VVD Delft rekent af met beleid dat niet werkt.

Het door de Delftenaar afgedragen belastinggeld moet door de gemeente goed worden besteed. Daarom moeten de doelen en prestaties die bij verstrekking van een (meer)jaarlijkse subsidie worden gerealiseerd inzichtelijk en kenbaar zijn voor stad en raad. Het op de gemeentelijke website gepresenteerde subsidieregister biedt nu niet dat inzicht. Daarom heeft de VVD het college de opdracht gegeven om een subsidie-overzicht op de website van de gemeente te zetten met daarop alle meerjarige subsidies die zijn verstrekt en inzichtelijk te maken wat de door de subsidieontvanger uit te voeren activiteiten opleveren voor de stad en op welke wijze de subsidie bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Zo kan de stad zien wat subsidies opleveren en wordt de raad in positie gebracht om haar controlerende taak goed uit te voeren. De oproep van de VVD werd gesteund door een meerderheid van de raad.

Als VVD onderkennen wij de noodzaak om als gemeente subsidies te verstrekken. Wel hebben wij daarbij vier duidelijke uitgangspunten:

  1. Wij willen dat subsidies ten goede komen aan zoveel mogelijk Delftenaren. Wij subsidiëren geen organisaties of instellingen die diensten leveren waar geen Delftenaar op zit te wachten;
  2. Subsidies moeten zoveel als mogelijk een tijdelijk karakter hebben. We moeten organisaties en instellingen helpen om zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn en uiteraard stimuleren we slim ondernemerschap;
  3. Wij willen dat er een duidelijke koppeling is tussen subsidies en de doelstellingen zoals verwoord in het coalitieakkoord en het vijf puntenplan van de oppositie;
  4. Tot slot willen wij beleid dat werkt en daarom moeten er bij verstrekking van een subsidie heldere prestaties en doelstellingen worden vastgelegd, zodat toetsing achteraf kan plaatsvinden op de doelmatigheid van de verstrekte subsidies.

Wat de Delftse VVD betreft is er werk aan de winkel voor het college. Wij zien onze breed gesteunde motie: Naar een open en transparant subsidieregister dan ook als eerste stap op weg naar het afrekenen met beleid dat niet werkt.Motie - Naar een open en transparant subsidieregister

Verkiezingsprogramma

  • De gemeente moet inwoners informeren over de gegevens die belangijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.
  • Het subsidieoverzicht wordt uitgebreid met informatie over het doel van de subsidie en of dit wel/niet is bereikt. Delft kan hierbij een voorbeeld nemen aan het subsidieregister van de provincie.

Motie

  • Vanaf 2023 een open en transparant subsidieregister te publiceren op de website en hierbij te vermelden naar welke doelen en programma’s de subsidie bijdraagt en wat de verwachtte tegensprestatie/resultaat is.
  • Zich hierbij te laten inspireren door een subsidiregister uit Den Haag.