Ondernemersperspectief in de “Maakstad” Schieoevers Noord

Schieovers Noord wordt dé plek in Delft waar werken, wonen en recreëren moeten gaan samenkomen. De Delftse VVD toont zich al jaren nauw betrokken bij de planvorming voor dit gebied. Ons uitgangspunt daarbij is: werken boven wonen. De zittende bedrijven in het gebied moeten hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Afgelopen week werd er weer een nieuwe stap voor het gebied gezet: de raad kreeg het Beeldkwaliteitsplan voor Kabeldistrict ter vaststelling aangeboden.

Even ter achtergrond. Welke stappen zijn al gezet? In oktober 2022 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Schieoevers Noord vastgesteld. Wanneer het over Schieoevers Noord gaat, gaat het feitelijk over twee gebieden rondom de Schie: Kabeldistrict en Nieuwe Haven. Het bestemmingsplan geeft het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling tot een gemengd gebied met werken, wonen en recreatie. Eerder was door de raad al het Ontwikkelplan en Ruimtelijk Kwaliteitskader vastgesteld. Het Ontwikkelplan definieert de centrale uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader geeft de basisregels voor de ruimtelijke kwaliteit. Nu volgt dus het Beeldkwaliteitsplan, met uitgangspunten voor de beeldkwaliteit.

Het Beeldkwaliteitsplan gaat, als je het helemaal plat slaat, uiteindelijk heel erg over de vraag wat je wel of niet mooi vindt. De Delftse VVD vindt eigenlijk dat de raad daar niet over zou moeten gaan. Onze taak is vooral om te controleren of het Beeldkwaliteitsplan past binnen de kaders zoals we die met elkaar hebben afgesproken. In dit geval: het realiseren van een werk-woongebied, een “Maakstad”, met volop ruimte voor de zittende bedrijven. 

In de discussie met de raad en het college hebben we ons dus vooral gefocust op de vraag: blijft het ondernemersbelang met dit beeldkwaliteitsplan voldoende gewaarborgd? Hoe zijn überhaupt de ondernemers betrokken bij de totstandkoming van dit plan? Natuurlijk willen we een prettige woonomgeving creëren, waar het fijn leven is in en rondom de woningen, maar we willen óók die ondernemers de ruimte blijven geven. Hoe doe je dat nou slim? 

De wethouder onderschrijft het belang van het ondernemersperspectief en ondersteunde de oproep van de Delftse VVD om daar dus ook in dit plan aandacht voor te hebben. Dat zullen wij de komende periode dan ook goed gaan volgen.