Voorbereid op de toekomst: De tussenbalans

Dit college bereidt Delft voor op de toekomst en de kaderbrief 2020 maakt de tussenbalans op. De VVD is tevreden over dit college en de wijze waarop we in de raad met elkaar schouder aan schouder optrekken voor ons Delft. Grote transities zijn in gang gezet en de eerste resultaten worden zichtbaar, maar uiteraard zijn er ook wensen. In dit artikel maak ik de balans op. Wij willen eerst stilstaan bij de transities die door dit college in gang zijn gezet en waar wij als VVD tevreden over zijn. Vervolgens zullen wij ingaan op transities die nog aandacht behoeven op weg naar een betaalbaar, bedrijvig, bereikbaar, leefbaar, veilig en duurzaam Delft.

Transities waar wij trots op zijn

Ten eerste vinden wij dat iedereen die kan werken moet werken. De VVD is de partij voor werk, onderwijs en ondernemers. Door de Coronacrisis zal het beroep op de bijstand de komende jaren toenemen. Uitkeringen moeten echter geen hangmatten worden, maar een springplank zijn. Er moet dan wel een zachte landing mogelijk zijn, en dit vereist de aanwezigheid van opleidingen en banen op ieder niveau. Nu meer dan ooit. Onze wethouder maakt zich daarom sterk voor meer voorbereidend en middelbaar technisch beroepsonderwijs in Delft. Wat zou het mooi zijn als Delft echt de stad van techniek wordt, niet alleen voor de toekomstige wetenschappers van de TU, maar ook voor de jongens en meisjes die vakmensen willen worden. Hoogwaardig vakmanschap is nodig in deze tijd, zodat we ook in Delft en Nederland producten kunnen blijven maken. We zijn ook zeer te spreken over de inspanningen van dit college om bedrijvigheid en banen op ieder niveau te creëren in Delft en dit brengt me bij Schieoevers. We staan daar aan de vooravond van een heel ingrijpende en spannende ontwikkeling voor Delft. Een ontwikkeling die als voorbeeld kan dienen voor de rest van het land. De Delftse raad heeft heldere kaders meegegeven voor dit gebied en zich meerdere malen duidelijk uitgesproken over het feit dat hier werk boven wonen moet gaan. Op Schieoevers willen wij naast woningen en voorzieningen dus voldoende ruimte voor beroepsonderwijs en diverse soorten maakbedrijven, waar zowel wetenschappelijk opgeleide als MBO-geschoolde Delftenaren aan de slag kunnen. We gaan nu echt van papier naar realiteit en daar kijken wij naar uit.

Ten tweede staat de VVD voor een veilig Delft. We zien dat de onderwereld zich steeds nadrukkelijker manifesteert in de bovenwereld. Criminele netwerken vormen een steeds grotere bedreiging voor het behoud van veilige wijken, en we zijn dan ook blij dat het college, met financiering vanuit het rijk, inzet op zowel een versterking van de eigen informatiepositie alsmede een intensivering van de samenwerking in de regio op het gebied van ondermijning. Ook zijn wij tevreden over de aandacht die dit college, op aandringen van de VVD, heeft voor de eventuele aanwezigheid van parallelle werelden en gedragingen in Delft die op gespannen voet staan met onze democratische rechtsorde.

Ten derde willen wij dat de woningvoorraad verandert om op lange termijn de financiële weerbaarheid in Delft op peil te houden. Er moet daarom een substantieel aantal middeldure huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. De VVD wil kortom dat er haast wordt gemaakt met het realiseren van de woonagenda.

Transities die nog aandacht behoeven

Als VVD willen we een financieel duurzaam Delft doorgeven aan volgende generaties. De financiële positie van de gemeente Delft is fors verslechterd. Uiteraard moet de oplossing gedeeltelijk vanuit het rijk komen, maar daarnaast moeten we zelf verantwoordelijkheid nemen. Het is onvermijdelijk om duidelijke keuzes te maken over waar we het geld aan uitgeven. Wat ons betreft stoppen we met beleid dat niet leidt tot aantoonbare resultaten, of niet bijdraagt aan het oplossen van een probleem. Zo willen we dat mensen alleen zorg krijgen als zij het echt nodig hebben, en we willen dat ze deze zorg op maat krijgen aangeleverd. Niets meer en niets minder.

Ook willen wij als VVD een bereikbare en leefbare stad. Wij willen wij dat de autobezitter wordt gerespecteerd en dat onze garages beter worden benut door zowel bewoners als bezoekers. Daarnaast willen wij op-maat-mobiliteitsoplossingen per wijk en de binnenstad pas autoluw maken als daar goede redenen voor zijn. En als het dan zo ver komt, dan moeten er goede alternatieven zijn voor bewoners om te parkeren. Veel van onze wensen worden gerespecteerd in de voorstellen van het college. Wij kijken er naar uit om samen met stad de komende maanden te werken de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan.

Daarnaast zien wij als VVD dat de kosten voor afvalinzameling en -verwerking blijven stijgen. Daarnaast worden de doelstellingen ten aanzien van de vermindering van de hoeveelheid restafval en afvalscheiding keer op keer niet gehaald. We kunnen ons dit niet meer veroorloven. De gemeente moet het afval op een dienstbare, betaalbare en duurzame manier inzamelen en verwerken. Bronscheiding is nodig, maar de haalbaarheid van verregaande afvalscheiding hangt af van de karakteristieken van een woongebied. In sommige woongebieden kan nascheiding juist uitkomst bieden. Om de ambitieuze doelstellingen die de gemeente zich heeft gesteld te halen moeten we dus overstappen op een maatwerkaanpak voor afvalscheiding per woongebied, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar nascheiding. Er worden schoorvoetende stapjes gezet in maatwerk per wijk en wat ons betreft worden dit hink-stap-sprongen, en pakt het college door op de uitvoering van de vorig jaar unaniem door de raad aangenomen motie. Laten wij het voorbeeld van Utrecht volgen.

Tot slot hebben wij als gemeente een forse verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatadaptatie, de warmtetransitie, en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Als Volkspartij Voor Duurzaamheid willen wij de leiding nemen in, en een succes maken van de energietransitie. Wij zullen daarbij sturen op concreetheid, realisme, betaalbaarheid, monitoring en de Delftenaar centraal.

Dimitri van Rijn (fractievoorzitter/raadslid commissie EFB)
Miranda Voogd (raadslid commissie SDW)
Tessa van den Berg (raadslid commissie R&V)
Ivan Maassen (commissielid SDW)
Avinash Krishnasing (commissielid R&V)
Casper Kroes (commissielid EFB)
Dennis Begheijn (fractiesecretaris)