Wonen in Delft houdt de gemoederen bezig

Het woondossier heeft de fractie van VVD Delft de afgelopen periode flink bezighouden. Zo stelden wij schriftelijke vragen over het bericht dat de regio achterblijft in het aantal te bouwen sociale huurwoningen en dat terwijl Delft in haar bod heeft aangegeven juist meer te gaan bouwen. Het standpunt van de VVD Delft is dat de balans in de regio moet worden hersteld. Dat betekent dat, wat de ons betreft, het merendeel van de benodigde sociale huurwoningen in de regio gebouwd moet worden. Delft heeft relatief gezien het hoogste aantal sociale huurwoningen van de hele regio. In Delft streven wij naar een relatieve afname van het aantal sociale huurwoningen door relatief meer middel dure en dure huur- en koopwoningen bij te bouwen. Dit is nodig om het verdienmodel van Delft te verbeteren. Wij pleiten daarom dus voor evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen over de regio.

Verder hebben wij ingestemd met een wijziging in de huisvestingsverordening en de hoogte van de leges. Door deze wijziging wordt verdere verkamering een halt toegeroepen. In principe zijn wij geen voorstander van dit soort maatregelen. Maar omdat de situatie op de woningmarkt in Delft zo nijpend is, hebben wij onder voorbehoud van tijdelijkheid, ingestemd met deze wijziging. Wij vinden het belangrijk dat woningen bedoeld voor gezinnen ook voor deze doelgroep behouden blijven. Uit de statistieken blijkt namelijk dat deze doelgroep in onze stad sterk ondervertegenwoordigd is. Jongeren en ouderen zijn daarentegen oververtegenwoordigd in onze stad. Wij verwachten dat met deze maatregel de balans in de stad weer wordt hersteld. Ook hebben wij de wethouder wederom gevraagd vaart te maken met het bouwen van voldoende woningen voor werkende starters en gezinnen. En hierbij oog te hebben voor het bouwen of omvormen van woningen voor senioren, zodat deze groep kan doorstromen naar een voor hen passende woning en de te groot geworden woning verlaat, zodat ook daar weer een gezin kan wonen. Wat betreft de leges die zouden op 85% kostendekken worden vastgesteld. Vanwege de minder goede financiële status van de gemeente Delft hebben wij de wethouder gevraagd te onderzoeken of de leges 100% kostendekkend gemaakt kunnen worden. De leges stijgen daarmee van ongeveer €1500,- naar €1800,- per aanvraag.

En in de laatste plaats spraken wij de afgelopen weken meerder keren over een heftig dossier, de woonoverlast die de bewoners van de wijk Wippolder de afgelopen jaren hebben ervaren. Wij hebben aan de burgemeester en de wethouder gevraagd om de situatie zo snel als mogelijk op te lossen en daar waar de openbare orde in geding is strenger te handhaven. Verder bleek tijdens de verschillende sessies dat het proces van melding tot afhandeling niet duidelijk is. Daarom heeft de VVD aan de wethouder en burgemeester gevraagd om dit proces helder uiteen te zetten en daarin duidelijkheid te verschaffen over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betreffende stakeholders, van bewoner tot politie. Voor de VVD is het belangrijk dat hier duidelijkheid over is en dat dit proces breed gecommuniceerd wordt met de stad.