120 dagen als wethouder in Delft - Lennart Harpe

Op het moment dat ik dit schrijf is het zomerreces net begonnen en ben ik inmiddels weer 120 dagen wethouder in Delft. Ongelooflijk hoe de tijd vliegt! Mede door een goede overdracht van lopende dossiers door voorganger Hatte van der Woude en verdiepende gesprekken met kundige en bevlogen ambtenaren, zit ik met mijn portefeuilles Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie weer volop “in de wedstrijd”.

In deze eerste periode heb ik met uiteenlopende mensen kennisgemaakt. Naast bestuurders ook uitvoerende professionals uit het Onderwijs en de Jeugdzorg, die mij vertelden over de kansen en hobbels die zij in de praktijk tegenkomen. Zeer verhelderend om van hen te horen hoe beleid in de praktijk uitpakt en waar het mogelijk beter kan. 

De financiën van de gemeente spelen nog steeds een hoofdrol. Direct aan het begin van mijn (her)start als wethouder boog de gemeenteraad zich over het Herstelplan met een aanzienlijk pakket bezuinigingsmaatregelen. Na vaststelling hiervan volgde de Kadernota 2021. Somber van toon vanwege het verder afschalen van ambities en de aankondiging van woonlastenstijgingen om de begroting sluitend te krijgen. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de opmaak van de programmabegroting 2022-2025. Ook dat is geen eenvoudige opgave vanwege het uitblijven van structurele oplossingen voor de Delftse problemen. Het Rijk heeft weliswaar extra geld uitgetrokken voor Jeugdzorg, maar dit is incidenteel geld om de opgelopen tekorten bij gemeenten te dekken. Benieuwd wat het nieuwe kabinet hierover gaat besluiten. Inmiddels komt het volgende dossier eraan: de nieuwe Wet inburgering waarbij de uitvoering hiervan wederom financiële tekorten dreigen bij gemeenten vanwege ontoereikende bekostiging door het Rijk. In Delft hebben wij al gezegd zelf geen extra middelen in te gaan zetten, maar de uitvoering te zullen realiseren binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag.

Zoals bekend ben ik ook gebiedswethouder voor de wijken Buitenhof en Kuyperwijk. Ik heb de wijken inmiddels een paar keer bezocht en gesproken met diverse mensen (professionals en vrijwilligers),  die betrokken zijn bij uiteenlopende projecten, waaronder nieuwbouw- en renovatieprojecten. Inspirerend om te zien hoe mensen zich inzetten voor hun wijk en stappen vooruit willen zetten. 

Uiteraard verliepen veel kennismakingsgesprekken digitaal in verband met de coronamaatregelen. Dat geldt ook voor de politieke debatten met commissies en gemeenteraad. Het was dan ook fijn dat de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen op 8 juli wel fysiek mocht plaatsvinden in de raadszaal. Ik hoop werkelijk dat er na het zomerreces ook meer ruimte komt om op locatie op werkbezoek te gaan. Voor nu: geniet van de zomer(vakantie) en blijf gezond!

Lennart Harpe