VVD Delft tegen het in de schulden jagen van Delftenaren.

Zojuist (donderdag 27 januari) heeft de VVD Delft zich tijdens de commissievergadering uitgesproken tegen een voorgestelde verruiming van het kwijtscheldingsbeleid. In het voorstel van de wethouder wordt de vermogenstoets voor AOWers en arbeidsongeschikten opgehoogd. Dit klinkt in eerste instantie sympathiek maar leidt in de praktijk vooral tot hogere kosten voor iedereen die buiten deze doelgroep valt waarmee het probleem van te hoge belastingen doorgeschoven wordt naar de volgende groep, de werkende Delftenaren met een laag inkomen.

Als VVD Delft staan we voor een degelijk en eerlijk financieel beleid, waarbij iedereen naar draagkracht bijdraagt aan onze stad. Wij zijn als VVD dus principieel tegen volledige kwijtscheldingen, en zijn dus ook tegen het verruimen van de doelgroep van het kwijtscheldingsbeleid. Als VVD willen wij juist voorkomen dat Delftenaren in de schulden worden gejaagd en dat verreist juist lagere lasten. Daarom stellen wij voor om te beginnen met het verlagen van de gemeentelijke belastingen en kwijtschelding en schuldhulpverlening als doel op zich zien.

Daarnaast bereiken we met deze doelgroepverruiming weinig omdat er altijd wel mensen buiten de boot vallen. Als dan elke keer de oplossing het verruimen van het kwijtscheldingsbeleid is, komen we terecht in een situatie waarbij een steeds kleiner wordende groep mensen de steeds hoger wordende lasten moet ophoesten. Daarnaast is het Delftse kwijtscheldingsbeleid al ruimhartig te noemen en gezien de huidige financiële situatie van Delft, daarom is uitbreiding nu niet wenselijk. Sowieso lijkt het, alsof sommige partijen zich niet bewust zijn van de slechte financiële situatie van Delft want ze gedragen zich als Sinterklaas en blijven geld uitdelen alsof er niets aan de hand is. Financieel behoedzaam beleid is, wat de VVD betreft nodig om onze financiën onder controle te krijgen.

Kortom, als VVD zijn we voor het breed verlagen van de belastingen en niet voor het maken van uitzonderingen op de belasting voor een kleine groep. We vragen ons daarom ook ten zeerste af waarom een dermate gevoelig onderwerp zo kort voor de verkiezingen op de agenda wordt zet.

Als fractie maken we ons hard voor eerlijk fiscaal beleid en daarom zetten we ons er voor in om, in lijn met het nieuwe verkiezingsprogramma, het kwijtscheldingsbeleid in te dammen en in plaats daarvan de belastingen voor alle Delftenaren te verlagen en niet specifieke doelgroepen.


Miranda Voogt & Casper Kroes
Raadslid/Commissielid Sociaal Domein en Wonen VVD Delft