Perspectief op een woning voor iedereen in Delft

Het thema wonen staat al enkele maanden hoog op de agenda van de raad. Afgelopen donderdag (1 okt 2020) sprak de raad zich uit over een initiatiefvoorstel passende woningen voor ouderen, rekenkamer onderzoek en woonmonitor. Er heerst schaarste op de Delftse woningenmarkt. Daarom vraagt de VVD blijvend aandacht voor het bijbouwen van goedkope en middeldure huur- en koopwoningen.

Dit is belangrijk omdat bijbouwen de enige manier is om de woningmarkt weer in balans te krijgen. In de stad is het aantal mensen in de leeftijdscategorie 30 t/m 60 jaar sterk ondervertegenwoordigd. Ook is er nu onvoldoende aanbod wat tot gevolg heeft dat er onvoldoende doorstroom is. Daardoor blijven mensen soms te lang in een sociale huurwoning of in een voor hen te grote eengezinswoning wonen.

Er ligt een grote opgave, zoals we weten is de Delftse woningmarkt al jaren uit balans. Waarbij vooral het aandeel sociale huur sterk is oververtegenwoordigd en het aandeel koop- en huurwoningen in het middensegment is ondervertegenwoordigd. Daardoor is onvoldoende keuze op de woningmarkt en is doorstroming moeilijk en waardoor –ook-  een stuwing van de prijzen ontstaat. Met de huidige woonvisie en woonagenda werkt de wethouder aan het oplossen van deze onbalans. Dat betekent dat we deze collegeperiode inzetten op het in balans brengen van de woningvoorraad door middeldure woningen bij te bouwen en te sturen op doorstroming. Door het relatieve aantal sociale woningen te laten zakken naar 33% en meer middeldure huur- en koopwoningen bij te bouwen, geeft het college uitvoering aan de woonvisie.

We staan als stad op een punt waarop inzichtelijk moet worden welke stappen gezet worden in het realiseren van de woonvisie. Wij zijn daarom ook erg blij met de toezegging van de wethouder aan de VVD om te rapporteren over de absolute aantallen huur en koopwoningen in Delft, onderverdeeld in de prijscategorieën goedkoop, middelduur en duur. Dat geeft namelijk een beter beeld van de woningvoorraad. Bezit zegt namelijk niks over de prijscategorie van een woning. Er zijn bijvoorbeeld ook particuliere verhuurders die sociale woningen verhuren.

In alle voorgaande besprekingen over wonen, heeft de VVD altijd aangegeven groot voorstander te zijn van het bijbouwen van goedkope en middeldure koopwoningen. Voor een goede balans in onze stad is het namelijk belangrijk dat er ook woningen gebouwd worden voor starters en gezinnen. Het alleen bijbouwen van middeldure huurwoningen is voor de VVD onvoldoende. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder in het AD van vorige week zaterdag heeft gezegd dat zij gaat onderzoeken hoe zij meer goedkope koopwoningen voor starters aan de Delftse woningmarkt kan toevoegen. Dat is een deel van de toezegging die de VVD in de commissiebespreking aan de wethouder heeft gevraagd en die zij in de raad heeft bevestigd. In aanvulling daarop heeft de VVD aan de wethouder gevraagd om toe te zeggen in beeld te brengen of er voor de middeninkomens voldoende koopwoningen in Delft zijn en de uitkomst hiervan met de raad te delen. Ook dit heeft de wethouder richting de VVD toegezegd.  

Dit is belangrijk omdat voor een goede doorstroming op de woningmarkt er voldoende gebouwd moet worden. De VVD blijft zich daarom inzetten voor het toevoegen van 15.000 woningen aan de Delftse woningvoorraad. Deze extra woningen zijn nodig om het aantal sociale huurwoningen in relatieve zin te laten dalen. Dit hangt één op één met elkaar samen. Als er meer reguliere huur- en koopwoningen worden gebouwd, kunnen er in absolute zin ook meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd, zolang de wethouder maar blijft sturen op een relatieve afname tot 33%. Dit is voor de VVD een belangrijk uitgangspunt en is bedoeld om de stad in balans te krijgen. Het aantal mensen in de leeftijdscategorie 30 t/m 60 jaar is bijvoorbeeld sterk ondervertegenwoordigd in onze stad. Met het bijbouwen van betaalbare woningen hopen wij deze groep in de stad te kunnen houden. 

Daarnaast heeft de VVD zich afgelopen donderdag positief uitgesproken over het initiatiefvoorstel om passende woonvormen voor ouderen te bouwen. Daar is de VVD natuurlijk zeer groot voorstander van. Dit kan namelijk mede bijdragen een doorstroming op de woningmarkt. Gelukkig ziet de VVD het wel wat positiever in en willen wij benaderukken dat het bouwen van woningen voor ouderen al volop gebeurt. Want elke woning die gebouwd wordt voldoet immers aan het nieuwe bouwbesluit en dat betekent dat die woningen rollator toegankelijk zijn. Daarom plaatst de VVD ook een kleine kanttekening bij dit voorstel, wetende dat deze doelgroep zeer divers, vitaal en zeker niet kwetsbaar is. Door alleen te focussen op leeftijd sluit je een andere mensen van alle leeftijden die ook behoefte heeft aan speciale woning of woonvorm uit. Daarom hebben wij ook aandacht gevraagd voor het bouwen van levensloopbestendig bouwen, (rolstoel) toegankelijke woningen en het belang van mobiliteit. Sommige senioren zijn voor hun sociale leven en onafhankelijkheid bijvoorbeeld aangewezen op een scooter, auto, canta of scootmobiel. De VVD heeft gevraagd om in de bouw- en ontwikkelplannen van de openbare ruimte rekening te houden met voldoende parkeerplekken voor al deze voertuigen.  

Kortom, de VVD vindt dat het inmiddels normaal moeten zijn om dit levensloopbestendige woningen bij te bouwen, want de vergrijzing en de landelijke trend om langer thuis te wonen zie je ook in Delft. Dat niet elke woning, vanwege de hoge bouwkosten, een toegankelijke woning kan zijn, dat begrijpen wij. Toch zijn er vast wel manieren te bedenken om dit in het lokale beleid te verankeren. Wat de VVD betreft blijven wij ons inzetten voor woningen voor alle Delftenaren van jong tot oud.

Miranda Voogt