Waar je fijn kunt opgroeien

Iedereen mag zichzelf zijn. Er is geen vastgelegde norm waar ieder kind aan moet voldoen. Wij zijn tegen onnodig diagnosticeren en medicaliseren. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen. Ook in de jeugdzorg verloopt nog niet alles even goed. Er zijn lange wachtlijsten voor hulp en de kosten rijzen de pan uit. Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond en veilig opvoeden van hun kinderen. We verwachten dat ouders hun kinderen aanspreken op hun gedrag. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en jeugdzorg nodig is, bieden we de noodzakelijke hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig etiketten plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig.

▶ Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. De gemeente moet evalueren of de hulp effectief is en niet-effectieve hulp stopzetten.

▶ Als kinderen hulp nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg. Hiermee worden de wachtlijsten verkort.

▶ Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportverenigingen hebben hierin een belangrijke rol.

▶ Problemen van kinderen kunnen te maken hebben met de schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.

▶ Bij (dreigende) schuldenproblematiek van gezinnen worden de problemen samen met een schuldhulpverlener op een rij gezet via één loket. Voorkomen is beter dan genezen en zo biedt de gemeente ademruimte. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van Delftenaren en voor de menselijke maat.

▶ We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals op school. Zij zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp.

▶ De coronacrisis heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen.

▶ Huiselijk geweld en kindermishandeling moeten met de hoogste prioriteit worden aangepakt. Waar signalen zijn van kindermishandeling, moet hulp altijd direct geboden worden.