Waar liefdevolle zorg dicht bij huis is

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin de Delftenaar centraal staat. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt van ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. De zorg houden we betaalbaar door goed te kijken naar wat mensen zelf kunnen, en welke hulp echt nodig is. We zetten in op efficiënte zorg met zo min mogelijk administratieve lasten. Zorg moet efficiënt, betaalbaar en toegankelijk zijn.

▶ Mensen worden graag oud in hun vertrouwde omgeving. Daarom wordt het bouwen van seniorenwoningen, aanleunwoningen en kangoeroewoningen gestimuleerd. Deze levensloopbestendige woningen zijn goed verspreid over de verschillende wijken in Delft, zodat je zelfstandig oud kan worden in je eigen wijk.

▶ Het moet eenvoudig zijn om je eigen woning aan te passen zodat de woning levensloopbestendig wordt. Een vergunning hiervoor moet makkelijk verstrekt worden.

▶ Zorg is maatwerk en moet voor iedereen betaalbaar blijven. De gemeente verleent alleen zorg wanneer dat noodzakelijk is en evalueert deze zorg continu.

▶ Wanneer hulp of begeleiding nodig is, moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoelang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, moet er binnen drie weken opvang beschikbaar zijn. Ondersteuning, begeleiding en huishoudelijke hulp moet binnen één week geregeld worden.

▶ We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun wensen.

▶ Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsen, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.

▶ Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, kunnen zij terecht bij de praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen en sociale wijkteams. Zij verwijzen hen door naar de juiste ondersteuning.

▶ Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte. De gemeente moet het makkelijker maken een passende woning te vinden zodat zij sneller hun plek in de samenleving terugvinden.

▶ Delft voor Elkaar en Delft Support kunnen samen als één organisatie verder. Zo zorgen we voor één loket met één aanspreekpunt, dit leidt tot een betere afstemming en dus een effectievere ondersteuning.

▶ We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een Wmo-loket.

▶ Mantelzorgers kunnen terecht bij welzijnsorganisaties om overbelasting te voorkomen. Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden voor de zorgbehoevende om de mantelzorger te ontlasten.

▶ Wij zijn trots op onze veteranen en willen dat de gemeente jaarlijks aandacht besteedt aan erkenning, zorg en waardering voor hen die zich hebben ingeze