Waar we verstandig met ons geld omgaan

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belastingen houden we zo laag mogelijk. Delft krijgt echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan onder druk. Delft is pas gezond als de financiën op orde zijn, dit is nu niet het geval. De gemeente stond onder verscherpt toezicht omdat de begroting niet op orde was. We kunnen niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt en de lasten zijn al hoog genoeg. Dat betekent keuzes maken!

▶ De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.

|▶ We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.

▶ De lasten van woningbezitters, zoals belasting op de eigen woning (OZB) en afvalstoffen- en rioolheffing, worden verlaagd naar maximaal het landelijk gemiddelde.

▶ Iedereen in Delft betaalt mee aan de kosten van afvalinzameling en - verwerking. Het onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens wordt vervangen door een systeem waarbij de heffing afhankelijk is van het aantal volwassenen op een woonadres.

▶ De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel wanneer allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.

▶ Alle subsidies en gemeentesteun in elke vorm aan organisaties, zoals huurverlagingen en -kortingen, moeten transparant zijn en worden via de subsidieregels toegekend. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

▶ De VVD zet in op het verminderen van de subsidie-uitgaven, omdat dit via de gemeentelijke belasting betaald wordt door Delftenaren. Subsidie kent vrijwel altijd een tijdelijk karakter.

▶ Het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid wordt versoberd. Alle Delftenaren moeten meebetalen aan lokale belastingen. We stoppen met het volledig kwijtschelden.

▶ Wanneer Delftenaren in aanmerking komen voor kwijtschelding wordt dit gefinancierd vanuit het geld dat beschikbaar is voor het armoedebeleid.

▶ De gemeente ontvangt op dit moment onvoldoende middelen van de rijksoverheid om gedecentraliseerde taken te kunnen uitvoeren. De Delftenaar mag niet opdraaien voor doorgeschoven problemen van Den Haag. Er moet vanuit de rijksoverheid meer geld beschikbaar worden gesteld.