Gevechtswacht op post: De VVD-fractie zeilt scherp aan de wind en houdt koers

Het is bijna een jaar geleden dat wij VVD’ers bij elkaar kwamen in Café de V om het jaar 2020 in te luiden. Op dat moment was er geen wolkje aan de lucht en konden wij niet vermoeden dat de wereld er een jaar later totaal anders uit zou zien. De kalme blauwe zee veranderde dit voorjaar in een kolkende donkergrijze oceaan. Wij bevinden ons momenteel in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde gezondheids- en economische crisis en treft ook Nederland hard. Onze vrijheid staat onder druk en het zal lastig zijn om de welvaart te behouden die wij de afgelopen jaren hebben gekend.

Nu meer dan ooit moeten wij ons inzetten om te beschermen wat waardevol is. Iedereen zal moeten leveren én inleveren. Het is geen tijd voor politiek gewin en het uitvergroten van verschillen. Nee, het is juist tijd voor eenheid, samenwerking, focus en doorpakken. Het is dan ook hartverwarmend en inspirerend om te zien hoe groot de veerkracht en innovativiteit van onze Delftse samenleving is. Deze coronacrisis heeft ook de politiek gedwongen om op een andere wijze te gaan opereren. Voor de fractie was het alle hens aan dek. In een rap tempo zijn we omgeschakeld van verlichte zeewacht naar gevechtswacht. We opereren digitaal daar waar het moet en fysiek als het kan vanuit de zogenoemde ‘commandocentrale’ aan de Oude Delft. Maar waar we ook zitten: we werken hard om het verschil te maken voor ons Delft! Voordat wij gaan genieten van het welverdiende kerstreces willen wij graag kort stilstaan bij een aantal hoogtepunten:

  • De VVD heeft werk gemaakt van het behoud en scheppen van banen. Er wordt meer geïnvesteerd in ruimte voor maakindustrie. Het is fantastisch om te zien dat onze wethouder Hatte van der Woude zich sterk maakt voor meer voorbereidend en middelbaar technisch beroepsonderwijs in Delft. Daarnaast willen wij dat onze ondernemers in deze tijd van crisis ook echt de ruimte krijgen om te ondernemen. Tijdens de Raadsvergadering van 17 december jl. hebben wij ons succesvol ingezet voor een verruiming van de winkeltijden. Winkeliers krijgen de vrijheid om hun winkel ook op zon- en feestdagen tot 22:00 uur open te houden.
  • Daarnaast hebben wij in 2020 gestreden voor het niet onnodig in de schulden jagen van Delftenaren. Als VVD-fractie zijn wij er trots op dat in 2021 de woonlasten voor Delftenaren niet omhoog gaan, behoudens een correctie voor inflatie. Voor onze ondernemers doen wij iets extra’s. De reclame- en precariobelastingen zullen namelijk in 2019, 2020 en 2021 deels worden kwijtgescholden. Voor ondernemers die wel in de schulden dreigen te komen wordt er dankzij de VVD een op-maat-aanpak voor schuldhulpverlening ontwikkeld.
  • Verder hebben wij het afgelopen jaar als fractie flink ingezet op het thema wonen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat er in Delft voldoende woningen beschikbaar zijn voor starters en voor de werkende middenklasse. Wij vinden het zorgelijk dat onze mooie stad aan het transformeren is in een stad waar vooral studenten en ouderen wonen. Dat tij willen wij keren en hebben daarom het college opgeroepen om meer betaalbare koopwoningen te bouwen. Met deze opgave gaat de wethouder Wonen aan de slag.
  • In het najaar 2020 zijn de VVD denktanks Energietransitie en Klimaatadaptatie gestart, bestaande uit enthousiaste VVD-leden. In de Raadsvergadering op 17 december jl. hebben wij op basis van de input van onder andere deze denktanks een scherpe VVD-motie opgesteld. Deze motie, die unaniem is aangenomen, stelt aanvullende voorwaarden aan het initiatief voor een open warmtenet in Delft. Hiermee houden we als Raad stevig grip op de plannen voor de energietransitie.
  • Op het gebied van mobiliteit hebben wij in 2020 stevig ingezet op het leveren van maatwerk per wijk. Elke wijk vraagt een eigen mix van oplossingen en maatregelen voor de auto, fietser en voetganger. Ook is het voor ons van groot belang dat respect wordt getoond voor alle Delftenaren, of ze nu voetganger, fietser of (vracht)autobezitter zijn, of liever van het vervoer over water of per OV-verbinding gebruik maken. Via een motie hebben we het college deze zomer de opdracht gegeven om alle wijzigingen rondom parkeren in Delft op een heldere manier te communiceren aan bewoners en ondernemers.

Dan nog twee belangrijke aandachtspunten voor 2021:

  • De financiële positie van de gemeente Delft is fors verslechterd. De begroting laat voor de komende jaren een structureel tekort zien. Normaal zouden wij als VVD-fractie nooit akkoord gaan met een niet-sluitende begroting, maar ongekende tijden vergen ongekende maatregelen. Wij vonden het als fractie noodzakelijk om het college te ondersteunen bij het afgeven van een stevig signaal aan het Rijk. De financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk staat namelijk niet in verhouding tot de gedecentraliseerde taken op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdzorg en WMO. Omdat de begroting van Delft structureel niet sluitend is, heeft de provincie Zuid-Holland besloten dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie komt te staan. Als gemeente zullen wij in het eerste kwartaal van 2021 een herstelplan opstellen om de begroting alsnog sluitend te krijgen. We moeten daarbij niet alleen naar het Rijk kijken, maar zelf ook verantwoordelijkheid nemen. In onze algemene beschouwingen op de begroting 2021 hebben wij het college onze zoekrichtingen voor bezuinigingen meegegeven (zie: https://delft.vvd.nl/nieuws/41174/inbreng-vvd-begroting-2021-2024).
  • Het jaar 2021 zal ook in het teken staan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is bijzonder goed nieuws dat Bart Smals en Hatte van der Woude uit Delft hoog op de VVD-kieslijst staan. We gaan met elkaar voor een goede uitslag, waarbij fractie en bestuur zullen anticiperen op een mogelijk vertrek van wethouder van der Woude.  

Tot slot willen wij als fractie ons diepe respect uitspreken voor allen die dag en nacht bezig zijn met het zorgen voor onze kwetsbaren, het bewaken van de openbare orde & veiligheid en het tegengaan van de verspreiding van het virus. Wij hopen dat ook zij een beetje kunnen genieten van een rustige en welverdiende Kerstperiode. Wij wensen u en alle Delftenaren hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar toe! Ahoy en tot in 2021!

Dimitri, Miranda, Tessa, Avinash, Casper, Wouter en Jan