Delftse politiek is nooit saai

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar haalde geen van de door de Delftse VVD ingediende moties een meerderheid, maar de Delftse VVD fractie laat zich niet uit het veld slaan. Wij blijven zorgen voor de nodige checks & balances en zetten ons in voor een beter, veilig en financieel gezond Delft. Dat is met dit college ook heel erg nodig. Dit college komt met het ene financiële versnellingsverzoek na het ander, vaak met plannen die veel verder gaan dan alleen de wettelijke taken. Geld dat ook had kunnen worden ingezet voor Delftenaren: het verlagen van de gemeentelijke lasten, het schoonhouden, heel en veilig houden van de stad, het opknappen van Delftse speeltuinen of het op orde brengen van de Delftse sportvoorzieningen. In dit college mist een financieel degelijke partij die overzicht houdt, ervoor zorgt dat Delft niet meer doet en uitgeeft dan (financieel) verstandig is en de lasten voor Delftenaren niet laat stijgen.

Laatste raad van het jaar volledig in het teken van het sociaal domein
Het einde van 2022 is in zicht. Toch was er in de laatste raadsvergadering van het jaar nog veel te bespreken. We spraken vooral over collegebeleid dat in onze ogen niet realistisch is. Als VVD zijn wij solidair met asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, die het moeilijk hebben. Alsook het huisvesten van statushouders. Daar draagt Delft, binnen de financiële en ruimtelijke uitdagingen, momenteel haar (wettelijke en morele) steentje aan bij. Delft vangt immers 220 asielzoekers op en huisvest statushouders zoals het Rijk in haar taakstelling aan Delft heeft opgelegd. In tegenstelling tot dit college hebben wij niet de illusie dat Delft alleen de problemen van de hele wereld kan oplossen. Het moet proportioneel zijn met oog voor beschikbare woningen en woonlasten voor Delftenaren.

Tijdens de voorafgaande bespreking in de commissie werd de toon gezet door enkele coalitiepartijen (CU en D66). Zij raadden ons af om in de raadsvergadering moties in te dienen, omdat “dat zinloos zou zijn, omdat deze moties toch niet gesteund worden door de coalitie”. Extra gemotiveerd dienden we juist daarom twee moties in. Niets zo belangrijk als het laten horen van een tegengeluid.

Tijdelijke onderwijshuisvesting
In de raadsvergadering kwam eerst het voorstel met versnellingsverzoek voor de financiering van tijdelijk extra onderwijshuisvesting aan de orde. Daarover werd op 24 november en 1 december jl. al een besluit gevraagd van de raad. De VVD is daar destijds uiteraard mee akkoord gegaan. In die betreffende vergaderingen werd ook aan de wethouder gevraagd of de raad rekening moest houden met eventuele extra of andere kosten. De wethouder antwoordde van niet. Maar wat schetst nu onze verbazing: er blijkt alsnog 9 ton extra uit de algemene reserve nodig te zijn. De reden volgens de wethouder: de aanbesteding van de noodlokalen is niet goed verlopen en mede daardoor hoger uitgevallen. Terwijl de wethouder dit tijdens de eerdere besprekingen niet heeft genoemd. Daarmee heeft zij de raad, in onze ogen, onvoldoende geïnformeerd. Het was vooral dit proces en het niet integraal en tijdig informeren waar de VVD zich aan stoort. Daarom hebben wij, samen met de gehele oppositie, een motie ingediend die oproept om de raad beter te informeren, zodat integrale (financiële) afwegingen gemaakt kunnen worden. Alle coalitiepartijen stemden tegen onze motie. Dat roept de vraag op of deze coalitie dan niet staat voor het transparant en tijdig informeren van de raad. Hierover konden wij ook niet in gesprek, omdat geen enkele coalitiefractie het nam woord. Dat belooft wat voor de komende periode.

Uitbreiding noodopvang op terrein TU Delft
Daarna spraken wij over de uitbreiding van noodopvang. Momenteel vangt Delft 200 asielzoekers op het terrein van de TU Delft op. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) zijn daar recent nog 20 plekken extra aan toegevoegd. Hiermee voldoet Delft aan haar morele taak en regionale plicht. Een wettelijke verplichting voor het opvangen is er (nog) niet. En nu heeft het college besloten (het betreft hier een college bevoegdheid, aldus het college) om de huidige 220 plekken nog eens uit te breiden met nog een keer 200 plekken. Dat telt op tot 420 plekken. Wat de VVD betreft is het beter om zorgvuldig te zijn in de besluitvorming over een uitbreiding. De VVD zou graag zien dat de ervaringen met de huidige 220 plekken eerst geëvalueerd worden. Alleen zo wordt duidelijk wat de impact van het opvangen van 220 asielzoekers is op de stad, de financiën, de sociale voorzieningen en de veiligheid. Daarna kunnen we weloverwogen besluiten of uitbreiding wenselijk, passend en nodig is. In het hele land zien we dat de steden de noodopvang willen sluiten omdat zij tegen problemen en overlast aanlopen. Daarom dienden wij hierover een motie in, met als titel “Bezint eer gij begint”. Helaas haalde de motie het niet, alle coalitiepartijen stemden tegen. Uw Delftse VVD fractie blijft de ontwikkelingen van de noodopvang op de voet volgen. 

Tijdelijke flexibele woningen voor statushouders en ontheemden uit Oekraïne
Vervolgens berichtte de wethouder, onder het mom van het aanpakken van de krapte op de Delftse woningmarkt, dat zij 288 tijdelijke (voor max 10 jaar) extra sociale huurwoningen voor Oekraïners en statushouders gaat bouwen. De betreffende locaties (Mozartlaan en Brasserskade) zijn zonder overleg met de raad of omwonenden en zonder uitgebreid onderzoek aangewezen. Ook een degelijke businesscase ontbreekt. De wethouder heeft inmiddels wel alvast een inschrijving gedaan voor het aankopen 88 tijdelijke flexwoningen. De raad is om een extra investering van 8 miljoen voor 88 flexwoningen gevraagd. De VVD vindt het niet verstandig om in een wijk waar al relatief veel sociale huur geclusterd is, nog meer sociale huur toe te voegen voor kwetsbare doelgroepen. De woningen worden ook nog eens ontzettend dicht op elkaar gebouwd. Dit is een plan dat de stad veel geld kan gaan kosten, want veel is nog onduidelijk. De financiële dekking vanuit het Rijk voor deze woningen is bijvoorbeeld nog onzeker. Die dekt mogelijk maar een deel van de kosten en ook de vervolgkosten zijn nog onduidelijk, zo vertelde de wethouder tijdens de bespreking in de commissie. Daarom dienden wij, samen met enkele oppositiepartijen, ook hier een motie in. In deze motie riepen we op om geen tijdelijke sociale flexwoningen in de Buitenhof neer te zetten en:

  • te onderzoeken of de flexwoningen op het terrein van de TU Delft geplaatst kunnen worden;

  • de noodopvang op het terrein van de TU Delft ook beschikbaar te stellen voor Oekraïners;

  • in de huisvestingsverordening op te nemen dat een vastgesteld percentage aan sociale huurwoningen aan Delftenaren wordt toegewezen.

Helaas vormde de coalitie weer één blok en stemden de coalitiepartijen ook tegen deze motie.