Werken aan een duurzame toekomst

Delft moet en wil verduurzamen. Het is belangrijk dat dit wel haalbaar en betaalbaar gebeurt. Daarom heeft de Delftse VVD een raadschecklist opgesteld waarmee duurzaamheidsprojecten kunnen worden beoordeeld of de effecten gezond zijn voor de samenleving, zuinig zijn voor de portemonnee en betere woningen opleveren. Projecten moeten wel echt bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en ook moet de Delftenaar ervan profiteren. De transitie naar een duurzame toekomst biedt ook kansen voor economische groei, het creëren van meer banen en een nog leefbaardere stad. Door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven en technisch onderzoek ruimte te geven, werken we aan oplossingen en producten die bijdragen aan het economisch klimaat, de klimaatadaptatie en energietransitie.

▶ In 2050 is de energievoorziening in Delft duurzaam en CO2-neutraal. Duurzaamheidsprojecten moeten rechtstreeks bijdragen aan deze duurzaamheidsdoelstellingen.

▶ De gemeente stimuleert het verduurzamen met eenvoudig uit te voeren maatregelen, zoals isolatie.

▶ De Delftenaar moet vroeg in het verduurzamingsproces worden meegenomen: participatie is essentieel.

▶ Verduurzaming is belangrijk, maar de overheid moet dingen niet verplichten. Neem de bewoner mee zodat zij mee willen doen. Geen verplichtingen; eigen huis, eigen keuzes.

▶ De verduurzaming wordt per wijk aangepakt. Samen met bewoners, ondernemers en gebouweigenaren wordt gekeken naar de beste oplossing.

▶ De verduurzaming moeten betaalbaar blijven, zowel als geheel als CO2- reductie per euro. Klimaatarmoede moet worden voorkomen.

▶ Het wooncomfort (geluid, warmte en ventilatie) van bewoners mag niet lijden onder de verduurzaming.

▶ De gemeente versoepelt de regels voor het verduurzamen van (gemeente)monumenten.

▶ Verduurzaming werkt beter in regioverband. De gemeente werkt samen met de regio, maar houdt de wensen van en mogelijkheden in Delft scherp in het oog.

▶ Waar nodig gaan langs de snelweg geluidswallen omhoog en worden deze met planten zoals klimop begroeid. Dit gaat fijnstof in de stad tegen.

▶ Warmtenetten zijn geen doel op zich. Eventuele warmtenetten moeten gebruikmaken van duurzame bronnen, zoals geothermie of kernenergie. Warmtenetten mogen niet draaien op fossiele bronnen, zoals gascentrales.

▶ Op een warmtenet zijn meerdere aanbieders actief. Er mag geen monopolie komen van één leverancier.

▶ Warmtenetten mogen op leveringszekerheid en capaciteit niet onderdoen voor de energievoorziening die ervoor wordt vervangen.De gemeente zet zich in voor de verdere elektrificatie van Delft en spoort ook haar partners aan om deze transitie te maken.

▶ De gemeente kijkt naar mogelijkheden om elektriciteit te besparen in de stad, zoals het in- en uitschakelen van straatverlichting op basis van beweging.

▶ De gemeente zet in op een volledig elektrische vloot van de eigen voertuigen en die van Parkeren Delft en Avalex.

▶ De gemeente gaat in gesprek met de horeca om afspraken te maken over het vervangen van bezorgscooters door een elektrische variant of het overstappen op elektrische fietsen.

▶ De rondvaartboten in de grachten moeten binnen afzienbare tijd elektrisch of anderszins duurzaam worden voortgestuwd.

▶ De gemeente stimuleert elektrisch rijden door het plaatsen van laadpalen, verspreid door de stad. Langs de grachten kunnen laadpalen bijvoorbeeld geïntegreerd worden in lantaarnpalen of betaalautomaten. De parkeergarages worden voorzien van voldoende laadplekken voor elektrische auto’s.

Om de klimaatverandering het hoofd te bieden zet de gemeente ook in op het verder vergroenen van de stad.

▶ Voor elke boom die wordt gekapt met een kapvergunning wordt een boom binnen Delft teruggeplaatst.

▶ Initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden aangemoedigd. Bijvoorbeeld door het aanleggen van geveltuintjes of het adopteren van snippergroen.

▶ Het maaien van de bermen en snoeien van groen wordt beter afgestemd met het broed- en bloeiseizoen.