Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

In de afgelopen vier jaar zijn er veel huizen bijgebouwd in Delft, maar dit zijn er nog niet voldoende. In Delft is de woonvoorraad niet in balans waardoor er een huizencrisis is die opgelost moet worden. Juist nu moeten we doorpakken zodat iedereen een passende en betaalbare woning in onze gemeente kan vinden. Dit betekent: bouwen, bouwen, bouwen!

▶ Er worden meer middeldure huur- en goedkope koopwoningen bijgebouwd zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwen van huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen is onze prioriteit.

▶ Door het bijbouwen van deze huur- en koopwoningen moet het aandeel sociale huurwoningen in Delft dalen naar dertig procent. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

▶ Om snel meer woningen te bouwen, wordt de woningbouwprocedure zo soepel en efficiënt mogelijk gemaakt. Het bouwen van huizen met een parkeerplaats op eigen grond blijft belangrijk.

▶ Onder andere op Schieoevers wordt een groot aantal woningen bijgebouwd. Ook in andere wijken van Delft werken we aan een gevarieerd woningaanbod.

▶ Sociale voorzieningen, winkels en sportaccommodaties zijn verdeeld over de hele stad en voor iedereen goed bereikbaar.

▶ Nieuwgebouwde woningen worden bewoond door de eigenaar (zelfbewoningsplicht). De komende vier jaar wordt met deze tijdelijke maatregel de mogelijkheid gegeven aan starters en gezinnen om sneller een eigen huis te kopen.

▶ Het bouwen van studentenhuisvesting gebeurt bij voorkeur op en in de buurt van de campus en universiteit. Ook zetten we in op het bouwen van studentenwoningen in omliggende gemeenten.

▶ De bouw van onzelfstandige woningen voor studenten wordt gestimuleerd, omdat veel studenten niet alleen willen wonen.

▶ Op dit moment heeft een te groot deel van de huurders in een sociale huurwoning een inkomen dat te hoog is om in de doelgroep waarvoor de sociale huurwoningen bedoeld zijn te vallen. Om dit scheefwonen tegen te gaan wordt in samenwerking met woningbouwcorporaties de doorstroming op de woningmarkt gestimuleerd.

▶ Strenge handhaving op illegaal onderverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.

▶ De voorrang voor migranten met een verblijfsvergunning bij het toewijzen van sociale huurwoningen wordt afgeschaft.

▶ De gemeente spoort woningbouwcorporaties aan tot het opknappen van woningen in een slechte staat tot toekomstbestendige woningen die voldoende geïsoleerd zijn en vrij van vocht en schimmel, dit mede met het oog op de energietransitie.

▶ De lasten van woningbezitters, zoals belasting op de eigen woning (OZB) en afvalstoffen- en rioolheffing, worden verlaagd naar maximaal het landelijk gemiddelde.