Groene campus in Tanthof blijkt nu niet haalbaar

De afgelopen periode hebben wij in de raad en in commissie veelvuldig gesproken over het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke locatie voor het bouwen van huisvesting voor de drie scholen in Tanthof. Nu is uit recent onderzoek gebleken dat het wel haalbaar is om de scholen op de nieuwe plek in te passen, alleen blijkt het financieel, juridisch en planologisch niet haalbaar te zijn. Het college heeft daarom besloten om voorlopig niet door te gaan met het plan om drie scholen op één locatie te bouwen. De VVD-fractie ondersteunt dit besluit.

Het is een besluit waaruit blijkt dat het stadsbestuur zich aan hun woord heeft gehouden en dat er niets vastlag en niets op voorhand was besloten. Als fractie hebben wij ons vanaf het begin uitgesproken voor het behoud van de kinderboerderij en het groen in de wijk Tanthof. Er is een zuiver traject doorlopen en wij vinden het ronduit verwerpelijk dat er de afgelopen periode veel stemming is gemaakt en onrust is gezaaid door diverse partijen, zowel raadsleden als belangenorganisaties. Als VVD hebben wij daar een duidelijk standpunt over. Participatie betekent niet per definitie gelijk krijgen.

Het stelt ons wel voor een nieuwe opgave, namelijk de integrale ontwikkeling van de wijk. Er moet namelijk nog wel wat gebeuren om van Tanthof een toekomstbestendige wijk te maken. De VVD zou heel graag zien dat er in de tussentijd wel gewerkt wordt aan de wijkopgave. Wat ons betreft worden in de wijk woningen voor senioren, die al in de wijk wonen, gebouwd. Dat is belangrijk omdat daarmee ruimte ontstaat op de woningmarkt. De senioren met relatief grote of eengezinswoningen verhuizen naar een nieuwe woning in Tanthof, dichtbij voorzieningen. De woning die zij achterlaten komt dan weer beschikbaar voor gezinnen.

Achtergrond
Tanthof is een wijk die sinds de jaren ‘80 in ontwikkeling is. De wijk bestaat uit twee delen, met ieder zijn eigen kenmerken, winkelcentrum en scholen. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw woonden er in de wijken veel gezinnen met kinderen. Logischerwijs was er behoefte aan voldoende onderwijshuisvesting. Om die reden heeft elk deel van Tanthof drie scholen van verschillende denominatie, in totaal bevat Tanthof dus zes scholen. Inmiddels is het 2021 en is de demografie van de wijk sterk veranderd. Dat betekent dat er momenteel te weinig kinderen en jongeren de wijk wonen om zes scholen te vullen. Dat kost de scholen jaarlijks geld, geld dat zij wat de VVD betreft beter kunnen steken in onderwijs. 

Daarom hebben de schoolbestuurders aan de gemeente gevraagd om nieuwe scholen te bouwen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het bouwen van scholen en alle kosten die daarbij komen kijken. Het is natuurlijk niet heel erg kostenefficiënt om op drie verschillende plekken nieuwe scholen te bouwen. Allen met eigen voorzieningen zoals drie gymzalen, drie schoolpleinen, mediatheken, en dergelijke. Daarom is het efficiënter om de scholen dichtbij elkaar op één plek te bouwen met alle schaalvoordelen van het delen van faciliteiten zoals het schoolplein, muziek- en gymdocenten, voor- en naschools opvang. Die conclusie hebben de schoolbesturen eerder zelf ook getrokken en hebben daarom de gemeente verzocht om drie scholen onder één dak te bouwen. 

Haalbaarheidsfase en betrokkenheid bewoners
In de afgelopen twee jaar is door wethouders Van der Woude en Schrederhof daarom een zorgvuldig proces in gang gezet waarin op integrale wijze naar de wijk is gekeken. In dit proces is ook veelvuldig gesproken met bewoners en andere belanghebbenden. De conclusie is dat in deze haalbaarheidsfase veel aandacht is besteed aan het delen van informatie en ophalen van input. Veel meer dan normaal gesproken gebeurt. 

Dat dit onderzoek naar de haalbaarheid van een locatie voor omwonenden spannend was en veel emotie oproept is begrijpelijk. Juist daarom is het erg belangrijk dat dit proces zorgvuldig verloopt, duidelijk is, dat de wijk hierbij betrokken wordt en iedereen met elkaar in gesprek blijft. Uiteindelijk dient besluitvorming plaats te vinden op basis van feiten en niet op basis van sentiment en stemmingmakerij.

Hoe nu verder?
Wat we nu weten, is dat er opnieuw moet worden gekeken naar wat wel mogelijk is binnen de financiële, juridische en planmatige kaders. Daarna start het hele proces opnieuw, waarbij alle partijen gesproken dienen te worden, zoals de schoolbesturen, de wijkbewoners, de vrijwilligers van de kinderboerderij en de verschillende belangenorganisaties. Als VVD blijven wij het proces nauwlettend volgen. Waarbij wij staan voor zorgvuldige politiek waar belangen netjes en transparant tegen elkaar worden afgewogen en op basis van een zo compleet mogelijk beeld besluitvorming plaatsvindt. Onze ambitie blijft het realiseren van een toekomstbestendige wijk met extra woningen voor senioren en een groene campus met meerdere functies op een centrale plaats in de wijk inclusief het groen, de waterspeeltuin en de kinderboerderij. Wij wensen Onderwijswethouder Harpe heel veel succes bij het vervolg van dit traject.