Over rijdende treinen en ontspoorde colleges

Zoals iedereen weet vliegt de tijd. Dinsdag 23 maart 2021 – de dag waarop de gemeenteraad van Delft mij wederom benoemde tot wethouder – lijkt wel gisteren. Inmiddels zijn we ruim een jaar, vele ervaringen en een gemeenteraadsverkiezing verder. Ik heb met plezier het stokje van wethouder Hatte van der Woude overgenomen. Haar vertrek naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal vroeg om een snelle invulling van de functie. Het college van B&W was inmiddels drie jaar op weg en ik sprong dus op een rijdende trein. Als voormalig wethouder in de periode 2014-2018 weet ik wat de functie inhoudt en hoe het spel gespeeld wordt. Maar veel ervaring met de portefeuille Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie had ik niet. Spannend dus om op geheel nieuwe beleidsterreinen aan de slag te gaan. Hatte heeft gezorgd voor een goede overdracht van lopende dossiers en de beleidsambtenaren hebben mij verder vertrouwd gemaakt met o.a. het sociaal domein en de wereld van het onderwijs. Het werk was gelukkig meer dan op de winkel passen en de periode rustig uitdienen. Veel was al in gang gezet, maar er lag nog genoeg wat vroeg om aanscherping en afronding. En dat alles in een periode waarin de Coronapandemie nog stevig huishield.

Desondanks is succesvol gewerkt aan realisatie van het Actieplan Sociaal Domein, gericht op het beheersen van de vraag naar en de kosten van jeugdhulp. Ook is in het afgelopen jaar de regiovisie Jeugd vastgesteld door de tien samenwerkende gemeenten en ging de gemeenteraad van Delft unaniem akkoord met het beleidskader Jeugdpreventie. 

Binnen de onderwijsportefeuille vroeg het nieuwbouwplan van de scholen in Tanthof veel aandacht. Inmiddels heeft de raad ingestemd met de nieuwbouw van twee scholen in Tanthof West en een school in Tanthof Oost. Met de fusie van het Grotius College en scholengroep Spinoza kwam een einde aan een roerige periode en kan de continuïteit en kwaliteit van het openbaar voortgezet onderwijs in Delft gewaarborgd worden. Ook vond besluitvorming plaats over de komst van het Islamitisch College naar Delft en de huisvesting van deze school in de wijk Voorhof. 

Maar ook de nieuwe wet Inburgering, de doorontwikkeling van Smart Makers Delft en de gebiedsontwikkeling Kop van Buitenhof zijn mooie voorbeelden van onderwerpen waar ik mij in het afgelopen jaar mee bezig mocht houden. Een dieptepunt is de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen naar Delft die huis en haard moesten verlaten. Door de gemeenschappelijke inzet van partners in de stad, vrijwilligers, schoolbesturen, etc. hebben wij snel voor opvang, voorzieningen en onderwijs voor de kinderen kunnen zorgen. 

Al met al kijk ik terug op een boeiende periode, waarin ik onverwacht maar met plezier de functie van wethouder mocht vervullen. Het was een eer om wederom de stad te mogen dienen. Hierbij heb ik met veel mensen prettig samengewerkt en ik wil hen daarvoor hartelijk danken. Iedereen noemen gaat niet lukken, maar voor de VVD-fractie wil ik graag een uitzondering maken. De samenwerking met onze raadsleden en commissieleden – en in het bijzonder met fractievoorzitter Dimitri van Rijn - was uitstekend. Ook bij lastige vraagstukken waarin de fractie niet altijd blij was met de plannen van B&W. Dank voor het vertrouwen en veel succes in de nieuwe raadsperiode!

Inmiddels voeren vijf politieke partijen onderhandelingen over een nieuwe coalitie en een nieuw college van B&W. De VVD zit daar niet bij. Ondanks het feit dat de huidige coalitie geen zetels verloor en door zou kunnen, oordeelde oud wethouder en verkenner Pieter Guldemond van STIP anders. De VVD inruilen voor de ChristenUnie zou meer recht doen aan de verkiezingsuitslag….

Daarbij zouden de vier coalitiepartijen inhoudelijk dichter bij de CU staan dan bij de VVD.  Enige onderbouwing bleef uit. Benieuwd of de CU dat ook vindt als ze nog eens goed naar het verkiezingsprogramma van STIP kijken. Hoe dan ook; inmiddels is een informateur van GroenLinks (enige coalitiepartij die zetel verloren heeft en derde in grootte..) gestart met de vervolggesprekken. We gaan zien hoe een en ander verloopt. 

In de afgelopen jaren heeft de VVD in raad en college met enige regelmaat de rol van “bakkenist” vervuld. U weet wel, de figuur die af en toe tegenwicht biedt en probeert de zijspan in balans en overeind te houden, zodat deze niet ontspoort. Met name op financieel gebied. 

De VVD is de afgelopen 8 jaar bereid geweest om - in moeilijke tijden - verantwoordelijkheid te nemen, compromissen te sluiten, bruggen te slaan (ook naar de oppositie) en lastige besluiten te nemen. Of dat de komende vier jaar ook het geval zal zijn ligt nu niet in onze handen. Als de VVD de oppositie in gaat blijft wel de vraag hangen wie straks de rol van bakkenist in coalitie en college gaat vervullen…   

   

Lennart Harpe