Onbelemmerd meedoen

De Delftse VVD wil een Delft zonder figuurlijke, letterlijke, digitale of fysieke drempels, zodat iedereen op basis van gelijkwaardigheid en in vrijheid kan participeren in sport, cultuur, werk en zoveel als mogelijk zelfstandig invulling kan geven aan het eigen leven. Het kunnen meedoen is voor mensen met een beperking of handicap niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is dit wel een grondrecht, vastgelegd in het VN-verdrag Handicap [1]. Elke gemeente in Nederland is verplicht om een lokale inclusieagenda op te stellen. De afgelopen periode heb ik mij namens onze VVD-fractie ingezet hiervoor. Inmiddels is een unaniem aangenomen motie [2], waarmee in co-creatie met een Delfts burgerinitiatief uitvoering wordt gegeven aan de Delftse inclusieagenda.

Stadsgesprekken
In 2016 heeft de Delftse raad een motie aangenomen die oproept om een inclusieagenda op te stellen. Inmiddels is het 2023 en ligt hij er nog steeds niet. In 2022 heb ik gevraagd een stadsgesprek te organiseren, om op te halen waar Delftenaren behoefte aan hebben als het gaat om fysieke en digitale inclusie. Er zijn zelfs twee sessies georganiseerd. Daaruit is een zeer actieve groep betrokken Delftenaren met en zonder beperkingen ontstaan. Zij gaan verder als burgerinitiatief, onder de naam Onbelemmerd Meedoen.

Toen in februari van dit jaar de uiteindelijke Delftse inclusieagenda op het Raadsinformatiesysteem (RIS) stond [3], was de teleurstelling bij mij, maar vooral ook bij de het burgerinitiatief, erg groot. Wederom is het de gemeente niet gelukt om een brede visie op inclusie op te stellen. De vele gesprekken met Delftenaren met een beperking sterkten mij in het idee om het hier niet bij te laten zitten. Ik mobiliseerde het burgerinitiatief, zij schreven brieven aan de raad en kwamen inspreken. Ik belde alle fracties en vroeg hen om mijn idee te steunen en de wethouder een nieuwe opdracht te geven en een nieuwe motie te steunen. Dat is gelukt. Voor de zomer krijgt de raad een gemeentelijke visie op inclusie, waarbij ervaringsdeskundigen betrokken zijn en met concrete ideeën die in gang gezet kunnen worden.

Waarom is een inclusieagenda belangrijk?
Wat we zien is dat hoe wij onze samenleving hebben ingericht, deze onbedoeld en onbewust mensen uitsluit. Er zijn soms figuurlijke en letterlijke drempels. Bijvoorbeeld in beleid, formulieren die niet (voor)leesbaar zijn voor mensen met beperkt zicht. Of in de openbare ruimte doordat er geen afrit is op stoepen. Inclusie, zoals bedoeld in het VN-verdrag Handicap, beoogt geen doelgroepenbeleid, maar het terugbrengen van de veerkracht in de samenleving. Het doel is dat Delftenaren zo veel als mogelijk zelfstandig invulling kunnen geven aan hun eigen leven. Een inclusieagenda helpt om letterlijke, figuurlijke, digitale en fysieke drempels op straat en in beleid weg te nemen, zodat iedereen mee kan participeren in sport, cultuur en werk. Wij willen bijvoorbeeld dat Delft een stad is met stoepen waar je zelfstandig en ongehinderd door fietsen en andere objecten met een blindengeleidestok of rollator kunt lopen. Het is belangrijk dat we ons hier bewust van zijn, zodat elke Delftenaar hier een steentje aan kan bijdragen.

Politiek café
Ter voorbereiding op de commissiebespreking zocht ik contact met Kamerlid Daan de Kort om te sparren over de liberale aspecten van een inclusieagenda. Daan is zelf slechtziend en zet zich namens de VVD in de Tweede Kamerfractie in voor een inclusiever Nederland. Dankzij het gesprek had ik genoeg inspiratie opgedaan voor een vlammend liberaal betoog. Daan zou het leuk vinden om een keer naar Delft te komen voor een liberaal politiek café over dit onderwerp. Mocht je het leuk vinden om te debatteren of door te praten over dit thema, dan gaan we dat organiseren. Laat aan het bestuur weten als je hier interesse in hebt, dan kijken we wat mogelijk is!
[1] https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2

[2] Motie co-creatie met inwoners naar een inclusief Delft

[3] https://delft.raadsinformatie.nl/document/12340616/1/2303027+College+van+B%26W+-+Inclusieagenda