De Delftse VVD dendert samen met oppositiepartijen door

De Delftenaar moet weer centraal komen te staan in de plannen voor de komende jaren. Daarom hebben de oppositiepartijen VVD, Hart voor Delft, SP, CDA, Onafhankelijk Delft en Volt de begroting van 2023 met concrete ideeën voor een mooier, sterker en beter Delft voor iedereen kunnen verrijken. De coalitiepartijen presenteerden vrij snel na de formatie het akkoord voor de komende vier jaar. Om de stem van alle Delftenaren, dus ook die van de minderheid, door te laten klinken in het akkoord sloegen de oppositiepartijen de handen ineen. Het resultaat? Een gezamenlijk alternatief oppositieakkoord waarin verschillen onderling de motor vormden voor een prachtig rijk plan vol praktische oplossingen en mooie ideeën voor alle Delftenaren. De vijf uitgangspunten van het oppositieakkoord ‘De Delftenaar centraal’ zijn ondubbelzinnig en onomwonden: 1. In je eigen stad kunnen wonen, 2. Een energiezuinig en klimaatadaptief Delft, 3. Veilige en schone wijken met zorg op maat, 4. Een bereikbaar Delft voor iedereen en 5. Een betaalbaar Delft. Naast De Delftenaar centraal presenteerden de oppositiepartijen nog een document aan de coalitiepartijen: een reflectie op het (in)formatieproces door een gebrek aan transparantie. Om samen verder te komen stelden de oppositiepartijen voor om een raadsconferentie te houden en de aankomende begroting aan te vullen met meer concrete plannen zodat aan alle stemmen van Delftenaren recht kon worden gedaan. We zijn nu een aantal maanden verder en dus dringt zich de belangrijke vraag op: hoe verging het de oppositie? Wat heeft de oppositie voor elkaar gekregen?

Samen werken aan de Delftenaar centraal
De Delftenaar centraal. Dat doel hebben de oppositiepartijen en deze focus hebben zij voor de komende jaren vertaald in het vijfpuntenplan. Maar om die Delftenaar centraal te stellen is het nodig dat er een goede samenwerking is in de gemeenteraad. Dit hoort ook bij goed, stabiel en verantwoordelijk bestuur. En om dat te bevorderen heeft de raad unaniem een voorstel aangenomen om een raadsconferentie te organiseren. Deze bijeenkomst was, naast het vijfpuntenplan, een tweede handreiking van de oppositie naar de coalitie om op basis van het vijfpuntenplan en het coalitieakkoord in gezamenlijkheid te werken aan plannen die Delft mooier, beter en sterker maken. De raadsconferentie is er gekomen en werd voorbereid door een werkgroep waaraan twee oppositieleden en twee coalitieleden deelnamen. De conferentie zelf is raadsbreed - door alle partijen- als zeer positief ervaren. Er zijn goede, inhoudelijke gesprekken gevoerd, zorgen gedeeld en ideeën geopperd. Als resultaat van de bijeenkomst zijn een hoop raadsleden aan de slag gegaan met het uitwerken van ideeën rondom bijvoorbeeld de woonlasten, recreatie, kennisdeling, wijkversterking en een financieel fitte stad, als opmaat naar de nieuwe begroting.

Van een coalitiebegroting naar een stadsbrede begroting
De Delftenaar centraal. Dat doel hebben de oppositiepartijen en deze focus hebben zij voor de komende jaren vertaald in het vijfpuntenplan. Maar om die Delftenaar centraal te stellen is het nodig dat er een goede samenwerking is in de gemeenteraad. Dit hoort ook bij goed, stabiel en verantwoordelijk bestuur. En om dat te bevorderen heeft de raad unaniem een voorstel aangenomen om een raadsconferentie te organiseren. Deze bijeenkomst was, naast het vijfpuntenplan, een tweede handreiking van de oppositie naar de coalitie om op basis van het vijfpuntenplan en het coalitieakkoord in gezamenlijkheid te werken aan plannen die Delft mooier, beter en sterker maken. De raadsconferentie is er gekomen en werd voorbereid door een werkgroep waaraan twee oppositieleden en twee coalitieleden deelnamen. De conferentie zelf is raadsbreed - door alle partijen- als zeer positief ervaren. Er zijn goede, inhoudelijke gesprekken gevoerd, zorgen gedeeld en ideeën geopperd. Als resultaat van de bijeenkomst zijn een hoop raadsleden aan de slag gegaan met het uitwerken van ideeën rondom bijvoorbeeld de woonlasten, recreatie, kennisdeling, wijkversterking en een financieel fitte stad, als opmaat naar de nieuwe begroting.

De impactvolle moties van de Delftse VVD

Van de VVD werden maar liefst vier moties met een grote meerderheid aangenomen:

  1. De boodschappen zijn fors duurder geworden, de energierekeningen en rentes stijgen, de benzineprijzen gaan door het dak en daar komt dan in 2023 en 2025 ook nog een forse stijging van de lokale lasten bij. Dat terwijl Delft al één van de duurste gemeenten in Nederland is. Wij moeten Delftenaren niet in de schulden jagen. Als partij van financiële degelijkheid willen we de woonlasten verlagen. Ondanks afspraken in de Kadernota 2021 werden onze amendementen over de woonlasten weggestemd door de coalitie. Dat is jammer en getuigt niet van een betrouwbare overheid. Maar we hebben wel bereikt is dat, dankzij onze motie, het bestuur van de stad komt met een visie op hoe we de lasten op middellange termijn kunnen verlagen. 
  2. Dan de motie "Werk maken van een Duurzaam Delft". Deze breed gesteunde VVD-motie sluit perfect aan bij het adagium “wat aan de TU wordt bedacht, laten we maken in Delft en passen we meteen toe op onze Delftse gebouwde omgeving!” Onze motie draagt het college op om met projectontwikkelaars en woningcorporaties in gesprek te gaan over of en hoe de op de TU bedachte innovaties kunnen bijdragen aan het verduurzamen van onze (nieuwe) wijken en de versnelling van de energietransitie in Delft. Mooi dat we een eerste stap hebben kunnen zetten in het verbinden van de lokale economie met de opgaven die we hebben in onze wijken!
  3. Verder werd de motie "Ruimte voor zonnepanelen op monumentale panden en panden in beschermd stadsgezicht" breed gesteund. Als VVD vinden we het belangrijk dat ook eigenaren van monumentale panden en panden in beschermd stadsgezicht meer ruimte krijgen voor zonnepanelen om hun pand te verduurzamen. De regels mogen wat ons betreft soepeler, ook mag de kaart duidelijker waarop regels en locaties worden getoond én er mag beter worden gecommuniceerd. 
  4. Tot slot de motie "Breng ondersteuning en zorg nog meer terug in de wijken". Met deze motie hebben het college opgedragen om de integrale zorg en ondersteuning zichtbaar terug te brengen in de wijken. Elke Delftenaar moet daarvoor in de eigen wijk terecht kunnen, op herkenbare en laagdrempelige plekken. Wij willen dat de kennis en expertise van professionals en vrijwilligers van het welzijnswerk, de consulenten van de Wmo en de Jeugdwet, de casemanagers van de Participatiewet, medewerkers van de woningcorporaties, de wijkagent en vrijwilligersorganisaties op wijkniveau wordt benut, zodat mensen snel, makkelijk en preventief hulp kunnen krijgen.