Algemene Beschouwingen: Programmabegroting Delft 2023-2026

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van mobiliteit, energie, economie, wonen en zorg, zodat het in Delft nog fijner, duurzamer, veiliger en prettiger leven en wonen is. Mooi dat het nieuwe college zich vooral wil gaan focussen op de uitvoering van het uitstekende beleid dat het vorige college heeft opgesteld. De zogenaamde progressieve coalitie geeft aan dat het coalitieakkoord een akkoord op hoofdlijnen is dat verder uitgewerkt moet worden met zowel de gemeenteraad als de stad. We kunnen allemaal blijven hangen in ons grote gelijk, maar deze uitzonderlijke tijd van chaos en onzekerheid vraagt zowel om een andere wijze van opereren als om stabiliteit & eenheid van bestuur. Als oppositie zijn wij daarom ingegaan op de uitnodiging van de coalitie. Wij hebben de handschoen voortvarend opgepakt, ons als oppositiepartijen over onze schaduwen heen gezet, de handen ineen geslagen en gekeken naar wat ons onderling bindt. Wij willen en moeten een constructieve bijdrage leveren aan een mooier, beter en sterker Delft en daarom hebben wij als oppositie onze visie op en ideeën voor Delft vertaald in het befaamde en concrete vijf-punten-plan. Een plan van en voor alle Delftenaren.

De coalitie heeft zich gerealiseerd dat de kracht van de oppositie nodig is om Delfenaren perspectief te kunnen bieden. Daarom hebben wij als raad in de unaniem aangenomen motie Samen werken aan de Delftenaar centraal aangegeven recht te willen doen aan de rijkheid van zowel het coalitieakkoord als het vijf-punten-plan. Het is echt uniek, en wat mij betreft een voorbeeld voor andere gemeenten, dat wij tijdens de raadsconferentie op 10 oktober met elkaar de tijd hebben genomen om te bepalen op welke thema’s we samen willen optrekken.

Het is nu zaak om door te pakken op de uitkomsten van de raadsconferentie en een eerste stap te zetten, zodat de voorliggende begroting echt een stadsbrede begroting wordt. Straks gaan we stemmen over de veelal in gezamenlijkheid opgestelde moties en amendementen. Geweldig! Als VVD hebben wij, met als uitgangspunt het oppostieplan, vijf speerpunten voor Delft en ik loop ze even kort langs.


Speerpunt #1: Een betaalbaar Delft 

Als VVD willen wij Delftenaren niet in de schulden jagen. De boodschappen zijn fors duurder geworden, de energierekening en rentes stijgen, de benzineprijzen gaan door het dak en daar komt dan in 2023 en 2025 ook nog een forse stijging van de lokale lasten bij en dat terwijl wij al één van de duurste gemeente van Nederland zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de creativiteit van de nieuwe coalitie ophoudt bij het neerleggen van de rekening bij hardwerkende Delftenaren! Werken moet lonen en de woonlasten moeten omlaag.  

Speerpunt #2: Veilige en veerkrachtige wijken 

Criminele netwerken vormen een steeds grotere bedreiging voor het behoud van veilige wijken, de kosten binnen het sociaal domein zijn nog steeds onbeheersbaar en steeds meer mensen, vooral Delftenaren tussen 29-45 jaar, vertrekken uit onze stad omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Als VVD staan wij voor veilige en veerkrachtige wijken waar zorg op maat wordt geleverd en waar er betaalbare en gezonde huur- en koopwoningen voor alle Delftenaren zijn, van jong tot oud. Ons uitgangspunt daarbij is de juiste groep en het juiste inkomen in de juiste woning.

Speerpunt 3: Een Delft met banen op ieder niveau.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Delft ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast hebben wij in Delft unieke kansen om de in Delft aanwezige kennis om te zetten in werk. De beste sociale voorziening is een baan en wij willen daarom dat Delftenaren na hun opleiding of vanuit de bijstand een zachte landing kunnen maken in een passende baan. Als VVD willen wij kortom werk maken van banen op ieder niveau, zodat iedereen die wil werken kan werken en laten we dan ook de koppeling maken met de uitdagingen die we hebben in onze wijken. Wat op de TU wordt bedacht, moet worden gemaakt in Delft en worden toegepast in onze wijken.

Speerpunt 4: Een energiezuinig en klimaatadaptief Delft 

We hebben als gemeente een forse verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatadaptatie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In de discussie over de energietransitie in Delft hebben wij als VVD de leiding genomen door actief te sturen op concreetheid, realisme, betaalbaarheid, monitoring en de Delftenaar centraal.

Speerpunt 5: Een bereikbaar Delft voor iedereen

Delft groeit en verdicht, zeker met alle ambities die we nog hebben op het gebied van wonen en werken. In die beperkte ruimte moeten we alle vervoersvoorzieningen daarom zo optimaal mogelijk inzetten én faciliteren. Alleen dan kunnen we zowel leefbaarheid als bereikbaarheid garanderen. Als VVD willen we een bereikbaar Delft voor iedereen, met goede OV-voorzieningen tussen belangrijke knooppunten, waarin autogebruik mogelijk blijft en een goede doorstroming wordt gegarandeerd.

In woord spreekt de coalitie uit te staan voor verbinding en nieuwe politiek. Laten we vanavond woord bij daad voegen en als eerste stap de begroting verrijken met de goede ideeën vanuit de oppositie. Laten we samen werken aan de toekomst met de Delftenaar centraal. Wij als Volkspartij Voor Delft zijn er met de rest van de oppositiepartijen klaar voor!