Ondernemers nemen verantwoordelijkheid in mobiliteitsvraagstuk Delft

Delft heeft voor de komende jaren volop ambities op het gebied van wonen en werken. We streven onder andere naar meer banen in de maakindustrie en meer middeldure en dure woningen. Maar daarmee groeit en verdicht de stad ook. En in die beperkte ruimte wordt de vraag steeds relevanter hoe we ons snel en veilig kunnen verplaatsen, en toch een leefbare en bereikbare stad blijven.

Kort voor de zomer barstte in politiek Delft de discussie los over mobiliteit. Het college presenteerde toen de conceptversie van het Mobiliteitsplan Delft 2040. In juli en augustus hebben inwoners, ondernemers en organisaties hier hun reacties op mogen geven. Onder andere Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) hebben hier uitgebreid werk van gemaakt. Zij deden een onderzoek bij hun achterban naar zowel de zorgen en aandachtspunten als ook de kansen en mogelijkheden op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid van het hele gebied rond de Schie, de campus van de TU Delft, Technopolis, Delftechpark en de Schoemakerplantage. Op donderdagavond 24 september jl. presenteerden zij de bevindingen op 1,5 meter afstand aan de gemeenteraad, in Lijm en Cultuur. 

De ondernemers hadden een duidelijke boodschap voor de aanwezige raadsleden. Ja, de auto en vrachtauto blijven het belangrijkste vervoersmiddel voor de betrokken ondernemers. Ja, er zijn zorgen over de vraag of met de groei van het aantal banen en woningen in de betrokken gebieden de doorstroming en bereikbaarheid gegarandeerd kunnen blijven. En ja, er zijn ook mogelijkheden om werknemers en toeleveranciers te verleiden andere vormen van vervoer te gebruiken én daarin te faciliteren. En ja, dat vraagt iets van zowel de gemeente en andere overheden, als ook van de ondernemers zelf. En juist dat laatste vond ik misschien nog wel de mooiste opbrengst van de avond: de ondernemers kijken niet alleen naar de gemeente, maar willen én nemen ook zelf hun verantwoordelijkheid. Belangrijk, want alleen samen houden we ons Delft bereikbaar, economisch aantrekkelijk én leefbaar!

Tessa van den Berg