Kadernota 2023

Donderdag 22 juni waren Avinash en ik namens de VVD fractie aanwezig bij de commissie bespreking van de Kadernota 2023. Met het uitkomen van de Kadernota 2023 werd direct duidelijk dat met het wegvallen van de Delftse VVD, het college een goede financiële controle en evenwicht mist. Dit college verhoogt namelijk het financieel risicoprofiel, laat de netto rentelasten stijgen om in deze periode meer geld te kunnen uitgeven, zet incidentele middelen structureel in en dient een niet sluitende begroting in waarbij het gat wordt gedicht met incidenteel geld. Wetende dat het Rijk in 2026 gaat bezuinigen en vanaf dan structureel minder in het gemeentefonds wordt gestort. Investeren klinkt mooi, maar hierdoor wordt ingeteerd op de algemene reserve. Dit college leeft op de pof en heeft het huishoudboekje niet op orde. In goede jaren dien je geld te sparen voor magere jaren. Degene die hier uiteindelijk de rekening voor betaalt is de gewone Delftenaar.

Naast het niet op orde hebben van het huishoudboekje, slaat dit college ook door in het bedenken wat goed is voor Delftenaren en slingert ongevraagd linkse hobby’s de stad in en bepaalt hoe Delftenaren hun leven moeten leven. Er is sprake van betutteling en er heerst verbodswoede, alles wat leuk is wordt door dit college en de coalitie verboden. Voorbeelden hiervan zijn het verbieden van vuurwerk en het in de APV opnemen van het verbod op happy hour bij ondernemers. Ook hier blijven wij strijden tegen onnodige regelgeving en het inperken van de individuele vrijheid van Delftenaren en ondernemers.


Voorstellen vanuit vijfpuntenplan

In de kadernota wordt het vijfpuntenplan van de oppositie niet genoemd. Dat is een gemiste kans. De oppositie vertegenwoordigt met elkaar een heel groot deel van de stad. Het vijfpuntenplan telt al vele successen, zoals de met grote meerderheid aangenomen motie om te komen tot een lange termijn perspectief op de woonlasten, meer geld naar ondermijning, pilots om wat bedacht wordt op de TU toe te passen in de wijken, onderzoek naar de haalbaarheid buitenzwembad, verlagen afvalstoffenheffing en zonnecellen op beschermde stadsgezichten.


De VVD fractie wil voor de stad nog realiseren: 

  • Verlaging woonlasten;

  • Realistisch ramen;

  • Verbeteren van de veiligheid;

  • Meer woningen voor mensen die (net) niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning; 

  • Banen op ieder niveau;

  • Energiezuinig en klimaat adaptief Delft;

  • Beter bereikbaar Delft.

Daarom riepen wij donderdag in het kader van een financieel gezond en betaalbaar Delft op, om het lange termijnperspectief op de ontwikkeling van de woonlasten inzichtelijk te maken. Eerder dienden wij hierover met succes een motie over in. Om deze motie goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om inzicht te hebben op de structurele middelen die vanuit het Rijk na 2026 beschikbaar worden gesteld. Pas bij de meicirculaire kan het lange termijn perspectief op de woonlasten in zijn geheel beoordeeld worden. Het verhaal van het college dat er nu ligt geeft onvoldoende uitvoering aan de bedoeling van de motie. Daarom vroeg ik de wethouder Financiën om nog een slag te maken over het perspectief op de lange termijn met inachtneming van de meicirculaire. Helaas zei de wethouder dit niet toe. Dat betekent dat, als er geen toezegging volgt, wij donderdag met een nieuwe motie komen. 


Hetzelfde geldt voor het verlagen van de woonlasten. Delft ontvangt veel extra incidentele middelen vanuit het Rijk. In de Kadernota van 2021 is expliciet afgesproken om bij het beschikbaar komen van extra middelen de voorziene lastenstijgingen in 2023 en 2025 te laten dalen. Dat doet dit college niet. In tegendeel, de wethouder Financiën kondigde donderdag zelfs aan dat de lasten mogelijk verhoogd gaan worden. Het college doet daarmee afbreuk aan het zijn van een betrouwbare overheid. Daarom kondigden wij aan bij de begrotingsbehandeling een motie in te dienen die inzet op een (woon)lastendaling voor alle Delftenaren die de samenleving draaiende houden.


Ook maken wij ons zorgen over de veiligheid van bewoners en ondernemers in de Voorhof, daarom hebben wij donderdag een motie aangekondigd die oproept om cameratoezicht in te voeren, ter ondersteuning van de ondernemers en bewoners. En in het sociaal domein maakt dit college geld vrij voor een huurteam en een seniorenmakelaar. Dat is heel sympathiek, maar er is meer nodig. Er zijn structureel meer middeldure huur en koopwoningen nodig. Onder andere omdat vanwege het huidige en toekomstige woonbeleid Delft een relatief vergrijsde bevolking heeft. Gezinswoningen zijn er nauwelijks waardoor dit effect nog eens extra wordt versterkt. Dit gaat leiden tot kostenstijgingen die je vanwege de vergrijzing nu al aan ziet komen. Daarom hebben wij het college donderdag gevraagd meer rekening te houden met de gevolgen van dit beleid in relatie tot realistisch ramen en de stijgende kosten in het sociaal domein.

Ten aanzien een energiezuinig en klimaat adaptief Delft zien we dat het college volop werk maakt van isolatie, het open warmtenet, warmte uitvoeringsplannen en energiecoaches. Donderdag riepen wij het college op om hierbij aandacht te hebben voor betaalbaarheid en realisme. Ook vroegen wij om een bereikbaar Delft voor iedereen, met aandacht voor voldoende OV en autogebruik mogelijk blijven maken voor wie dat noodzaak is. Wij willen autobezitters niet uit onze stad jagen, of blik-voor-blik vervangen.

Burgerparticipatie

“De stad maken we samen”, zegt dit college. Maar eigenlijk bedenken zij vooral wat goed is voor Delftenaren, zonder hen er echt te betrekken. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de autoluwe binnenstad. Nog voordat de inwoners mee hebben kunnen denken, worden de eerste parkeerplaatsen al weggehaald. Wij hebben donderdag aan het college gevraagd om toe te zeggen Delftenaren en onze Delftse ondernemers hier echt bij te betrekken en ook iets te doen met hun ideeën. Helaas vindt dit college dat zij voldoende doen aan participatie. Dat vind ik niet rijmen met de vele burgerbrieven en petities die momenteel ten aanzien van de autoluwe binnenstad worden ingediend en vroeg om een reactie. Omdat de spreektijd van het college op was, komt die reactie schriftelijk. 


We concluderen dat dit college de mond vol heeft van samenwerken. Zij zegt de oppositie te betrekken, maar doet dat in de praktijk niet. Zij zegt de stad belangrijk te vinden, maar betrekt Delftenaren niet. Zij zegt ondernemers, bedrijven, verenigingen en stichtingen belangrijk te vinden, maar luisteren niet naar wat zij nodig hebben en overladen hen met regels.


Tot slot

Met deze kadernota geeft het college structureel te veel geld uit, dicht zij de gaten met incidenteel geld en schuift de hete aardappel (bezuinigingen en het maken van keuzes) door naar een volgend college. Zij perkt de individuele vrijheid van Delftenaren structureel en steeds meer in. En is er onvoldoende oog voor participatie, niet met de stad en niet met oppositie. Kortom, een hoop mooie woorden, maar weinig goede daden.