Waar we de wijk groen en leefbaar houden

Iedere Delftenaar wil wonen in een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het onderhoud van de buurt, zoals het schoon houden van de eigen tuin, balkon en straat. De gemeente zorgt dat alle wijken op een goed kwaliteitsniveau worden onderhouden, ten minste kwaliteitsniveau B. Zo voelt iedereen zich thuis in Delft.

▶ Iedereen heeft op loopafstand van zijn huis voldoende afvalcontainers.

▶ Afvalbakken en -containers zijn afgesloten en worden op tijd geleegd. Zo wordt overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte voorkomen. Afvalverwerker Avalex zorgt dat ook de ondergrondse containers op tijd worden geleegd.

▶ Grofvuil wordt aan huis opgehaald zonder extra kosten.

▶ Ons uitgangspunt is dat afval wordt hergebruikt en gerecycled door scheiding achteraf (nascheiding). Zo zijn minder containers nodig die het straatbeeld verrommelen en dit is bovendien goedkoper.

▶ Iedereen in Delft betaalt mee aan de kosten van afvalinzameling en - verwerking. Het onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishouden wordt vervangen door een systeem waarbij de heffing afhankelijk is van het aantal volwassenen op een woonadres.

▶ Samenwerking tussen ondernemers en verenigingen voor bijvoorbeeld het ophalen van papier wordt aangemoedigd. Het initiatief van de InzamelHelden om bij particulieren en bedrijven afval op te halen juichen we toe.

▶ Verrommeling in de wijk wordt tegengegaan. Veroorzakers van hondenpoep, zwerfvuil en graffiti worden aangepakt. Illegale graffiti en tags worden zo snel mogelijk verwijderd.

▶ De gemeente zorgt samen met het Hoogheemraadschap Delfland voor een goede waterkwaliteit, afvoer van het water en het beheer van het grondwaterpeil. Het is normaal dat iedere gebruiker meebetaalt aan de kosten hiervan.

▶ Bij onderhoud of aanleggen van een rioolstelstel houden we rekening met klimaatadaptatie: het uitgangspunt is dat regenwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd. Zo kan regenwater snel hergebruikt worden en gaan de kosten van waterzuivering omlaag. Klimaatadaptatie mag niet leiden tot een lastenverhoging.

▶ Initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen (ontstenen) en onderhouden worden aangemoedigd. Bijvoorbeeld door het aanleggen van geveltuintjes of het adopteren van snippergroen. Dit is goed voor de waterafvoer, houdt de stad koel en heeft als neveneffect dat het bijdraagt aan een klimaatbestendiger Delft.

▶ De gemeente moedigt marktpartijen aan om glasvezel aan te leggen wanneer de stoep of straat wordt gerenoveerd.