vervoer over water geldt ook voor personenvervoer. Zorg voor goede facilitering vanuit de gemeente en maatwerkwaar nodig.
 9. De coronacrisis heeft het veel moeilijker gemaakt om met het OV te reizen. Maak een gedegen analyse van de impact op het OV in Delft.
 10. Tot 2025  wordt uitgegaan van een projectenpakket van ruim 10 miljoen euro. In hoeverre is dit realistisch, gezien de huidige financiële situatie waarin we als gemeente verkeren?

Vanaf de zomer mogen alle Delftenaren en Delftse ondernemers of instellingen ook hun ideeën inbrengen voor het Mobiliteitsplan 2040. Op de website van de gemeente Delft vindt u daar binnenkort meer informatie over.

Tessa van den Berg
Raadslid VVD Delft