Tanthof, hoe nu verder?

In het eerdere stuk over Tanthof ging ik vooral in op de historie, de kenmerken van de wijk en de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek is in de afgelopen twee jaar uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is om een cluster van drie scholen te bouwen naast het terrein van de kinderboerderij in Tanthof. In dit stuk ga ik in op het vervolgproces.


Groene campus nu financieel, juridisch en planologisch niet haalbaar

Inmiddels is duidelijk dat uit dit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het mogelijk is om de scholen op de nieuwe plek in te passen, alleen is het nu financieel, juridisch en planologisch niet haalbaar. Het college heeft daarom tijdens de commissie Sociaal Domein en Wonen van 23 september voorgesteld:

  • Vast te stellen dat op basis van de haalbaarheidsstudies de locatie Abtswoude/Kalfjeslaan ruimtelijk geschikt is voor de realisatie van een groene campus;
  • Dat, gelet op de aanwezige risico’s op met name financieel en juridisch gebied, een verdere verkenning naar deze locatie vooralsnog geen doorgang vindt;
  • In samenwerking met de scholen, en na een heroverweging van de uitgangspunten, een proces te starten voor onderzoek naar alternatieve huisvestingslocaties en -vormen;
  • In dat proces de brede wijkopgave te betrekken.

De VVD-fractie vindt het een verstandig en begrijpelijk besluit en heeft met deze aanpak ingestemd. Dit besluit neemt niet weg dat er voor Tanthof wel een opgave ligt. Het blijft nog steeds nodig om in Tanthof te investeren, zodat het een toekomstbestendige wijk wordt en blijft. De vergrijzing, het afnemend aantal basisschoolleerlingen van 2000 naar 1000 en de dalende leefbaarheid in de wijk dwingen ons om wel iets te doen. Als er nu niets gebeurt kan het gebeuren dat er op korte termijn één of meerde scholen omvallen. Elk jaar dat de scholen in de huidige vorm open blijven lijden zij stuk voor stuk een aanzienlijk financieel verlies. Geld dat hard nodig is voor het bekostigen van docenten en voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast is aan de panden duidelijk te zien dat zij aan vervanging toe zijn. Een taak waar de gemeente Delft voor aan de lat staat. Kortom, de VVD ziet de noodzaak en begrijpt de wens van de scholen om als cluster verder te gaan. 


Snelheid in het vervolgproces

In dat kader hebben wij gevraagd om in de komende periode te werken aan het vinden van een oplossing voor de problematiek waar de scholen mee kampen in relatie tot de opgave die er ligt om de wijk toekomstbestendig te maken. Als fractie hebben wij ons vanaf het begin uitgesproken voor:

  • het behoud van de kinderboerderij en het groen in de wijk
  • een duurzame onderwijsvoorziening die een ontmoetingsplek is voor de hele wijk
  • en extra woningen voor senioren. 


Omdat er op korte termijn echt iets moet gebeuren hebben wij aan wethouder Harpe en wethouder Schrederhof gevraagd om haast te maken met het vervolgproces, zodat er snel een oplossing komt voor het probleem waar de scholen mee kampen en de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Wij vragen het college om te komen tot een duidelijk proces en tijdlijn en te waarborgen dat de direct betrokkenen goed worden meegenomen. En dat alles binnen de integrale opgave van de wijk Tanthof.