Onze inbreng tijdens de Algemene Beschouwingen

Miranda: "Graag willen wij tijdens deze begrotingsbehandeling onze liberale visie op Delft presenteren. Als vertegenwoordigers van onze stad en haar inwoners, hechten wij veel waarde aan een verantwoord financieel beleid dat gericht is op groei, welvaart en welzijn voor alle Delftenaren. Bij het beheren van onze begroting moeten we altijd streven naar de meest verantwoorde inzet van onze euro’s en vooral: verantwoordelijkheid. We vragen om transparantie over de besteding van belastinggeld dat is afgedragen door hardwerkende Delftenaren, en blijven kritisch kijken naar de kosten en opbrengsten van beleid, projecten en programma's. Verder vinden wij het de taak van het college om ervoor zorgen dat de raad de begroting kan doorgronden, kan sturen op heldere maatschappelijke effecten en haar controlerende taak goed kan uitvoeren.

Voor ons zijn vier speerpunten van groot belang: 

  1. Een betaalbaar Delft met veerkrachtige inwoners 
  2. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en banen op ieder niveau 
  3. Een woning voor iedereen 
  4. Een realistische energietransitie en een bereikbaar Delft 

Ik zal onze speerpunten één voor één langslopen. 

1. Een betaalbaar Delft waar iedereen fijn kan wonen en waar de economie floreert. Wij willen een gemeente die mensen niet financieel afhankelijk maakt, maar zelfredzaam. Wij willen niet incidenteel allerlei toeslagen in het leven roepen, maar zorgen dat onze inwoners financieel onafhankelijk zijn en zelf invulling kunnen geven aan hun leven. Dat is onze eerste prioriteit en stip op de horizon. Om dat te realiseren moeten we onze economie en werkgelegenheid stimuleren en de gemeentebelastingen verlagen. De VVD Delft staat voor beleid dat ondernemerschap aanmoedigt, banen creëert en de lokale economie versterkt. We willen initiatieven steunen die de groei van bedrijven bevorderen en nieuwe kansen scheppen voor onze stad. Ook pleiten we voor investeringen in onderwijs en vaardigheden, zodat onze inwoners goed voorbereid zijn op de veranderende arbeidsmarkt.
Als iedereen in staat wordt gesteld om op volle kracht vooruit te gaan, zal de één sneller gaan, of verder komen, dan de ander. Er zal verschil in uitkomsten zijn en dus in welvaart. Dat is niet erg, zo lang dit het gevolg is van een verschil in inzet, prestatie en faire kansen. Dat verband is er vandaag de dag niet altijd. Het komt voor dat mensen die keihard werken nauwelijks beter af zijn dan mensen die een uitkering hebben en helemaal niet werken. Het komt ook voor dat mensen, die voor hun harde werk beloond worden met een beter brutosalaris, er netto op achteruit gaan.  

2. Delft zit vol met ondernemerschap. Ondernemers zijn de ruggengraat en motor van onze maatschappij. Ze leveren producten of diensten waar we allemaal op rekenen, ze creëren ongelofelijk veel banen. En zijn een bron van vernieuwing en innovatie, brengen mensen bij elkaar en ze zorgen voor leven in de brouwerij. Kortom: optimisme en ondernemerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar juist onze ondernemers voelen zich door de gemeente steeds vaker in de hoek gezet met een onmogelijke kluwen aan verwachtingen, verplichtingen en lasten. Dit moet anders. Wij vragen veel van ondernemers en daar moet tegenover staan dat zij lucht krijgen. Lagere gemeentelijke lasten en minder regels. Bovenal moeten ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld door een duidelijk terrasbeleid.  

3. Daarnaast is de woningnood in Delft een groot probleem. Vele Delftenaren hebben ondanks dat ze zich aan alle spelregels houden, geen zicht op een eigen thuis of een passende woning. Steeds meer mensen, vooral Delftenaren tussen 29-45 jaar en gezinnen, vertrekken uit onze stad omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Dat moet anders. Wij willen betaalbare koophuizen, omdat een koophuis dé manier voor de middenklasse om een spaarpot op te bouwen en de toekomst met optimisme tegemoet te zien. Dat moet weer voor veel meer mensen binnen bereik komen, zodat iedere Delftenaar perspectief krijgt op een eigen thuis. Een eigen thuis, jong het huis uit kunnen, is de beste manier om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom willen wij meer betaalbare koopwoningen voor jongeren en huurders.  

4. Ook op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering moeten we ambitieus zijn. We willen een groene stad, waarin Delftenaren in veilig en schoon zwemwater kunnen zwemmen. Het stimuleren van duurzame energiebronnen, het verminderen van de CO2-uitstoot en het creëren van groene ruimtes waarin onze inwoners kunnen genieten van een gezonde levensstijl vinden wij belangrijk. Maar het moet wel betaalbaar blijven voor onze inwoners. Daarnaast willen wij een bereikbaar Delft met goede OV-voorzieningen waarin auto’s niet de stad uitgejaagd worden.  

Voorzitter, ik rond af. En ik wil benadrukken dat een stad met zo laag mogelijke lasten, met veilige wijken waarin iedereen kan wonen van groot belang zijn voor het welzijn van onze inwoners. We moeten blijven werken aan sociale cohesie en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst. In samenwerking met onze collega's in de gemeenteraad en het stadsbestuur, streven we naar een Delft dat floreert en waarin alle inwoners de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken.

Laten we samenwerken om onze stad sterker en welvarender te maken!"