De VVD stuurt op ontwikkeling voorliggende voorzieningen en samenhang in het sociaal domein

De VVD Delft staat voor goede en betaalbare zorg die aansluit bij de mensen. Ook met al onze ervaring en historisch besef blijven we schrikken van het negatieve financiële plaatje binnen het sociaal domein. En het meest zorgwekkend zijn de kosten van de WMO. Kostenbeheersing is echt keihard nodig, wat ons betreft door in te zetten op meer efficiëntie en afschaling van zware naar lichte ondersteuning. Als VVD Delft zien we veel kansen in preventie en gemeenschapsvorming.

Er zijn zo veel inwoners, verenigingen, bedrijven en ondernemers die iets voor Delft en haar Delftenaren willen en kunnen betekenen: maak daar nog veel meer en beter gebruik van! Daarnaast zijn de zogenoemde voorliggende voorzieningen (zie onderaan dit artikel) helaas nog te vaak náást het sociaal domein georganiseerd, in plaats van ervóór of in samenhang. Daarom willen wij dat er veel actiever gestuurd wordt op het ontwikkelen en gebruiken van deze voorliggende voorzieningen. Dat voorkomt dat dure maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet. Wij willen dat bewoners van Delft kwalitatief goede zorg en ondersteuning ontvangen, die aansluiten op hun behoefte.

Wat ons opvalt is dat de gemeente en Delft Support  gewend zijn te denken in termen van verstrekken van individuele Wmo voorzieningen. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, maar de professionals lijken over het algemeen niet breed en creatief te kijken naar de voorliggende voorzieningen. Daar helpen wij ze graag bij. 

In de afgelopen twee raadsvergaderingen heeft de Delftse VVD fractie zich daarom ingezet voor het versterken en doeltreffend, integraal inzetten van de voorliggende voorzieningen. We hebben twee moties ingediend. De eerste motie roept op tot het realiseren van samenhang tussen de bezuinigingen op de voorliggende voorzieningen in relatie tot de Wmo maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein (1). Aanleiding hiertoe is het Delftse Rekenkamer onderzoek ‘Perspectieven voor Kostenbeheersing Wmo’ (2). Uit het rapport blijkt dat door de gemeente vooral wordt ingezet op losse maatregelen. Samenhang en sturing ontbreken. In het onderzoek beveelt de Delftse Rekenkamer de gemeente aan om meer te sturen op samenhang tussen financiën, aanbod, vraag (door netwerkversterking) en zelfvoorziening (door gemeenschapsvorming). Dit leidt tot minder hulpvragen, minder Wmo-indicaties en uiteindelijk minder kosten. 

De VVD wil dat de gemeente de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport overneemt en steviger stuurt op het gebruik van voorliggende voorzieningen en algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen. In dit kader is het van belang dat Delft voor Elkaar, Delft Support en zorgleveranciers goed samenwerken en hun aanbod op elkaar afstemmen (3). Daarnaast ligt er een bezuinigingsopgave van 10% op de subsidie (die stapsgewijs ingaat vanaf 2023) bij Delft voor Elkaar (4). Met deze motie willen wij voorkomen dat de bezuiniging op Delft voor Elkaar leidt tot het niet halen van de bezuinigingsopgave in het sociaal domein. De wethouder heeft toegezegd de laatste drie opdragingen uit de motie uit te voeren, namelijk:

  • Er voor zorg te dragen, dat de bezuinigingsopgave van 10% op Delft voor Elkaar niet mag leiden tot het niet halen van de bezuinigingsopgave in het kader van het Actie Plan Sociaal Domein;
  • Samen met Delft voor Elkaar, Delft Support en Wmo-zorgleveranciers een brede, samenhangende maatwerkaanpak te ontwikkelen voor de doelgroep;
  • Hierbij te leren en gebruik te maken van goede voorbeelden uit andere gemeenten.

Een tweede motie ingediend door de VVD fractie is met brede steun aangenomen door de raad. Deze motie is een vervolg op de eerste motie en roept op inzicht te geven in de ontwikkeling van de voorliggende voorzieningen (5). De motie draagt de wethouder op:

  • In de voortgangsbrieven van het actieplan Sociaal Domein inzichtelijk te maken welke voorliggende voorzieningen er in Delft zijn, hoe die zich (in lijn met de oproep van de rekenkamer) ontwikkelen en op welke wijze de voorliggende voorzieningen bijdragen aan de substitutie van zware ondersteuning naar lichte ondersteuning. En om in de voortgangsbrieven van het actieplan Sociaal domein inzichtelijk te maken hoe er gewerkt wordt aan het beheersbaar houden van de kosten;
  • Om op de website van de gemeente en/of op de site van Delft voor Elkaar alle initiatieven uit het voorliggende veld op te nemen;
  • Zich hierbij te laten inspireren door de goede voorbeelden uit andere gemeenten.

Met deze moties wil de VVD de ontwikkeling van de Delftse netwerk samenleving en gemeenschapsvorming versterken, zodat deze beter aansluiten op de Wmo en passen bij de behoefte van onze inwoners.


Wat zijn voorliggende voorzieningen?
Een voorliggende voorziening is zonder indicatie toegankelijk en heeft voorrang op meer kostbare individuele maatwerk oplossingen. Voorliggende voorzieningen zijn veelal gesubsidieerd. Wmo-maatwerkvoorzieningen koopt de gemeente in. Met voorliggende voorzieningen in het sociaal domein wordt bijvoorbeeld bedoeld dat mensen kunnen deelnemen aan wijkinitiatieven of een maaltijdservice. Of dat zij gebruik kunnen maken van vrijwilligers of een groepsaanbod vóórdat betaalde zorg ingezet wordt. Een voorliggende voorziening is dus (in de meeste gevallen gratis) een vorm van ondersteuning. Je kunt er vaak zonder indicatie gebruik van maken, het is een milde/lichte vorm van zorg en vaak dus ook een ‘goedkopere’ oplossing voor hetzelfde doel en beoogd resultaat.


(1) M 8_1_6 Motie GL VVD PvdA OD Samenhang in bezuinigingen Sociaal Domein (ingetrokken) (notubiz.nl)
(2) Perspectieven voor kostenbeheersing Wmo gemeente Delft, Andersson Elffers Felix, 7-7-2021, MADE BY PPTSOLUTIONS.NL (raadsinformatie.nl)
(3) Programmabegroting 2022-2025, pag. 70: ‘Actieplan Sociaal Domein’
(4) Programmabegroting 2022-2025, pag. 79: ‘Samenkracht en burgerparticipatie’
(5) 
M 8_7_1 Motie inzicht in de ontwikkeling van de voorliggende voorzieningen - VVD, CDA (aangenomen) (notubiz.nl)