"Samen voor een toekomst met de Delftenaar centraal" - Algemene Beschouwingen

Donderdag 14 oktober heeft Dimitri van Rijn tijdens de Algemene Beschouwingen (Programmabegroting 2022-2025) de visie van de VVD Delft verteld. Omdat deze coalitieperiode bijna afgelopen is blikken veel partijen vooruit naar de volgende periode, zo ook de VVD. Dit heeft Dimitri aan de hand van de 5 grote uitdagingen voor Delft gedaan.

1 – Naar banen en onderwijs op ieder niveau
Omdat er in Delft gemiddeld meer werklozen zijn dan in de rest van Nederland, is het beroep op de bijstand is groot. Dit zal de komende jaren mogelijk toenemen als gevolg van de coronacrisis. Dimitri: “Wij willen daarom werken, werken, werken en dat vereist de aanwezigheid van onderwijs én banen op ieder niveau. Nu meer dan ooit.” Door in te zetten op meer bedrijvigheid en meer banen voor denkers en doeners zullen de inkomsten voor Delft verder toenemen en de druk op de sociale voorzieningen afnemen.

“Laten wij daarnaast nadrukkelijker kijken naar de koppeling tussen economie en de grote uitdagingen waar Delft zich voor gesteld ziet”, verteld Dimitri. Naast dat we innovatieve producten bedenken, kunnen deze ook in Delft gemaakt en gebruikt worden. “Slimme in Delft bedachte zonnepanelen of klimaat adaptieve technieken moeten door in Delft opgeleide vakmensen worden geplaatst in en bij woningen die in Delft worden gebouwd. Dan slaan we meteen twee vliegen in één klap.”


2 – Naar een evenwichtige woonvoorraad in Delft
Om op lange termijn de financiële weerbaarheid van Delft op peil te houden moet de woningvoorraad veranderen. Daarom moet het koopwoningareaal worden vergroot en het aantal sociale huurwoningen in relatieve zin worden terug gebracht. Wat VVD betreft wordt er gestuurd op een forse uitbreiding van het aantal middel dure huur- en koopwoningen in Delft. “We moeten kortom bouwen, bouwen, bouwen”, pleitte Dimitri. Door meer middel dure koop-en huurwoningen te bouwen zal de doorstroming verbeteren en zullen de inkomsten van de stad toenemen en de uitgaven dalen. “De inkomsten nemen toe door meer OZB-opbrengst en er zal, relatief gezien, een lager beroep worden gedaan op de sociale voorzieningen”, vertelt hij, “want er is namelijk een directe relatie tussen sociale huur en een beroep op voorzieningen in het sociaal domein. Nee we jagen niemand de stad uit, en ja we maken de stad socialer en meer divers.”

3 – Naar een bereikbaar Delft
We hebben in Delft een beperkte ruimte en daarom moeten we alle vervoersvoorzieningen zo optimaal mogelijk inzetten én faciliteren. Alleen dan kunnen we zowel leefbaarheid als bereikbaarheid garanderen. Als VVD vinden wij dat de autobezitter óók met respect moet worden behandeld, net zoals we dat doen bij de fietser en voetganger. “In dat licht mogen de garages nog beter benut worden, door zowel bewoners als bezoekers”, zei Dimitri. “En maak alleen autoluw als daar goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties op straat of een belabberde luchtkwaliteit. En als het dan zo ver komt, dan moeten er goede alternatieven worden geboden voor de autorijder, de ondernemer en de mantelzorger, zoals ontheffingen of deelvervoer.” Daarnaast benadrukte hij dat bereikbaarheid in elke wijk andere vraagstukken met zich meebrengt, dus ook andere oplossingen nodig heeft.


4 – Naar een klimaat robuust en energieneutraal Delft in 2050
We hebben als gemeente een forse verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatadaptatie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In de discussie over de energietransitie in Delft hebben wij als VVD, de “Volkspartij Voor Duurzaamheid” de leiding genomen door actief te sturen op concreetheid, realisme, betaalbaarheid, monitoring en de Delftenaar centraal. Wat de VVD betreft beginnen we met goede isolatie, zodat we de vraag naar warmte in de eerste plaats kunnen verminderen. “Pas daarna kijken we naar eventuele alternatieven voor gas”, legde Dimitri uit. “Daarnaast maken we een realistische planning, die stap voor stap en wijk voor wijk laat zien wat er wanneer moet of gaat gebeuren.”


Verder is inzicht in de kosten voor zowel de gemeente als voor de inwoners en ondernemers van Delft cruciaal. Wij willen voldoende grip houden op de effectiviteit en betaalbaarheid van de maatregelen die we in het kader van de energietransitie nemen. “Dat vraagt om een transparante monitoring”, vertelde Dimitri. “Waar dat nodig is, kunnen we dan tijdig bijsturen. Al deze punten zijn op initiatief van de VVD opgenomen in een raadschecklist die bij elk voorstel of initiatief gebruikt gaat worden. Mooi dat we hiervoor de handen voor op elkaar hebben gekregen!”

5 – Naar zorg op maat
Als VVD blijven we schrikken van de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Wij hebben al meerdere malen, in navolging van zowel de provincie als de accountant, aandacht gevraagd voor een concrete invulling van de taakstelling van ca. €6,5 miljoen in het sociaal domein. “Uit het rapport van de Delftse rekenkamer, genaamd Perspectieven voor kostenbeheersing WMO gemeente Delft, blijkt dat momenteel vooral wordt ingezet op losse maatregelen waar samenhang en sturing ontbreken”, legt Dimitri uit. “We ontkomen er niet aan om nu echt de kosten te gaan beheersen door in te zetten op efficiëntie en afschaling van zware naar lichte ondersteuning.”

Wij zien hiervoor veel kansen in preventie en gemeenschapsvorming. “Er zijn veel inwoners en verenigingen die iets voor Delft en haar Delftenaren willen en kunnen betekenen”, verteld Dimitri. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jong gepensioneerden en studenten. Daarnaast is het preventie-aanbod en welzijn (ook wel voorliggende voorzieningen genoemd) nog te vaak naast het sociaal domein georganiseerd. Daarom willen wij dat er actief gestuurd wordt op het gebruik van voorliggende voorzieningen, zodat er minder dure maatwerkvoorzieningen worden verstrekt.”


Dimitri ronde zijn betoog kort en krachtig af:
“Laten we samen werken aan de toekomst met de Delftenaar centraal. Wij zijn er klaar voor!”